Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 799/QĐ-UBND Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Bình Định 2015

Số hiệu: 799/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015);

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015.

Điều 2. Giao Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 để tổ chức triển khai thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015) (sau đây gọi tắt là Đề án 343); Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 12/4/2010 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015); Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 của UBND tỉnh phê duyệt; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015; cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 343: Đến hết năm 2015, có ít nhất 55% phụ nữ và 80% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh nâng cao nhận thức trong việc xây dựng, giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Bình Định nói riêng; đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

- Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 343 giai đoạn 2010 - 2015; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án tại tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với đối tượng, nội dung Đề án 343 và yêu cầu thực tiễn; thực hiện lồng ghép với các đề án, chương trình khác có liên quan đang triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

- Đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai thực hiện Đề án 343 ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và rút ra những bài học kinh nghiệm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và các Tiểu đề án năm 2015:

- Các sở, ngành, hội, đoàn thể là chủ trì các Tiểu đề án, gồm: Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn thanh niên CS HCM tỉnh căn cứ kinh phí được phân bổ để xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của Tiểu đề án trong năm 2015.

- Giao Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện cho các sở, ngành, đoàn thể liên quan.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động của Đề án 343 năm 2015 của địa phương.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước:

a. Cấp tỉnh: Các sở, ngành, đoàn thể (Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh) thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội thi nhằm tuyên truyền và nâng cao chất lượng thực hiện nội dung Đề án; duy trì, nhân rộng mô hình/câu lạc bộ làm điểm của tỉnh có hiệu quả; nhân bản tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở và lắp đặt pano tuyên truyền tại một số địa phương.

* Tiểu Đề án 1: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương liên quan chỉ đạo triển khai các nội dung công việc sau đây:

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 343” cho đại diện Ban Chỉ đạo Đề án các cấp, lãnh đạo, cán bộ quản lý, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện Đề án;

+ Tổ chức Hội thi “Cán bộ hội tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;

+ Lắp đặt Pano tuyên truyền phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại các địa phương;

+ Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình về rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước cho 11 huyện, thị xã, thành phố;

+ Tổ chức truyền thông tại cơ sở;

+ Biên soạn, sáng tác, nhân bản tài liệu tuyên truyền.

+ Làm Phóng sự tài liệu truyền hình “Những kết quả và gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, rèn luyện “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010 - 2015”;

+ Thực hiện tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

+ Tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng gương điển hình, tiên tiến thực hiện Đề án giai đoạn 2010 - 2015.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Định năm 2015;

+ Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước;

+ Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

* Tiểu Đề án 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

- Tổ chức gặp mặt các điển hình thực hiện tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước;

- Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

* Tiểu Đề án 3: Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

- Duy trì chuyên mục “Phụ nữ Bình Định - Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

- Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

* Tiểu Đề án 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Đặc san “Gương sáng phụ nữ Bình Định trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”;

- Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị.

b. Cấp huyện:

Ban Chỉ đạo Đề án 343 cấp huyện chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước lồng ghép với nội dung các chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương mình; chú trọng xây dựng mô hình/câu lạc bộ về rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đề án:

- Giao Hội LH Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường được chọn làm mô hình điểm của tỉnh; báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án trong hệ thống tổ chức của mình; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Đề án các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Đề án 343 tại địa phương.

4. Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Đề án 343 giai đoạn 2010 - 2015:

- Các sở, ngành, đoàn thể là đơn vị đầu mối, chủ trì triển khai Đề án và các tiểu Đề án chủ động tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện Đề án/Tiểu Đề án do sở, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh (thông qua Hội LHPN tỉnh).

- Ban Chỉ đạo Đề án 343 cấp huyện tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2010 - 2015 và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến thực hiện Đề án; báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh.

- Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn thanh niên CS HCM tỉnh và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Đề án 343 đến năm 2015 của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Đề án 343 cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án 343 được UBND tỉnh giao dự toán năm 2015 cho Hội LH Phụ nữ tỉnh (bao gồm 10% tiết kiệm ngân sách quản lý tập trung theo quy định) với số tiền: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

2. Việc quản l‎ý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án 343 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hội LHPN tỉnh (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan; chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này đúng mục đích, có hiệu quả.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động của Tiểu Đề án 1.

- Hướng dẫn việc lập báo cáo cho các sở, ngành, địa phương liên quan; tổng hợp, báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Giao Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết Đề án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của các tiểu Đề án.

2. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các Tiểu đề án năm 2015 được giao tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án tại các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức triển khai Kế hoạch này tại các địa phương.

- Gửi Kế hoạch triển khai các Tiểu đề án năm 2015 và báo cáo kết quả hoạt động cho Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Hội LHPN tỉnh); báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về kết quả thực hiện Đề án 343 của đơn vị theo yêu cầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương liên quan phối hợp với Hội LH Phụ nữ tỉnh và các cấp Hội Phụ nữ triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ gửi báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về kết quả thực hiện Đề án 343 của địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 799/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.220

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!