Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 78/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG  PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 770/TTg ngày 20 tháng 12 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức Thanh niên Xung phong trong tình hình mới;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 1980 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Quyết định số 2183/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Quyết định số 4421/QĐ-UB-NCVX ngày 17 tháng 6 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều về nhiệm vụ tổ chức Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huuện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ nội vụ
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- VPHĐ-UB: các PCP
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: (VX/Nh) MH

ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1.1- Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố là một tổ chức kinh tế - xã hội mang tính đặc thù của thành phố; có chức năng tổ chức, quản lý các lực lượng thanh niên xung kích thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của thành phố.

1.2- Lực lượng thanh niên Xung phong thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các sở - ngành có liên quan.

Điều 2.

1. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Trụ sở của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố đặt tại số 922, đường Nguyễn Trãi, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ chung của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố:

1. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố giao, góp phần giải quyết các vấn đề về môi sinh – môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và các khu tái định cư; tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình công cộng và dịch vụ công ích; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp nhận, quản lý, tổ chức lao động sản xuất, giáo dục dạy nghề cho người còn trong độ tuổi lao động nhưng lang thang, ăn xin, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, dày nghề, giải quyết việc làm cho người nghiên ma túy và cho người sau cai nghiên ma túy.

4. Quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong, theo ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện các chương trình dự án, liên doanh – liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định hiện hành để giải quyết việc làm cho đội viên thanh niên xung phong và cho thanh niên.

5. Tập hợp và tổ chức cho một bộ phận thanh niên thành phố tham gia xây dựng kinh tế - xã hội có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ xã hội được giao; thông qua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà giáo dục, đào tạo, dạy nghề, rèn luyện thanh niên trở thành con người mới Xã hội Chủ nghĩa.

6. Xây dựng lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thành phố giao.

Điều 4. Các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1. Về tổ chức thực hiện pháp luật:

a) Chấp hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

b) Nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách, chủ trương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh niên Xung phong; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các chính sách, chủ trương của thành phố nhằm đảm bảo tính thống nhất trong Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

c) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, đội viên Thanh niên Xung phong, người lao động và các đối tượng khác do Lực lượng Thanh niên Xung phong quản lý.

2. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội:  

a) Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và những nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm theo lĩnh vực công tác của Lực lượng Thanh niên xung phong, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án phát triển Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia xét duyệt các luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế và dự toán các công trình xây dựng, các chương trình, đề tài được Ủy ban nhân dân thành phố phân công, ủy quyền cho Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố quản lý.

c) Căn cứ vào kế hoạch của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và điều kiện thực tế của các đơn vị trực thuộc, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố xét duyệt, giao chỉ tiêu kế hoạch và công nah65n hoàn thành kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.

d) Theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, các chương trình, dự án đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch;

3. Về công tác tài chính:

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cho các chương trình mục tiêu hoạt động, kế hoạch tài chính do Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố quản lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Căn cứ kế hoạch tài chính được duyệt, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong có quyền phân bổ, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng nguyên tắc về tài chính và chịu trách nhiệm quyết toán với Sở Tài chính; trường hợp cần thiết, trong phạm vị tổng mức thu – chi tài chính được duyệt, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong có quyền điều chỉnh mức thu – chi tài chính chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng không được thay đổi mục tiêu kế hoạch đã được duyệt; việc điều chỉnh cần trao đổi thống nhất với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố nộp đầy đủ các khoản thuế và thực hiện các nhiệm vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định hiện hành về chế độ kế toán tài chính; hướng dẫn xây dựng dự toán thu – chi tài chính hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc bảo toàn vốn, sử dụng vốn và tài sản được Nhà nước giao tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

4. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo, xử lý vi phạm:  

a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố đối với cá nhân, đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành chính sách, chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chủ trì hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại – tố cáo có liên quan đến Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố; giải quyết các đơn thư, khiếu nại – tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố theo quy định của pháp luật.

5. Về công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức:

a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, trên cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng có liên quan, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các vấn đề về biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật và thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của thành phố đúng theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện việc áp dụng các chức danh, tiêu chuẩn công chức theo các quy định của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nhà nước; nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

e) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch ngắn và dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

f) Quyết định khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố trực tiếp quản lý theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Về quản lý đội viên Thanh niên Xung phong:

a) Căn cứ các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội được giao, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố lập kế hoạch tuyển Thanh niên Xung phong làm việc tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong phải ưu tiên tuyển dụng lao động là đội viên Thanh niên Xung phong.

b) Giáo dục, rèn luyện, đào tạo nghề nghiệp, bảo đảm cho đội viên Thanh niên Xung phong, người lao động có phẩm chất, đạo đức tốt; trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình phục vụ trong Lực lượng Thanh niên Xung phong.

c) Xây dựng các quy chế, quy định về tuyển và quản lý đội viên Thanh niên Xung phong và người lao động theo quy định của Nhà nước, kiểm tra việc thi hành các chính sách, chế độ về tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh lao động, an toàn lao động và các chính sách, chế độ khác cho đội viên Thanh niên Xung phong và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

7. Về quản lý học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện:

a) Căn cứ chỉ tiêu hàng năm được giao, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố lập kế hoạch tiếp nhận, tổ chức quản lý, chữa trị, giáo dục nhân cách, dạy học văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và giả quyết việc làm cho người nghiện ma túy theo đúng quy trình, quy chế hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

b) Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện theo kế hoạch được giao và đúng quy định của Nhà nước.

c) Xây dựng các quy chế, quy định về quản lý học viên, kiểm tra việc thi hành các chính sách, chế độ đối với người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy theo đúng quy định Nhà nước.

