Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020

Số hiệu: 857/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 02/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 819/TTr-SNV ngày 31/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020.

(có Chương trình kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2020

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Công văn số 1135/BNV-CTTN ngày 27/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình với các nội dung sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN HIỆN NAY

1. Tình hình thanh niên

- Thanh niên tỉnh Hòa Bình (từ 16 đến 30 tuổi) hiện có 237.501 người, chiếm 29,7% dân số trong toàn tỉnh. Trong đó: Nữ thanh niên có 116.375 người chiếm 49%; thanh niên là người dân tộc thiểu số có 173.850 người chiếm 73,19% (theo số liệu cục Thống kê tỉnh Hoà Bình năm 2011); tỷ lệ tập hợp thanh niên sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đạt 65%;

- Trong thời kỳ hội nhập, thanh niên tỉnh Hòa Bình đã có bước trưởng thành về nhận thức chính trị và ý thức tự tôn dân tộc, thanh niên quan tâm tới những vấn đề của đất nước, của tỉnh, chủ động trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phần lớn thanh niên có ý thức vượt khó vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội;

- Tuy nhiên, thanh niên tỉnh Hòa Bình cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức đó là:

Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên tuy đã được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới, đặc biệt là kỹ năng thực hành, thể chất và sức khỏe còn hạn chế; một số ít thanh niên còn thiếu ý thức rèn luyện còn trông chờ, ỷ lại vào gia đình và xã hội, ngại tham gia vào các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tổ chức. Tình trạng thanh niên thất nghiệp, thanh niên nông thôn thiếu việc làm còn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ lao động ở nông thôn qua đào tạo mới đạt 21%; các điểm vui chơi, giải trí cho thanh niên còn thiếu, đặc biệt là ở những vùng núi cáo, vùng sâu, vùng xa.

2. Công tác thanh niên

Tiếp tục triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; thiết thực cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành chính sách, cơ chế để huy động, tạo điều kiện thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể: Ngày 30/11/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình đến năm 2010; Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14/CTr-TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Theo đó kết quả công tác thanh niên trong tỉnh những năm qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực, đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên trong công tác tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện các chương trình hành động, trong đó chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong thanh niên, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thanh niên tích cực tham gia, bước đầu đã mang lại những kết quả trong việc phát triển thanh niên các dân tộc của tỉnh;

- Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. Ngày 13/6/2011 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên, thuộc Sở Nội vụ có nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn việc bố trí cán bộ công chức làm công tác thanh niên thuộc UBND các huyện, thành phố nhằm đảm bảo đủ biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; đến nay Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã bố trí được cán bộ phụ trách công tác thanh niên. Bước đầu về cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ QLNN về Công tác thanh niên của tỉnh, huyện đã được thiết lập và đi vào hoạt động;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và đề ra được nội dung và giải pháp thực hiện như: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh. Qua đó, đã phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và lực lượng thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào thanh niên;

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác thanh niên cũng gặp một số khó khăn đó là: Quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn chưa quan tâm nghiên cứu đúng mức tới vai trò của thanh niên, nhận thức của một bộ phận đảng viên và của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa đầy đủ về vai trò của thanh niên cũng như trách nhiệm đối với công tác thanh niên nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh niên, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong việc lồng ghép nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên và phát huy được sức lực, trí tuệ của thanh niên vào các chương trình, dự án của tỉnh; về vấn đề việc làm, và giải quyết việc làm cho thanh niên trong tỉnh vẫn còn nhiều bất cập và chậm được giải quyết; tình trạng mắc vào các tệ nạn xã hội trong thanh niên diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong thanh niên còn nhiều hạn chế.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

1. Quan điểm chỉ đạo

Chăm lo giáo dục, đào tạo thanh niên trở thành công dân tốt, trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa là trách nhiệm của cả gia đình, dòng tộc, nhà trường và của toàn xã hội;

Chương trình phát triển thanh niên là một bộ phận trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn trung bình cả nước; kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, an ninh, quốc phòng được bảo đảm, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả;

Chương trình phát triển thanh niên phải được tổ chức thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của các cấp chính quyền và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và huy động mọi nguồn lực hợp pháp từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên.

