Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 958/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Vtrưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 (Danh sách tại Phlục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c
a Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài ch
ính Quốc gia;
- Ngân h
àng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt tr
n Tổ quc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo, C
ng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, VP135 (06b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135
(Kèm theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 12 năm 2019 Bộ trưng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên tỉnh, huyện

Tên xã

Tên thôn/Số thôn

 

Tổng số

 

1.298

I. TỈNH QUẢNG NINH

 

43

 

HUYỆN HOÀNH B

 

 

 

 

Xã Đồng Lâm

 

 

 

 

Thôn Khe Lèn

 

 

 

Thôn Đồng Trà

 

 

Xã Tân Dân

 

 

 

 

Thôn Khe Cát

 

 

Xã Đồng Sơn

 

 

 

 

Thôn Khe Càn

 

HUYỆN BA CHẼ

 

 

 

 

Xã Lương Mông

 

 

 

 

Thôn Đồng Cầu

 

 

 

Thôn Khe Nà

 

 

 

Thôn Khe Giấy

 

HUYỆN VÂN ĐỒN

 

 

 

 

Xã Bình Dân

 

 

 

 

Thôn Đồng Dọng

 

 

 

Thôn Đồng Cống

 

 

Xã Đài Xuyên

 

 

 

 

Thôn Đài Van

 

 

Xã Bản Sen

 

 

 

 

Thôn Bản Sen

 

 

Xã Vạn Yên

 

 

 

 

Thôn Đài Làng

 

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

 

Xã Đại Thành

 

 

 

 

Thôn Khe Mươi

 

 

 

Thôn Nà Cam

 

 

Xã Đại Dực

 

 

 

 

Thôn Phài Giác

 

 

 

Thôn Khe Léng

 

 

 

Thôn Khe Quang

 

 

Xã Phong Dụ

 

 

 

 

Thôn Khe Vè

 

 

 

Thôn Đuốc Phẹ

 

 

Xã Điền Xá

 

 

 

 

Thôn Khe Vàng

 

 

 

Thôn Tiên Hải

 

 

 

Thôn Khe Cầu

 

 

Xã Hải Lạng

 

 

 

 

Thôn Đồi Chè

 

 

Xã Tiên Lãng

 

 

 

 

Thôn Cng To

 

HUYỆN ĐM HÀ

 

 

 

 

Xã Quảng An

 

 

 

 

Thôn An Sơn

 

 

 

Thôn Nà Thng

 

 

 

Thôn Tán Trúc Tùng

 

 

 

Thôn Nà Pá

 

 

 

Thôn Tầm Làng

 

 

 

Thôn Mào Sán Cáu

 

 

 

Thôn Nà Cáng

 

 

Xã Dực Yên

 

 

 

 

Thôn Yên Sơn

 

 

Xã Quảng Tân

 

 

 

 

Thôn Tân Đức

 

 

Xã Quảng Lợi

 

 

 

 

Thôn Thanh Sơn

 

 

 

Thôn Châu Hà

 

 

 

Thôn An Bình

 

HUYỆN HẢI HÀ

 

 

 

 

Xã Quảng Phong

 

 

 

 

Thôn 5

 

 

 

Thôn 7

 

 

 

Thôn 8

 

 

 

Thôn 9

 

 

Xã Quảng Thịnh

 

 

 

 

Thôn 3

 

 

Xã Cái Chiên

 

 

 

 

Thôn Đầu Rồng

 

 

 

Thôn Vạn C

2. TNH NINH BÌNH

 

19

 

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

 

Xã Xích thổ

 

 

 

 

Thôn Đức Thành

 

 

 

Thôn Liên Minh

 

 

 

Thôn Quyết Thắng

 

 

 

Thôn Hùng Sơn

 

 

 

Thôn Hồng Quang

 

 

Xã Gia Sơn

 

 

 

 

Thôn Hạnh Phúc

 

 

Xã Gia Thủy

 

 

 

 

Thôn Mỹ Thượng

 

 

Xã Gia Tường

 

 

 

 

Thôn Sơn Cao

 

 

Xã Đức Long

 

 

 

 

Thôn Sơn Lũy 1

 

 

 

Thôn Sơn Lũy 2

 

 

 

Thôn Cao Thắng

 

 

Xã Lạng Phong

 

 

 

 

Thôn Đồng An

 

 

Xã Văn Phương

 

 

 

 

Thôn Xuân Viên

 

 

 

Thôn Bồng Lai

 

 

Xã Yên Quang

 

 

 

 

Thôn Yên Phú

 

 

 

Thôn Yên Sơn

 

 

Xã Sơn Lai

 

 

 

 

Thôn Xát

 

 

 

Thôn Lược

 

 

Xã Sơn Thành

 

 

 

 

Thôn Đồng Dược

3. TỈNH HÀ GIANG

 

19

 

