Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 617/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 617/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TC TDTT, Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL;
- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6
17/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền của các địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc quản lý tổ chức các hoạt động bơi và phát triển phong trào tập luyện bơi cho trẻ em.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh đối với việc tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

- Từng bước giảm tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện đến các cấp, các ngành thiết thực, hiệu quả, an toàn.

- Thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân, trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

II. CHỈ TIÊU

- 100% các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

- Phấn đấu 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Đảm bảo 100% các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn có huấn luyện viên, hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo 100% các địa điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước có nhân viên cứu hộ, được tập huấn cứu đuối do các Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và có các trang thiết bị cứu hộ theo quy định.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

2. Nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đoàn thể liên quan.

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em; Xây dựng thí điểm mô hình trẻ em toàn xã biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em.

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng xã hội.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai.

- Cung cấp tài liệu chuyên môn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chng tai nạn đuối nước trẻ em.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đoàn thliên quan về kỹ thuật bơi an toàn, phương pháp sơ cứu, cấp cứu và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tổ chức giải thi bơi, lặn cứu đuối cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên.

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai kế hoạch thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình trẻ em toàn xã (phường, thị trấn) biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi.

- Tổ chức dạy bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện.

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

- Các đơn vị, địa phương tham mưu dành quỹ đất và vận động xã hội hóa đđầu tư xây dựng bể bơi ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.

- Thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, lặn, các cơ sở dạy bơi, bbơi, hồ bơi; các điểm vui chơi, giải trí dưới nước; việc thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi.

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có chế độ miễn giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, học sinh phổ thông và tạo điều kiện cho các trường học thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức dịch vụ bơi và việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi, lặn.

5. Đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện.

Hàng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đưa việc thực hiện Kế hoạch thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các Sở, ban ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực, có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các nội dung về bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong công tác gia đình; triển khai thí điểm phổ cập bơi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em; cung cấp tài liệu về kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức ký kết liên tịch các hoạt động hàng năm hoặc nhiều năm, nhằm phát triển phong trào bơi trong trường học và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ, giáo viên thdục thể thao của các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn, trường học về kỹ thuật bơi an toàn, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp sơ cấp cứu và phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch đến năm 2020, theo giai đoạn và từng năm.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác sơ kết vào năm 2018 và tng kết đánh giá thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2020; đưa các nội dung triển khai kế hoạch thành tiêu chí thi đua của các huyện, thành phố, đơn vị; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch.

2. Sở Giáo dc và Đào tạo:

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình tự chọn bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trong trường học các cấp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em; xây dựng thí điểm mô hình học sinh toàn trường biết bơi và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

- Chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao cùng cấp triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định; hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai Kế hoạch bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan:

Chủ động phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hàng năm xây dựng, ký kết và triển khai Kế hoạch về chương trình bơi an toàn, tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em; bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi, vận động đông đảo trẻ em trên địa bàn tham gia tập luyện bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; bảo đảm việc thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi.

7. UBND các huyện, thành phố:

- Trên cơ sở các nội dung của kế hoạch này, chủ động lập kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình.

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Hàng năm xem xét, bố trí kinh phí nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện và gửi kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tầng 6 Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt) trước ngày 10/4/2017, để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi vic triển khai kế hoạch./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.058
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236