Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 628/QĐ-UBND-HC 2022 Chương trình phát triển thanh niên Đồng Tháp 2021 2030

Số hiệu: 628/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 17/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1186/TTr-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Hội LHTN Việt Nam Tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở và cơ quan ngang sở;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Lưu: VT, THVX (Tuyen).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030 ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Đồng Tháp phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và hội nhập quốc tế. Nâng cao tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

- Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

- Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Mục tiêu 2: Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học và sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu niên; bảo đảm 100% thanh niên là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

- Đến năm 2030, 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; phấn đấu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông có câu lạc bộ tiếng Anh hoặc câu lạc bộ ngoại ngữ khác; ít nhất 60% thanh niên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tương đương với trình độ bậc 1 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; tăng 15% số thanh niên có dự án sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học và công nghệ hoặc triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

- Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong Tỉnh được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; ít nhất 20.000 thanh niên được giải quyết việc làm; ít nhất 90% thanh niên đi lao động ở nước ngoài sau khi về nước được tiếp tục đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp.

- Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 5%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 3%; có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch.

4. Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

Hằng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể lực, thể chất, tinh thần, nâng cao sức khỏe toàn diện; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%); trên 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

5. Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Hằng năm, trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

- Đến năm 2030, ít nhất 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

6. Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ; 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp

- Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp về công tác thanh niên; giáo dục ý thức chính trị, truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc cho thanh niên để thanh niên quan tâm các vấn đề, các sự kiện chính trị của đất nước và phát huy vai trò tích cực của mình trong việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại.

- Chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật, ý thức công dân, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia cho thanh niên. Bằng các hình thức phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường và xã hội, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện. Dự báo, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các đối tượng thanh niên để tập hợp, phản ánh và kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

- Thực hiện đối thoại với thanh niên ít nhất một năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích thanh niên tham gia hiến kế xây dựng địa phương, đất nước.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức thanh niên trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; Luật Thanh niên năm 2020, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; ý thức phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên.

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn trên địa bàn Tỉnh; hằng năm, theo chức năng nhiệm vụ quy định, các tổ chức, cá nhân tổ chức đối thoại với thanh niên nhằm chia sẻ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên tiếp cận các cơ chế, chính sách và các dịch vụ hỗ trợ khác.

- Đẩy mạnh truyền thông về sự cần thiết và nhu cầu được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của thanh niên, trong đó, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng, giáo dục thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; quản lý công tác an toàn, an ninh mạng, việc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên; tăng cường xử lý các hoạt động, dịch vụ, trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, bạo lực, gây tác động xấu đến thanh niên và xã hội.

- Các cơ quan thông tin truyền thông của Tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục về thanh niên, tăng cường thời lượng phát sóng và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý luận và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách về thanh niên theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

- Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên; tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về thanh niên. Quan tâm chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng, phát huy tài năng trẻ; tạo điều kiện thuận lợi để tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp, hợp tác lao động, đào tạo thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, bồi dưỡng các kỹ năng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số; chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương. Các sở, ban, ngành Tỉnh có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ để cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

4. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên

- Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo, đặc biệt là ngoại ngữ trên mạng Internet và mạng xã hội nhằm tạo điều kiện để thanh niên, nhất là học sinh được tiếp cận, học tập miễn phí.

- Tăng cường triển khai cơ chế hợp tác giữa các trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu với các tổ chức kinh tế; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận các cơ chế, chính sách, nguồn vay vốn, hỗ trợ về kỹ thuật, tìm kiếm thị trường để phát triển kinh tế; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn; tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên trên địa bàn Tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ tư vấn khám sức khoẻ trước khi kết hôn; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản cho thanh niên; vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống; khuyến khích các cơ sở ngoài công lập tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý, dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên.

- Đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội lồng ghép với công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, trong đó quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình thể dục, thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, các chương trình dinh dưỡng, sữa học đường nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc của thanh niên.

5. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới; trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tổ chức thực hiện các Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh Đồng Tháp với thanh niên các tỉnh của Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

- Chủ động cập nhật thông tin, thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên theo quy định; nâng cao chất lượng dự báo xu hướng phát triển thanh niên trong từng giai đoạn cụ thể, để làm cơ sở đánh giá việc thực hiện và tham mưu các cơ chế, chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp thanh niên tỉnh Đồng Tháp

- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn Tỉnh nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quá trình tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ, chăm lo và nắm bắt tình hình thanh niên; tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong lực lượng này.