HUYỆN ĐỒNG VĂN

 

 

 

 

Thị trấn Đồng Văn

 

 

 

 

Thôn Đoàn Kết

 

 

 

Thôn Thiên Hương

 

HUYN YÊN MINH

 

 

 

 

Thị Trấn Yên Minh

 

 

 

 

Thôn Bản Ké

 

 

 

Thôn Đầu Cầu

 

 

 

Thôn Bó Quẻng

 

HUYỆN QUẢN BẠ

 

 

 

 

Thị trấn Tam Sơn

 

 

 

 

Thôn Thượng Sơn

 

HUYỆN VXUYÊN

 

 

 

 

Xã Tùng Bá

 

 

 

 

Thôn Bản Đén

 

 

 

Thôn Nà Phày

 

 

 

Thôn Nà Giáo

 

 

 

Thôn Phúc Hạ

 

 

Xã Phong Quang

 

 

 

 

Thôn Lùng Giàng A

 

 

Thị trấn Việt Lâm

 

 

 

 

Tổ 14 (Thôn Suối Đồng)

 

HUYỆN BC QUANG

 

 

 

 

Xã Tiên Kiu

 

 

 

 

Thôn Thượng Cầu

 

HUYỆN QUANG BÌNH

 

 

 

 

Thị trấn Yên Bình

 

 

 

 

Thôn Tân Bình

 

 

 

Thôn Tân Tiến

 

 

 

Thôn Nà Rại

 

HUYỆN XÍN MN

 

 

 

 

Thị trấn Cốc Pài

 

 

 

 

Thôn Cốc Cọc

 

 

 

Thôn Vũ Khí

 

 

 

Thôn Chúng Trải

4. TNH CAO BNG

 

13

 

HUYỆN HÒA AN

 

 

 

 

Xã Bế Triều

 

 

 

 

Nà Pia

 

 

 

Vò Gà

 

 

 

Khuổi Vạ

 

 

 

Lăng Phia

 

HUYỆN QUẢNG UYÊN

 

 

 

 

Xã Phúc Sen

 

 

 

 

Khào A

 

 

 

Tình Đông

 

 

 

Lũng Sâu

 

HUYN NGUYÊN BÌNH

 

 

 

 

Xã Minh Tâm

 

 

 

 

Thôn Nà Lẹng

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

 

 

 

Xã Phong Châu

 

 

 

 

Tân Phong

 

 

Xã Đình Minh

 

 

 

 

Khưa Nâu - Phia Sách

 

THÀNH PH CAO BNG

 

 

 

 

Phường Duyệt Trung

 

 

 

 

Tổ 10

 

HUYỆN HÀ QUẢNG

 

 

 

 

Xã Trường Hà

 

 

 

 

Nm Lìn

 

 

 

Nà Lẹng

5. TNH BC KẠN

 

36

 

HUYN NA

 

 

 

 

Xã Hảo Nghĩa

 

 

 

 

Nà Tảng

 

 

 

Vằng Mười

 

 

Xã Lương Hạ

 

 

 

 

Nà Sang

 

 

Xã Cường Lợi

 

 

 

 

Nặm Dắm

 

 

Xã Hữu Thác

 

 

 

 

Bản Đâng

 

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

 

Xã Thượng Giáo

 

 

 

 

Nà Mặn

 

 

 

Bản Pc

 

 

 

Khuổi Slưn

 

 

Xã Hà Hiệu

 

 

 

 

Đông Đăm

 

 

 

Lng Tráng

 

 

Xã Khang Ninh

 

 

 

 

Khau Ban

 

 

 

Nà Cọ

 

 

Xã Cao Trĩ

 

 

 

 

Nà Ch

 

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

 

Xã Bằng Phúc

 

 

 

 

Bản Mới

 

 

Xã Quảng Bạch

 

 

 

 

Bó Pia

 

 

 

Khui Vùa

 

 

Thị trấn Bằng Lũng

 

 

 

 

Bản Duồng 1

 

 

 

Bản Duồng 2

 

 

 

Bản Tàn

 

 

 

Nà Pài

 

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

 

Xã Phương Linh

 

 

 

 

Khuổi Chả

 

 

Xã Tú Trĩ

 

 

 

 

Bản Mới

 

 

 

Quan Làng

 

 

 

Cốc Bây

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

 

 

Nà Bản

 

 

Xã Quang Thuận

 

 

 

 

Nà Hin

 

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

 

Xã Như Cố

 

 

 

 

Nà Luống

 

 

 

Khuổi Hóp

 

 

 

Bản Nưa

 

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

 

Xã Vân Tùng

 

 

 

 

Nà Pài

 

 

 

Nà Bốc

 

 

 

Nà Lạn

 

 

 

Bản Liềng

 

 

 

Nà Sáng

 

 

 

Nà Ké

 

 

 

