Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 965/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tại Văn bản số 50/TTr-STP ngày 03/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2012”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh;
- Các thành viên HĐPH tỉnh;
- Trưởng các ĐÁ thuộc CT 37;
- Trung tâm Công báo;
- CVNC(A);
- Lưu: VT, Mi.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ trướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Hoàn thiện cơ chế và triển khai đồng bộ, nhất quán Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ và kiện toàn các biện pháp PBGDPL trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các ngành, các cấp trong tỉnh.

2. Yêu cầu

Triển khai sâu rộng, toàn diện các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức, giải pháp thích hợp; kế thừa và phát huy các kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua; tng kết thực tiễn để chọn lọc, nhân rộng những mô hình, cách thức có hiệu qu, loại bỏ những hình thức, biện pháp không còn phù hợp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó, năm 2012 tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án thuộc chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ

a) Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2016”.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2012.

b) Kế hoạch thực hiện đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016”,

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, SThông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2012.

c) Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016”

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2012.

d) Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một s địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016"

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2012.

đ) Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên sóng phát thanh và truyền hình tnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016”.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Khi Đán của Thanh tra Chính phủ được phê duyệt.

e) Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2012.

f) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2012.

g) Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết và xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện 04 đề án thuộc chương trình PBGDPL ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; giai đoạn II Đán “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động TB&XH và Tnh đoàn.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổng kết Chương trình 37 và các đề án: Quý III/2012.

+ Thời gian ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án: Quý I/2013.

2. Củng cố nguồn nhân lực, tập trung ch đạo đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL trên địa bàn

2.1. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phi hợp và thành viên hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

a) Chỉ đạo rà soát, đánh giá và kiện toàn chất lượng Hội đồng và thành viên hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp, đảm bảo vai trò điều phối các hoạt động PBGDPL trên địa bàn.

b) Cung cấp các tài liệu và kịp thời triển khai văn bản pháp luật mới cho thành viên Hội đồng phối hợp các cp.

- Cơ quan chủ trì: Thường trực HĐPH các cấp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL khác

a) Thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; Luật sư, Luật gia; các thành viên Câu lạc bộ pháp luật; nhóm nòng cốt và các cán bộ làm công tác PBGDPL khác, đảm bảo đủ số lượng và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, có quan điểm chính trị vững vàng, giỏi về pháp luật, linh hoạt, nhạy bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Biên soạn và cung cấp kịp thời các đề cương, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng làm công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, phòng Tư pháp huyện và chức danh Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo và các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

3. Chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết các đề án về PBGDPL của Chính phủ và chủ động triển khai giai đoạn tiếp theo

a) Chỉ đạo tổng kết các Đề án thuộc Chương trình số 37 và tổng kết Chương trình 37 theo sự chỉ đạo của Chính phủ; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các đề án thuộc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 04 của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sơ kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Đề án Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Kiểm tra công tác PBGDPL

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL năm 2012 theo tinh thần Kế hoạch số 3369/KH-HĐPH ngày 02/5/2012 của HĐPH công tác PBGDPL Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực HĐPH công tác PBGDPL tỉnh.

- Phối hợp: Thành viên HĐPH tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; HĐPH cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ cuối quý II/2012, kết thúc trước ngày 30/9/2012 và tổng hợp báo cáo về HĐPH Chính phủ trước ngày 30/10/2012.

4. Đánh giá hiệu quả “Ngày pháp luật”

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 23/KH-HĐPH ngày 07/7/2010 của HĐPH công tác PBGDPL tỉnh về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của mô hình “Ngày pháp luật" và đề xuất các biện pháp chỉ đạo.

- Chủ trì: Thường trực HĐPH công tác PBGDPL các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Thủ tưởng các sở, ban, ngành, chỉ đạo tổ chức pháp chế tham mưu thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khảo sát, đánh giá hiệu quả vào quý IV/2012.

5. Tuyên truyền pháp luật trọng tâm, trọng điểm

a) HĐPH tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật   trọng tâm, trọng điểm năm 2012, tổ chức triển khai và hưng dẫn thực hiện.

b) Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về đất đai; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông bằng các hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung phát hành các tài liệu pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc tổ chức tổng kết và nghiên cứu sa đổi, b sung Hiến pháp năm 1992.

- Chỉ đạo: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp.

- Thực hiện: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Tư pháp; Tài nguyên - Môi trường; Y tế; Giao thông vận tải; Báo, đài địa phương phối hp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV/2012.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện; kiểm tra, đánh giá, đề xuất biện pháp chỉ đạo, thi đua khen thưởng và báo cáo kết quả theo quy định.

2. HĐPH các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện: Trước mắt sử dụng trong nguồn kinh phí PBGDPL năm 2012 đã được phê duyệt. Những nhiệm vụ phát sinh ngoài dự kiến đầu năm, cuối năm cân đối, nếu không đủ cơ quan Tài chính tổng hợp trình UBND xem xét bổ sung. Thường trực HĐPH các cấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; Trưởng các Đán có trách nhiệm cân đối kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo và hướng dẫn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77