Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 919/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI LÀO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày, 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 77/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào”, sau đây gọi tắt là Trung tâm, gồm những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

2. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại.

3. Tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên thế giới nói chung và văn hóa Lào nói riêng.

4. Xây dựng Trung tâm là biểu tượng của tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lào, công trình văn hóa cấp quốc gia ở nước ngoài, trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế và pháp luật của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

II. TÊN GỌI

- Tiếng Việt: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Viet Nam Cultural Centre in Laos.

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ngoài; trụ sở tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; có con dấu, tài khoản ngân hàng riêng theo quy định của pháp luật của Việt Nam và Lào.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch và thể thao; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý về hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Trung tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị, không hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ văn hóa đối ngoại tại Lào phù hợp với Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ ngoại giao văn hóa tại Lào phù hợp với Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ thông tin đối ngoại phù hợp với Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới.

2. Tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào và các điều ước, thỏa thuận quốc tế liên quan.

3. Quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước Việt Nam, phù hợp với pháp luật của Lào.

4. Báo cáo công tác 6 tháng, báo cáo tổng kết năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm.

2. Văn phòng, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm được mở tài khoản ngân hàng tại Lào. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm gồm:

1. Ngân sách nhà nước cấp nhằm bảo đm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Các khoản phí và lệ phí, các khoản thu khác được để lại theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn thu do các tổ chức xã hội, các cá nhân đóng góp, tài trợ cho các hoạt động của Trung tâm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Căn cứ Quyết định này và các quy định liên quan, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin Việt Nam tại Lào, được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1995.

- Chủ trì đàm phán, ký kết thỏa thuận với phía Lào về Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, trong đó chú ý các vấn đề liên quan đến tư cách pháp nhân, chính sách ưu đãi, quy chế đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào xây dựng quy chế quản lý của Đại sứ quán đối với các hoạt động đối ngoại của Trung tâm.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chế độ tài chính của Trung tâm phù hợp với khoản III, IV, V, VI Điều 1 của Quyết định này.

4. Bộ Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao quy định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ Trung tâm.

- Bổ sung quy định về việc thành lập, tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở ở nước ngoài.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại của Trung tâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đ
ng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3b). HC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 919/QĐ-TTg ngày 27/05/2016 phê duyệt Đề án hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80