Cốc Lùng

6. TNH TUYÊN QUANG

64

 

HUYỆN LÂM BÌNH

 

 

 

 

Xã Thượng Lâm

 

 

 

 

Thôn Nà Lung

 

 

 

Thôn Bản Bó

 

 

 

Thôn Nà Ta

 

 

 

Thôn Nà Thuôn

 

 

 

Thôn Nà Lầu

 

 

 

Thôn Khau Đao

 

 

 

Thôn Cc Phát

 

 

 

Thôn Khun Hon

 

HUYỆN NA HANG

 

 

 

 

Xã Năng Kh

 

 

 

 

Thôn Bản Nhùng

 

 

 

Thôn Bản Tùn

 

 

 

Thôn Phiêng Quân

 

 

 

Thôn Bản Nuầy

 

 

 

Thôn Phiêng Rào

 

 

 

Thôn Nà Chang

 

 

 

Thôn Lũng Giang

 

 

 

Thôn Phiêng Bung

 

HUYỆN CHIÊM HÓA

 

 

 

 

Xã Tân Thịnh

 

 

 

 

Thôn Lăng Luông

 

 

Xã Kim Bình

 

 

 

 

Thôn Tông Đình

 

 

 

Thôn Tông Bc

 

HUYỆN HÀM YÊN

 

 

 

 

Xã Minh Dân

 

 

 

 

Thôn Ngòi Tèo

 

 

Xã Phù Lưu

 

 

 

 

Thôn Khâu Lình

 

 

 

Thôn Trò

 

 

 

Thôn Quang

 

 

Xã Bình Xa

 

 

 

 

Thôn Đèo Ảng

 

 

Xã Nhân Mục

 

 

 

 

Thôn Kai Con

 

 

 

Thôn Pù Bó

 

 

Xã Thái Hòa

 

 

 

 

Thôn Khe Mon

 

 

Xã Đức Ninh

 

 

 

 

Thôn Làng Dào

 

 

 

Thôn Ao Sen2

 

HUYỆN YÊN SƠN

 

 

 

 

Xã Lang Quán

 

 

 

 

Thôn 18

 

 

 

Thôn 19

 

 

 

Thôn 20

 

 

Xã Thắng Quân

 

 

 

 

Thôn Yên Thng

 

 

Xã Hoàng Khai

 

 

 

 

Thôn Tân Quang

 

 

Xã Phúc Ninh

 

 

 

 

Thôn An Lạc

 

 

 

Thôn Lục Mùn

 

 

Xã Tân Long

 

 

 

 

Thôn 5

 

 

 

Thôn 6

 

 

 

Thôn 8

 

 

 

Thôn 16

 

 

Xã Chiêu Yên

 

 

 

 

Thôn Tân Lập

 

 

 

Thôn Cây Chanh

 

 

Xã Mỹ Bằng

 

 

 

 

Thôn MHoa

 

 

Xã Phú Lâm

 

 

 

 

Thôn Vực Vại 1

 

 

 

Thôn Đát Nước Nóng

 

 

Xã Xuân Vân

 

 

 

 

Thôn Đồng Dài

 

 

 

Thôn Sơn Hạ 1

 

 

 

Thôn Sơn Hạ 2

 

 

 

Thôn Tân Sơn 2

 

 

 

Thôn An Lạc 2

 

 

 

Thôn Vân Giang

 

 

Xã Nhữ Hán

 

 

 

 

Thôn Đng Rôm 1

 

 

 

Thôn Đng Rôm 2

 

 

 

Thôn Liên Minh 1

 

 

 

Thôn Cây Dừa

 

 

Xã Nh Khê

 

 

 

 

Thôn Cây Sim

 

 

 

Thôn Hồng Hà 1

 

 

 

Thôn Hồng Hà 2

 

 

 

Thôn Đồng Xuân

 

HUYỆN SƠN DƯƠNG

 

 

 

 

Xã Đại Phú

 

 

 

 

Thôn Hải Mô Đông

 

 

 

Thôn Hải Mô

 

 

 

Thôn Dũng Giao

 

 

Xã Sơn Nam

 

 

 

 

Thôn Ao Xanh

 

 

 

Thôn Nam Hiên

7. TỈNH LÀO CAI

 

95

 

HUYỆN SA PA

 

 

 

 

Xã Nậm Cang

 

 

 

 

Nậm Cang I

 

 

 

Nậm Cang II

 

 

 

Nậm Than

 

HUYỆN VĂN BÀN

 

 

 

 

Xã Võ Lao

 

 

 

 

Thôn Chiềng 2

 

 

 

Thôn Chiềng 4 (nay là thôn Chiềng 3)

 

 

 

Thôn Chiềng 5 (nay là thôn Chiềng 3)

 

 

 

Thôn Chiềng 6 (nay không còn thôn do sáp nhập)

 

 

