Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 63/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Tờ trình số 17/TTr-HVCTQG ngày 23 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 14/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Sinh Hùng


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 14/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Đinh Văn Tiến, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

2. Ông Vũ Văn Thành, Phó Trưởng khoa Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

3. Ông Hoàng Văn Chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Đào tạo bồi dưỡng công chức và tại chức, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

4. Ông Chu Xuân Khánh, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

5. Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60