8. Nguồn lực thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

- Ngân sách Nhà nước bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh, trong đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đủ về số lượng, có trình độ, năng lực.

- Ủy ban nhân dân Tỉnh đầu tư ngân sách bảo đảm cho các hoạt động của thanh niên; đồng thời, lồng ghép với các nguồn kinh phí triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách Tỉnh; ưu tiên nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, góp phần thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện Chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

- Bố trí, sắp xếp công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định của Bộ Nội vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm.

- Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tiến hành rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành cơ chế, chính sách về thanh niên phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các Nghị định có liên quan trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào năm 2025 và tổng kết vào cuối năm 2030.

2. Các sở, ban, ngành Tỉnh

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; hưởng ứng phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch hằng năm gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp đặc trưng của ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và được phân công trong Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung theo Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; tùy theo điều kiện cụ thể có thể huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình này và các đề án, dự án phát triển thanh niên theo quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; thực hiện các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Tỉnh và hướng dẫn địa phương thực hiện thống kê theo hệ thống ngành, lĩnh vực quản lý.

- Bố trí, sắp xếp công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

3. Sở Tài chính: Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và các cơ quan thông tin đại chúng: Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng để định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, hướng nghiệp, kỹ năng sống; đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và các đề án, dự án về thanh niên; giới thiệu các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thanh niên.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn với mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo phân cấp quản lý.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; hưởng ứng và phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Tỉnh và địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Tỉnh vào hệ thống chỉ tiêu thống kê của địa phương và hoàn thiện hệ thống thông tin về thanh niên theo hướng dẫn của các sở, ngành liên quan.

- Bố trí, sắp xếp công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn quản lý; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

6. Đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp; Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh và các tổ chức liên quan

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; nắm việc thực hiện, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên cùng cấp xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của cấp mình; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh.

- Giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh theo quy định của pháp luật; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh

- Tham gia triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp phát triển phong trào và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đến từ các thành phần, đối tượng; tạo điều kiện động viên, hỗ trợ phát huy vai trò thanh niên trên các lĩnh vực.

(Kèm theo Phụ lục các chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030)

Trên đây là Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

TT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian ban hành/thực hiện

1

Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”.

Bộ Chỉ huy Quận sự Tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2023

2

Triển khai thực hiện Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Công an Tỉnh

Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Khi cấp có thẩm quyền ban hành

3

Triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030".

Sở Nội vụ

Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

Khi cấp có thẩm quyền ban hành

4

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

5

Bố trí, sắp xếp công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa Tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.

Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh.

6

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới".

Sở Tư pháp

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2024

7

Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do”.

Công an Tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2024

8

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành có liên quan

Hằng năm

9

Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030".

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, các cơ quan thông tin đại chúng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2023

10

Triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Khi cấp có thẩm quyền ban hành

11

Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025".

12

Ban hành Văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

13

Hoàn thiện các quy định quản lý khoa học và công nghệ để tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và doanh nghiệp khoa học - công nghệ, phát triển dịch vụ khoa học - công nghệ.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2023

14

Ban hành chính sách nhằm giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong thanh niên.

Sở Y tế

Các Sở: Nội vụ; Công thương, Tư pháp; Công an Tỉnh

Năm 2023

15

Ban hành tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh.

Năm 2023

16

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia truyền thông về tác hại của lạm dụng muối, đường trong khẩu phần ăn, các bệnh rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng và lười vận động, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm cơ bản và bệnh không truyền nhiễm cơ bản.

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Đoàn 11TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

Năm 2023

17

Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2024

18

Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP)".

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành Tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Khi cấp có thẩm quyền ban hành

19

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực cho thanh niên vùng biên giới phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

20

Xây dựng chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên Tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; các cơ quan thông tin đại chúng

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Năm 2023

21

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030.

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

Hằng năm

22

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025".

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ

Khi cấp có thẩm quyền ban hành

23

Triển khai thực hiện Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng.

Các sở, ban, ngành Tỉnh; tổ chức, cá nhân liên quan

24

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp".

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị , tổ chức có liên quan

25

Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2022 - 2027”.

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2023

26

Đề án “Thanh niên Đồng Tháp tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027”.

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

27

Đề án “Thanh niên Đồng Tháp khởi nghiệp và lập nghiệp”.

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

28

Kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2022 - 2027.

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ

29

Đề án “Xây dựng và tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư thông qua phát huy Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã và Nhà văn hóa ấp”

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 628/QĐ-UBND-HC ngày 17/06/2022 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198