 

Thôn Chiềng 8 (nay không còn thôn do sáp nhập)

 

 

 

Thôn Bất 3 (nay đã sáp nhập vào thôn Bất 2)

 

 

 

Thôn Én 2

 

 

 

Thôn Ngầu 1

 

 

 

Thôn Ngầu 3

 

 

 

Thôn Én 1

 

 

Xã Khánh Yên Thượng

 

 

 

 

Thôn Nậm Cọ

 

 

Xã Khánh Yên Hạ

 

 

 

 

Thôn Nà Nheo

 

 

Xã Tân An

 

 

 

 

Ba Soi

 

 

 

Khe Quạt

 

 

 

Mai Hồng 3

 

 

 

Mai Hồng 2

 

 

 

Mai Hồng 1

 

 

 

Khe Bàn 2

 

 

 

Khe Bàn 1

 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 

 

 

 

Xã Bàn Lầu

 

 

 

 

Thôn Lùng Cẩu

 

 

 

Thôn Km 15

 

 

 

Thôn Đi Ganh

 

 

 

Thôn Na Lốc 1

 

 

 

Thôn Na Lốc 3

 

 

Xã Bản Xen

 

 

 

 

Thôn Na Vai A

 

 

 

Thôn Na Vai B

 

 

 

Thôn Bản Sen

 

 

 

Thôn Bãi Nghệ

 

 

 

Thôn Đậu Lùng

 

 

 

Thôn Cốc Hạ

 

 

Xã Lùng Vai

 

 

 

 

Thôn Na Lang

 

 

 

Thôn Tà San

 

 

 

Thôn Cốc Phúng

 

 

 

Thôn BLũng

 

 

 

Thôn Na Hạ 2

 

HUYỆN BC HÀ

 

 

 

 

Xã Bảo Nhai

 

 

 

 

Thôn Cốc Coọc (nay đã sáp nhập với thôn Phìn Giàng)

 

 

 

Thôn Bản Dù

 

 

 

Thôn Bản Mẹt Thượng

 

 

 

Thôn Phìn Giàng (nay đã sáp nhập với thôn Cốc Coọc)

 

 

 

Thôn Na Le

 

 

Xã Na Hối

 

 

 

 

Thôn Nhìu Lùng

 

 

 

Thôn Km 6

 

 

 

Thôn Dì Thàng 1

 

 

 

Thôn Cốc Môi

 

 

 

Thôn Chu Cái (nay đã sáp nhập với thôn Ly Chư Phìn)

 

 

 

Thôn Ly Chư Phìn (nay đã sáp nhập với thôn Chỉu Cái)

 

 

 

Thôn Ngải Thu

 

 

 

Thôn Na Hi Nùng

 

 

 

Thôn Sín Chải B

 

HUYN BO THNG

 

 

 

 

Xã Xuân Giao

 

 

 

 

Thôn Hà (nay là thôn Cù Hà)

 

 

 

Chành

 

 

 

Thôn Cù 2 (nay là thôn Cù Hà)

 

 

Xã Xuân Quang

 

 

 

 

Cốc Pục

 

 

 

Xuân Quang 2

 

 

Xã Sơn Hà

 

 

 

 

Thôn Làng Chưng

 

 

 

Thôn Khe Mụ

 

 

 

Thôn Khe Mụ 1

 

 

 

Thôn Trà Chẩu

 

 

 

Thôn Trà Chẩu 1 (nay là thôn Trà Chu)

 

 

Xã Sơn Hải

 

 

 

 

Làng Chưng

 

 

Xã Phú Nhuận

 

 

 

 

Làng Đền

 

 

 

Khe Bá

 

 

 

Nhuần 1

 

 

 

Nhuần 2

 

 

 

Nhuần 3

 

 

 

Nhuần 5

 

 

 

Nhuần 6

 

 

 

Tân Hồ

 

 

 

Thôn Khe Hoi (nay là thôn Phú Lâm)

 

 

 

Thôn Đầu Cọ (nay là thôn Phú Sơn)

 

 

 

Thôn Phìn Hồ (nay là thôn Phú Sơn)

 

 

 

Thôn Đầu Nhuần

 

 

 

Thôn Phú Hợp 2

 

 

 

Thôn Phú Hợp 3 (nay là thôn Phú Hợp 2)

 

HUYỆN BÁT XÁT

 

 

 

 

Xã Mưng Vi

 

 

 

 

Thôn Dao

 

 

 

Thôn Ná n

 

THÀNH PH LÀO CAI

 

 

 

 

Xã Tả Phời

 

 

 

 

Phin HThầu

 

 

 

Phìn H

 

 

 

Ú Xì Xung

 

 

 

Pèng

 

 

 

Làng Mới

 

 

 

Xéo Tả 1

 

 

 

Xéo T 2

 

 

 

Láo Lý

 