8. Tiếp nhận quản lý, tổ chức lao động sản xuất, dạy học văn hóa, dạy nghề cho người lang thang còn tuổi lao động xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành.

9. Về công tác y tế:

a) Xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe hàng năm cho công chức, viên chức, người lao động, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

b) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế để tổ chức điều trị cắt cơn nghiện ma túy, khám chữa bệnh, khám tuyển dụng lao động và quản lý sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sau cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trong thòi gian làm việc và rèn luyện lại Lực lượng Thanh niên Xung phong.

c) Tuyên truyền và tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bệnh lây nhiễm, thực hiện vệ sinh lao động, an toàn lao động và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại các đơn vị trực thuộc.

10. Về đối ngoại:

a) Tham gia đàm phán, hoặc đàm phán ký kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách; chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các chương trình, dự án liên doanh với nước ngoài.

b) Được quan hệ với các tổ chức của Chính phủ, cá nhân và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để thực hiện tài trợ cho các hoạt động xã hội của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn tài trợ đó.

c) Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc cử cán bộ thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố ra nước ngoài công tác, học tập, tu nghiệp; khi đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố làm đối tác hợp tác kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài nước, thì Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề xuất cử cán bộ thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố quản lý tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các đơn vị liên doanh.

d) Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế khi được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoặc ủy quyền.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên Xung phong:

1. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Ban Chỉ huy Lực lượng phụ trách gồm: Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố phụ trách, quản lý và điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng; có các Phó Chỉ huy trưởng giúp việc.

2. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Phó Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong. Các Phó Chỉ huy trưởng được Chỉ huy trưởng phong công phụ trách, quản lý, chỉ đạo một số công tác và một số đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong. Các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng và Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố:

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Kế toán

- Phòng Xã hội

- Phòng Y tế

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Thanh tra – Quân sự - Bảo vệ

Nhiệm vụ của các phòng chuyên môn do Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Giáo dục – dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân

- Tổng đội 1 Thanh niên Xung phong

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 1

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 4

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 5

- Trường Giáo dục – Đào tạo và Giải quyết việc làm số 6

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên Xung phong

3. Doanh nghiệp Nhà nước:

- Công ty Khai thác Chế biến nông lâm sản cung ứng xuất khẩu (VYFACO)

- Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong (CINCO)

- Công ty Du lịch Thanh niên xung phong (V.Y.C)

- Công ty Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO)

- Công ty Sản xuất – Kinh doanh – Thương mại và Dịch vụ xuất – nhập khẩu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh (V.Y.C).

- Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong.

Chương 4:

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 7. Đối với Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm báo cáo, trình bày và cung cấp tài liệu cho Hội đồng nhân dân thành phố, trả lởi các chất vấn hoặc kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

2. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phải thực hiện đúng chế độ báo cáo, xin chỉ thị, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức các hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân triệu tập; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chủ trương và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến cơ quan, đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

4. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao; đối với những vấn đề vượt quá quyền hạn được giao, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Phó Chủ tịch phụ trách xem xét, quyết định.

Điều 8. Đối với các Bộ - Ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khác:

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố được quan hệ với các cơ quan thuộc các Bộ - Ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khác để báo cáo hoặc thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 9. Đối với sở - ngành thành phố:

1. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố cịu sự quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực có liên quan của các sở - ngành thành phố; các sở - ngành thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến sở - ngành khác thì phải chủ động bàn bạc, xin ý kiến Thủ trưởng của sở - ngành đó bằng văn bản theo quy định.

2. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chủ động mời các sở - ngành thành phố có liên quan đến dự họ bàn các vấn đề cần thiết theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao, được yêu cầu các sở - ngành thành phố phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 10. Đối với Ủy ban nhân dân quận – huyện:

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và cùng các quận – huyện quản lý, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 11. Quan hệ với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố:

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có nhiệm vụ phối hợp với Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố thực hiện các chương trình liên tịch cụ thể, thiết thực về công tác thanh niên và có sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình liên tịch hàng năm.

Điều 12. Quan hệ với các địa phương nơi trú đóng:

1. Các đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố hoạt động ở địa phương nào, phải chịu sự quản lý Nhà nước của Chính phủ địa phương đó; thường xuyên có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ địa phương nơi trú đóng.

2. Căn cứ vào chương trình ký kết, hợp tác giữa thành phố và các tỉnh, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị Thanh niên xung phong hoạt động tại các tỉnh tích cực thực hiện các nhiệm vụ hợp tác được phân công, góp phần xây dựng địa phương.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13.

Căn cứ nội dung Quy chế này, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong, ban hành quy chế làm việc cụ thể của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; tổ chức các phòng – ban, sắp xếp bố trí công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, có trách nhiệm phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố để thực hiện Quy chế này.

Điều 14.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.094

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60