2. Mục tiêu tổng quát

Chăm lo giáo dục, đào tạo thanh niên trở thành công dân tốt, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

3. Nội dung các chương trình

3.1. Chương trình 1: Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên.

a) Mục tiêu: Nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng, chăm lo xây dựng cộng đồng, có ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

b) Chỉ tiêu: Hằng năm có 95% thanh niên trở lên trong khối lực lượng vũ trang, thanh niên khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong tỉnh được nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kiến thức lý luận chính trị dành cho thanh niên; thu hút được ít nhất 85% đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng và được tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật; vận động 100% thanh niên hưởng ứng và tham gia có chất lượng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; thu hút được 85% thanh niên trở lên tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng;

- Đến năm 2020, có 85% thanh niên trở lên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống bạo lực gia đình.

3.2. Chương trình 2: Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp tạo bước tiến trong giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên.

a) Mục tiêu: Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo thanh niên nâng cao trình độ học vấn và có ý thức nghề nghiệp; có trình độ văn hoá, chuyên môn và tay nghề; có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận và vận dụng những kiến thức khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

b) Chỉ tiêu: Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã đạt được, phấn đấu đến năm 2015 có trên 60% xã, phường trong tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đạt 70% vào năm 2020;

- Phấn đấu hàng năm có 100% học sinh khối lớp 9 và học sinh Trung học phổ thông được định hướng nghề nghiệp, việc làm cho tương lai và tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn cho 8.000 đến 10.000 lao động; phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 8000 thanh niên;

- Đến năm 2020 phấn đấu 70% thanh niên trở lên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể biết giao tiếp ít nhất 01 ngoại ngữ và sử dụng thành thạo máy vi tính;

- Đến năm 2015 có 50% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn KHKT về nghề nông, đến năm 2020 đạt 70% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa khọc, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và có 15% thanh niên nông thôn trở lên được đào tạo chuyển đổi nghề;

+ Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Công tác thanh niên cho ít nhất 30% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

3.3. Chương trình 3: Nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm, TNXH trong thanh niên.

a) Mục tiêu: Nâng cao thể lực, sức khỏe, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho thanh niên.

b) Chỉ tiêu: Nâng cao tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao phấn đấu đến năm 2015 có 50% thanh niên tham gia và đến năm 2020 đạt 70% thanh niên trở lên thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, phát động và nhận rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong nhân dân;

- Đến năm 2020 đạt 100% các huyện, thành phố có nhà văn hóa thiếu nhi đi vào hoạt động và có ít nhất 70% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh niên;

- 90% thanh niên trở lên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiểu biết cần thiết để phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các Đoàn thể, tổ chức xã hội đối với công tác thanh niên

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và Công tác thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và Công tác thanh niên trong tiến trình phát triển đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020. Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các Đoàn thể, tổ chức xã hội;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh nên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chủ động lồng ghép các chỉ tiêu về công tác thanh niên vào việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch hoạt động của chính quyền, chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các Đoàn thể, tổ chức xã hội từ tỉnh đến cơ sở;

- Chính quyền các cấp cần thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và Đội thiếu niên, nhi đồng đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa cho thanh thiếu nhi, động viên tuổi trẻ trong tỉnh xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng địa phương và tham gia có hiệu quả chương tình xây dựng nông thôn mới;

- Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu về phẩm chất chính trị, có đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, luôn gần gũi thanh niên, đồng thời là tấm gương sáng cho thanh niên học tập, noi theo;

- Tăng cường công tác rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên, đặc biệt thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thanh niên trong học sinh, sinh viên và trí thức trẻ, thanh niên công nhân lao động có tay nghề cao...

- Tăng cường sự phối hợp giữa các các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các Đoàn thể, tổ chức kinh tế, đơn vị lược lượng vũ trang trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trên địa bàn, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên và thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục về đạo đức, lối sống, lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên; đầu tư phát triển các thiết chế văn hoá ở cơ sở như điểm vui chơi giải trí, sân bãi thể dục thể thao cho thanh niên. Nâng cấp, tăng cường trang thiết bị hoạt động cho các nhà thiếu nhi hiện có, đầu tư xây dựng các nhà thiếu nhi cấp huyện;