 

Xã Hợp Thành

 

 

 

 

Bắc Công

 

 

 

Nậm Rịa 1

 

 

 

Nậm Rịa 2

 

HUYN BẢO YÊN

 

 

 

 

Xã Nghĩa Đô

 

 

 

 

Bản Đáp

 

 

 

Bản Hốc

 

 

 

Bản Đon

 

 

 

Bản Pác Bó

 

 

 

Bản Thâm Mạ

8. TỈNH YÊN BÁI

 

47

 

HUYỆN VĂN CHN

 

 

 

 

Xã Sơn A

 

 

 

 

Bản Cóc

 

 

 

Bản Viềng

 

 

 

Gốc Bục

 

 

Xã Thanh Lương

 

 

 

 

Bản Lý

 

 

 

Đồng Lơi

 

 

Xã Phù Nham

 

 

 

 

Suối Qu

 

 

Xã Sơn Thịnh

 

 

 

 

Bản Lọng

 

 

 

Bản Hốc

 

 

 

Văn Thi 4

 

 

Xã Đồng Khê

 

 

 

 

Thác Vác

 

 

 

Ao Sen

 

 

 

Nà Trạm

 

 

Xã Nghĩa Tâm

 

 

 

 

Thôn 15 (Đuông)

 

 

Xã Thượng Bằng La

 

 

 

 

Noong Tài

 

HUYỆN TRN YÊN

 

 

 

 

Xã Minh Quán

 

 

 

 

Thôn 3 Khe Đá

 

 

 

Thôn 4 Ngọn Ngòi-Minh Hưng

 

 

 

Thôn 9 Hang Dơi

 

 

 

Thôn 10 Đầm Nâu

 

 

Xã Cường Thịnh

 

 

 

 

Thôn Đồng Trò (Chò)

 

 

 

Thôn Đất Đen

 

 

Xã Vân Hội

 

 

 

 

Thôn 4 (Đồng Chão) - nav lả thôn 5 (Cây Sy)

 

 

Xã Việt Cường

 

 

 

 

Thôn 5

 

 

 

Thôn 7A

 

 

 

Thôn 7B

 

 

Xã Hưng Khánh

 

 

 

 

Thôn Núi Vì

 

 

 

Thôn Khe Cam

 

 

 

Thôn Pá Thoọc

 

 

Xã Hưng Thịnh

 

 

 

 

Thôn Kim Bình

 

 

 

Thôn Quang Vinh

 

 

Xã Lương Thịnh

 

 

 

 

Thôn Khe Bát

 

 

 

Thôn Phương Đạo 3

 

 

Xã Y Can

 

 

 

 

Thôn An Hòa

 

 

 

Thôn An Phú

 

 

 

Thôn Thng Lợi

 

 

 

Thôn An Thành

 

 

Xã Quy Mông

 

 

 

 

Thôn 3 (Thịnh Lợi)

 

 

 

Thôn 6 (Hợp Thành)

 

 

 

Thôn 10 (Tân Cưng)

 

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

 

Xã Vũ Linh

 

 

 

 

Thôn Ngòi Tu

 

 

 

Thôn Đá Trắng

 

 

Xã Yên Bình

 

 

 

 

Thôn Linh Môn 2

 

 

Xã Bảo Ái

 

 

 

 

Thôn Đát Lụa

 

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

 

Xã Nghĩa Lợi

 

 

 

 

Bản Chao Hạ 2

 

 

 

Bản Sang Hán

 

 

 

Bản Sang Thái

 

 

 

Bản Sang Đốm

 

 

Xã Nghĩa Phúc

 

 

 

 

Thôn Pá Làng

9. TỈNH THÁI NGUYÊN

 

75

 

HUYỆN PHÚ BÌNH

 

 

 

 

Xã Tân Khánh

 

 

 

 

Trại Mới

 

 

 

La Tú

 

 

 

Đồng Hòa

 

 

 

La Muôi

 

 

 

Cầu Cong

 

 

Xã Tân Kim

 

 

 

 

La Đuốc

 

 

Xã Tân Thành

 

 

 

 

Non Tranh

 

 

 

Hòa Lâm

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

 

 

Hân

 

 

 

Đồng Ca

 

 

 

 

 

 

Trại Giữa

 

THỊ XÃ PHYÊN

 

 

 

 

Xã Phúc Tân

 

 

 

 

Xóm 3

 

 

 

Xóm 10

 

 

 

Xóm 11

 

 

Xã Thành Công

 

 

 

 

Xuân Hà 1

 

 

 

Xuân Hà 2

 

 

 

Xuân Dương

 

 

 

Bìa

 

 

 

Nhội

 

 

Xã Phúc Thuận

 

 

 

 

Khe Lánh

 

 

 

Đng Muốn

 

 

 

Thượng I

 

 

 

Thượng II

 

 

 

