Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Số hiệu: 714/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT” DO CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM VÀ QUỸ JOHNSON & JOHNSON CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (THÔNG QUA TỔ CHỨC GIVE2ASIA - MỸ) TÀI TRỢ CHO QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3289/TTr-SLĐTBXH ngày 12/12/2016 và Công văn số 3397/SLĐTBXH-VP ngày 23/12/2016 xin tiếp nhận và giải trình dự án “Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 117/BC-KH&ĐT ngày 25/01/2017 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện dự án “Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Tên nhà tài trợ:

- Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam.

- Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ).

3. Cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Chủ dự án: Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

5. Mục đích tài trợ: Nâng cao chất lượng sống cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Đối tượng hưởng lợi: Trẻ nhiễm HIV và trẻ tự kỷ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II Hà Nội và Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn.

7. Nội dung chính dự án:

- Tổ chức 03 lớp hướng dẫn làm các sản phẩm thủ công bằng tay.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho nhân viên về kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhim HIV và trẻ tự kỷ.

8. Địa điểm thực hiện dự án:

- Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II Hà Nội.

- Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn.

9. Ngân sách dự án: 45.000 USD (bốn mươi lăm nghìn đô la Mỹ), trong đó 13.500 USD (mười ba nghìn, năm trăm đô la Mỹ) do Công ty TNHH Johnson & Johnson tài trợ và 31.500 USD (ba mươi mốt nghìn, năm trăm đô la Mỹ) do Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ.

10. Thời gian thực hiện: 04 tháng (kể từ khi dự án được phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về nội dung tại Tờ trình số 3289/TTr-SLĐTBXHSGD ngày 12/12/2016 và Công văn s 3397/SLĐTBXH-VP ngày 23/12/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin tiếp nhận và giải trình dự án “Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Báo cáo UBND Thành phố về tiếp nhận dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Trách nhiệm Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội

- Tổ chức tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Phối hp Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II Hà Nội và Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn tổ chức tập huấn, dạy nghề đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ các quy định liên quan.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện dự án đúng chức năng được giao.

6. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
-
UBCTTCPCPNN;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn To
n;
- VP
UB: PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, T.V.Dũng; Các phòng: KGVX, TKBT, KT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


421

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254