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức kinh tế, xã hội cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên được tham gia các hoạt động cộng đồng và tạo việc làm cho thanh niên, khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm văn hóa có nội dung không lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò của thanh niên tham gia phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và kỹ năng sống cho thanh niên, đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao cho tỉnh, cho đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ phát triển mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản suất, kinh doanh, mời gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tiềm lực đầu tư vào tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên trong tỉnh;

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh hàng năm giành những công việc phần việc cụ thể giao cho thanh niên tổ chức, triển khai nhằm tạo môi trường, điều kiện để thanh niên được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành;

- Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Nâng cao năng lực các trung tâm giới thiệu việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp;

- Ban hành chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Tạo bước tiến mới trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ; xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng thực hành, khả năng tự lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Ban hành chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh;

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên với các nước trên thế giới. Tạo điều kiện để Đoàn thanh niên, các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt tham gia các hoạt động quốc tế, các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với các tổ chức thanh niên khu vực và thế giới. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh.

4. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong việc tổ chức, động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ quốc phòng, an ninh

- Tạo cơ chế, chính sách cho Đoàn thanh niên tổ chức các đội thanh niên xung kích đảm nhận những công trình, phần việc trong Đề án "Xây dựng nông thôn mới" của tỉnh;

- Đẩy mạnh hoạt động của phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”; "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh Dân quân tự vệ; giao Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thôn;

- Tăng cường các hình thức hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, tìm kiếm việc làm và khởi sự doanh nghiệp, tổ chức đánh giá lại hiệu quả mô hình "làng thanh niên lập nghiệp", câu lạc bộ "thanh niên giúp nhau làm kinh tế"... nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư nhân rộng các mô hình hiệu quả;

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên đặc biệt là thanh niên học sinh, nhằm giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và việc làm;

5. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của tỉnh, huyện, xã; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, có trình độ và năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Nội vụ với Tỉnh đoàn thanh niên; các Sở, Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên và phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội;

- Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo tinh thần của Quyết định số 1923/QĐ-BNV ngày 28/11/2011 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011- 2015;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực của Chương trình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; mời Tỉnh đoàn thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh nội dung của Chương trình phát triển thanh niên trong từng giai đoạn cho phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Nội vụ: Là cơ quan thường trực của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020 có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên và UBND huyện, thành phố tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình;

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh tiếp nhận đăng ký nội dung hoạt động của các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan định kỳ 6 tháng, một năm tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện tại các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện, thành phố, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung Chương trình phát triển thanh niên vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh;

- Hàng năm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác đang triển khai tại tỉnh ít nhất là 01 chương trình dự án giao cho Đoàn thanh niên phối hợp thực thiện;

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên.

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện các chương trình phát triển thanh niên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và Ban chỉ đạo các cấp, các ngành theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

2.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Có trách nhiệm lồng ghép nội dung của Chương trình phát triển thanh niên vào việc triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề, giải quyết việc làm đến năm 2020 và Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 tại tỉnh;

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Có trách nhiệm lồng ghép nội dung của Chương trình phát triển thanh niên vào việc triển khai thực hiện chương trình năm học hàng năm.

- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong trường học;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn thanh niên, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng... tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, giúp các em có đủ những kiến thức, sự tự tin trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với khả năng, sở trường của mỗi người.

2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn thanh niên và các Sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho thanh niên nông thôn và đào tạo chuyển đổi nghề cho thanh niên nông thôn;

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tổ chức cho thanh niên tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới;

2.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, quy hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp.

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hó và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn.

2.8 Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Chiến lược về sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

2.9. Công an tỉnh, Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên;

Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên; duy trì và nhân rộng các mô hình cảm hóa, quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, mắc vào các tệ nạn xã hội tại cộng đồng.

2.10. Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội cơ sở vững mạnh, làm lòng cốt đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội do Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra;

- Tăng cường triển khai, thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đoàn viên thanh niên; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh niên;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên đã đề ra; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển thanh niên của tỉnh.

2.11. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiến hành rà soát nội dung các chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực để điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, 5 năm của các ngành, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và cấp dưới theo hệ thống, triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên.

2.12. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh: Tăng cường số lượng các bài viết, thời lượng phát sóng nhằm định hướng, tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng và ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

2.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh: Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, thực hiện mục tiêu xã hội hóa Công tác thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116