Hồng Cóc

 

 

Xã Minh Đức

 

 

 

 

Thuận Đức

 

 

 

Lầy 5

 

 

 

Chằm 7A

 

 

 

Đầm Mương 14

 

 

 

Đầm Mương 15

 

 

 

Tân Lập

 

 

Phường Bắc Sơn

 

 

 

 

Tổ dân phố Trung

 

THÀNH PH SÔNG CÔNG

 

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

 

 

Phú Sơn

 

HUYỆN ĐỒNG H

 

 

 

 

Xã Quang Sơn

 

 

 

 

Lân Đăm

 

 

Xã Khe Mo

 

 

 

 

La Nưa

 

 

 

La Dy

 

HUYỆN VÕ NHAI

 

 

 

 

Xã La Hiên

 

 

 

 

Khuôn Ngục

 

 

Xã Phú Thượng

 

 

 

 

Cao Biền

 

HUYỆN ĐỊNH HÓA

 

 

 

 

Xã Phượng Tiến

 

 

 

 

Tổ

 

 

 

Mấu

 

 

 

Đình

 

 

 

Phỉnh

 

 

 

Pa Goải

 

 

 

Pa Chò

 

 

 

Nạ Liền

 

 

 

Nạ Què

 

 

 

Pi

 

 

Xã Đồng Thịnh

 

 

 

 

An Thịnh 2

 

 

 

Nà Lẹng

 

 

 

Đồng Phương

 

 

 

Nà Trà

 

 

 

Nà Táp

 

 

 

Co Quân

 

 

 

Đồng Bo

 

 

 

Khuân Ca

 

 

 

Làng Bng

 

 

 

Búc 1

 

 

 

Búc 2

 

 

 

Thâm Bây

 

 

 

Làng Bèn

 

 

Xã Bảo Cường

 

 

 

 

Thanh Cưng

 

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

 

 

 

Xã Yên Ninh

 

 

 

 

Suối Hang

 

 

 

Đồng Kem 10

 

 

 

Đồng Kem 4

 

 

Xã Yên Đổ

 

 

 

 

Khe Nác

 

 

 

Đá Mài

 

 

 

Ao Then

 

 

 

An Thắng

 

 

Xã Tức Tranh

 

 

 

 

Khe Cốc

 

 

Động Đạt

 

 

 

 

Đồng Tâm

 

 

 

Đông Nghè 1

 

HUYN ĐẠI TỪ

 

 

 

 

Xã Bản Ngoại

 

 

 

 

Đầm Mua

 

 

 

Khâu Giáo 1

 

 

 

Cao Khản

 

 

Xã MYên

 

 

 

 

Thuận Yên

10. TNH LẠNG SƠN

 

23

 

HUYỆN BC SƠN

 

 

 

 

Xã Đồng Ý

 

 

 

 

Thôn Khuôn Ngần

 

 

 

Thôn Nà Cuôn

 

HUYỆN VĂN QUAN

 

 

 

 

Xã Xuân Mai

 

 

 

 

Thôn Cưởm Trên

 

 

Xã Tràng Phái

 

 

 

 

Thôn Túng Nọi

 

 

Xã Vân Mộng

 

 

 

 

Thôn Khòn Duông

 

 

 

Thôn Phiêng Phúc

 

HUYỆN CHI LĂNG

 

 

 

 

Xã Bằng Mạc

 

 

 

 

Thôn Khau Tao

 

 

 

Thôn Phai Xá

 

HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

 

 

 

Xã Đình Lập

 

 

 

 

Thôn Pò Khoang

 

 

 

Thôn Còn Quan

 

 

 

Thôn Khe Pùng

 

 

 

Thôn Còn Áng

 

 

 

Thôn Bình Chương II

 

 

 

Thôn Còn Mò

 

 

 

Thôn Pò Tấu

 

HUYN TRÀNG ĐỊNH

 

 

 

 

Xã Chi Lăng

 

 

 

 

Thôn Bản Mạy

 

 

Xã Đề Thám

 

 

 

 

Thôn Khuổi Tó

 

 

 

Thôn Khau Cà

 

 

 

Thôn Cốc Lùng

 

 

 

Thôn Lùng Khẩu

 

 

 

Thôn Nà Căm

 

HUYỆN CAO LỘC

 

 

 

 

Xã Hồng Phong

 

 

 

 

Thôn Nà Luộc

 

 

Xã Yên Trạch

 

 

 

 

Thôn Tát Uẩn

11. TỈNH BC GIANG

 

30

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

 

 

 

Xã Tuấn Đạo

 

 

 

 

Thôn Tuấn Sơn

 

 

 

Thôn Bảo Tuấn

 

 

 

Thôn Đồng Mé

 

 

 

Thôn Đồng Sim

 

 

 

Thôn Đào Tuấn

 

 

 

