Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 612/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2015.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính ph về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2958/-UBND ngày 12/9/2012 của Ch tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa;

t Biên bản họp Hội đồng ngày 21/01/2016 về việc xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, ng nghề, ng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 14/TTr-SNN&PTNT ngày 01/02/2016 về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhn nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015 với số lượng như sau:

- Nghề truyền thống: 5 nghề;

- Làng nghề: 02 làng;

- Làng nghề truyền thống: 6 làng.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy công nhận, thời hạn công nhận là 03 năm (ba năm) kể từ ngày ký quyết định; được hưng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 ca Chính ph và các chính sách có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chtịch Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc các Sở, thtrưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nông Cống, Vĩnh Lộc, Yên Định, thành phố Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (đ báo cáo);
- T. Trực Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh (để báo cáo);
- Các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, PgNN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

DANH SÁCH

NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Nghề truyền thống (05 nghề):

1. Nghề mộc truyền thống, làng Thượng Vặn, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống;

2. Nghề làm nem chua truyền thống, phố Cốc Hạ 1, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa;

3. Nghề làm men rượu thuốc bắc truyền thống, phố Quảng Xá 1, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa;

4. Nghề làm men rượu thuốc bắc truyền thống, phố Quảng Xá 2, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa;

5. Nghề làm men rượu thuốc bc truyền thống, phố Qung Xá 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

II. Làng nghề (02 làng):

1. Làng nghề đan đèn lồng, làng Nghĩa Kỳ 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc;

2. Làng nghề làm miến gạo, làng Tân Giao, xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

III. Làng nghề truyền thống (06 làng):

1. Làng nghề truyền thống chế biến nước tương, làng Ái Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định;

2. Làng nghề truyền thống dệt chiếu cói, làng Kén Thôn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống;

3. Làng nghề truyền thống làm hương bài, làng Quyết Thắng, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống;

4. Làng nghề truyền thống m hoa giấy, phố Mật Sơn 1, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa;

5. Làng nghề truyền thống làm hoa giấy, phố Mật Sơn 2, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa;

6. Làng nghề truyn thống làm hoa giấy, phMật Sơn 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239