Thôn Lãn Chè

 

HUYN LC NGẠN

 

 

 

 

Xã Kiên Lao

 

 

 

 

Thôn An Toàn

 

 

 

Thôn Giữa

 

 

Xã Tân Mộc

 

 

 

 

Thôn Tân Thành

 

 

 

Thôn Hoa Quảng

 

 

 

Thôn Đồng Còng

 

 

 

Thôn Đồng Iá

 

 

Xã Biên Sơn

 

 

 

 

Thôn Đồng Nến

 

 

 

Thôn Khuân cầu

 

 

Xã Giáp Sơn

 

 

 

 

Thôn Vành Dây

 

 

 

Thôn Chão Mới

 

 

 

Thôn Núi Lều

 

 

 

Thôn Thái Hòa

 

 

 

Thôn Dọc Mùng

 

 

Xã Tân Hoa

 

 

 

 

Thôn Phật Trì

 

 

 

Thôn Cầu Sài

 

 

Xã Kiên Thành

 

 

 

 

Thôn Cầu

 

 

 

Thôn Bản Mùi

 

 

Xã Biển Động

 

 

 

 

Thôn Khuyên

 

 

 

Thôn Quéo

 

 

Xã Thanh Hải

 

 

 

 

Thôn Khuân Rẽo

 

 

 

Thôn Vàng 2

 

 

 

Thôn Lòng Hồ

 

 

 

Thôn Khuân Yên

 

HUYỆN LỤC NAM

 

 

 

 

Xã Đông Phú

 

 

 

 

Thôn Hố Nứa

12. TNH PHÚ THỌ

 

39

 

HUYỆN TÂN SƠN

 

 

 

 

Xã Lai Đồng

 

 

 

 

Khu Chiềng 1

 

 

Xã Thạch Kiệt

 

 

 

 

Khu Dụt Dàn

 

 

Xã Thu Cúc

 

 

 

 

Khu Chiềng 2

 

 

Xã MThuận

 

 

 

 

Đường 1

 

 

 

Khu Chiềng

 

 

 

Khu Lực

 

 

Xã Xuân Đài

 

 

 

 

Khu Vượng

 

 

Xã Kim Thượng

 

 

 

 

Khu Chiềng 3

 

 

Xã Minh Đài

 

 

 

 

Tân Trào

 

 

 

Bông Lau

 

 

 

Vinh Quang

 

 

 

Bến Đáng

 

 

Xã Tân Phú

 

 

 

 

Khu 6

 

HUYỆN TAM NÔNG

 

 

 

 

Hương Nha

 

 

 

 

Khu 1

 

HUYỆN YÊN LẬP

 

 

 

 

Đồng Lạc

 

 

 

 

Thôn Dân Chủ

 

 

 

Thôn Dân Thanh

 

HUYỆN THANH BA

 

 

 

 

Thị trấn Thanh Ba

 

 

 

 

Khu 1

 

 

Sơn Cương

 

 

 

 

Khu 5

 

 

Ninh Dân

 

 

 

 

Khu 2

 

 

 

khu 7

 

 

 

Khu 11

 

 

 

Khu 12

 

 

Mạn Lạn

 

 

 

 

Khu 4

 

 

Hanh Cù

 

 

 

 

Khu 3

 

 

Đồng Xuân

 

 

 

 

Khu 5

 

 

 

Khu 8

 

 

Xã Quảng Nạp

 

 

 

 

Khu 5

 

 

Xã Đông Lĩnh

 

 

 

 

Khu 2

 

 

 

Khu 6

 

 

 

Khu 8

 

 

Xã Đông Thành

 

 

 

 

Khu 1

 

 

 

Khu 12

 

 

Xã Khải Xuân

 

 

 

 

Khu 5

 

 

Xã Võ Lao

 

 

 

 

Khu 1

 

 

Chí Tiên

 

 

 

 

Khu 3

 

 

Hoàng Cương

 

 

 

 

khu 2

 

HUYỆN ĐOAN HÙNG

 

 

 

 

Tây Cốc

 

 

 

 

Thôn 1

 

HUYỆN THANH SƠN

 

 

 

 

Tinh Nhuệ

 

 

 

 

Lương Sơn I

 

 

 

Sơn II

13. TNH ĐIỆN BIÊN

 

34

 

HUYỆN TỦA CHÙA

 

 

 

 

Thị trấn Tủa Chùa

 

 

 

 

Thôn Bản Cáp

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

 

 

 

Thị Trấn Đin Biên Đông

 

 

 

 

Tdân cư số 1

 

 

 

T dân cư s 3

 

 

 

T dân cư số 4

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

 

 

 

Xã Thanh Yên

 

 

 

 

Bn Hạ

 

 

 

Bản Bói- Đội 8A

 

 

 

Bản Phượn

 

 

 

Bản Na Tông

 

 

 

Bn Chiềng Đông

 

 

Xã Noong Luống

 

 

 

 

Đội 9b - Lún B

 

 

 

Đội 21 - Bản On

 

 

Xã Pom Lót

 

 

 

 

Đội 11 - Na Ten

 

 

 

Đội 12 - Pá Nậm

 

 

 

Đội 13 - Na Có

 

 

 

Đội 16- Na Hai II

 

 

Xã Sam Mn

 

 

 

 

Bn Lọng Quân

 

 

 

Bản Hng Sạt

 

 

 

Bản Cang 1

 

 

 

Bản Na Lao

 

 

 

Bản Co Mỵ

 

 

Xã Noong Hẹt

 

 

 

 

Bản Bông A

 

 

Xã Thanh An

 

 

 

 

Bản Cha

 

 

 

Bản Phiêng Ban

 

 

 

Bản Huổi Púng

 

 

Xã Thanh Xương

 

 

 

 

Đội 7 (Đ7)

 

 

 

Bản Pú Tu 2 (Đ14)

 

HUYỆN MƯỜNG NG

 

 

 

 

Thị Trấn Mường Ảng

 

 

 

 

Bản Hón

 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

 

 

 

Thị trấn Mường Chà

 

 

 

 

Tổ dân phố số 1

 

 

 

Tổ dân phố số 2

 

 

 

Tổ dân phsố 13

 

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 

 

 

 

Xã Lay Nưa

 

 

 

 

Bản Hui Luân

 

 

 

Bản Hua Hui Luông

 

 

 

Bản Hua Nậm Cản

 

 

Phường Sông Đà

 

 

 

 

Bản Huổi Min

14. TỈNH LAI CHÂU

 

69

 

HUYỆN NẬM NHÙN

 

 

 

 

Xã Mường Mô

 

 

 

 

Nậm Hài

 

 

Xã Lê Lợi

 

 

 

 

Lai

 

HUYN SÌN HỒ

 

 

 

 

Xã Lùng Thàng

 

 

 

 

Lùng Thàng

 

 

 

Pá Pao

 

 

 

Lùng Cù

 

 

Xã Chăn Nưa

 

 

 

 

Phiêng Diễm

 

 

Xã Nậm Tăm

 

 

 

 

Nà Tăm 2

 

 

 

Pá Khôm 1

 

 

 

Nà Tăm 3

 

 

 

Nậm Ngập

 

 

 

Bản Pậu

 

 

Thị trấn Sìn Hồ

 

 

 

 

Sin Hồ Dao

 

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

 

Thị trấn Tân Uyên

 

 

 

 

Tổ dân phố 24

 

 

 

Nà Giàng

 

 

 

Chạm C

 

 

 

Huổi Luồng

 

 

 

Hua Pầu

 

 

 

Nà Cóc

 

 

 

Nà Nọi Mông

 

 

 

Nà Nọi Thái

 

 

 

Nà Bó

 

 

 

Tân Lập

 

 

 

Tân Muôn

 

 

Xã Trung Đồng

 

 

 

 

Phiêng Phát 3

 

 

 

Bút Trên

 

 

 

Kim Pu

 

 

 

Pá Pặt

 

 

 

Pá Kim

 

 

 

Tát Xôm 1 (nay là Tát Xôm)

 

 

 

Tát Xôm 2 (nay là Tát Xôm)

 

 

 

Hua Cưm 3

 

 

Xã Phúc Khoa

 

 

 

 

Bản Pắc Khoa

 

 

 

Bản Nà Lại

 

 

 

Bản Nà Khoang

 

 

Xã Thân Thuộc

 

 

 

 

Nà Pắt

 

 

 

Tạng Đán

 

 

Xã Nậm Cần

 

 

 

 

Phiêng Tòng

 

 

 

Nà Phát

 

 

Xã Pắc Ta

 

 

 

 

Sẳng

 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

 

 

 

 

Xã Bản Giang

 

 

 

 

Cốc Pa

 

 

Xã Hồ Thầu

 

 

 

 

Bản Hồ Thầu

 

 

 

Bản Khèo Thầu

 

 

Xã Bình Lư

 

 

 

 

Nà Đon

 

 

Xã Sơn Bình

 

 

 

 

Chu va 12

 

 

Xã Sùng Phài

 

 

 

 

Tả Chải

 

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

 

Xã Phúc Than

 

 

 

 

Sân Bay

 

 

 

Nà Phái

 

 

 

Nà Xa

 

 

 

Nà Dắt

 

 

 

Sang Ngà

 

 

 

Nà Phát

 

 

 

Che Bó

 

 

 

Đội 11

 

 

 

Noong Thăng

 

 

 

Nậm Vai

 

 

 

Nậm Ngùa

 

 

Xã Mường Cang

 

 

 

 

Nà Lấu

 

 

 

Bn Muông