Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020

Số hiệu: 607/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 120/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban Quốc gia về TN Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái;
- Như Điều 3 QĐ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020 với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh và đáp ứng được yêu cầu phát triển thanh niên trong thời kỳ mới với các nội dung cụ thể sau đây:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Tình hình chung

Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích tự nhiên 6.899km2, dân số trên 75 vạn người, gồm 9 đơn vị hành chính với tổng số 180 xã, phường, thị trấn; trong đó có 70 xã vùng cao và 58 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thanh niên (từ 16-30 tuổi) có 218.600 người chiếm 29,3% dân số toàn tỉnh trong đó: Vị thành niên là 23%; nữ thanh niên chiếm 48,2%, thanh niên dân tộc thiểu số 50,4%, số thanh niên đang đi học chiếm 25,6%; số thanh niên trực tiếp tham gia lao động chiếm 73,7% trên tổng số thanh niên, bằng 38,4% tổng số lao động của tỉnh.

Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng công tác thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên của các cấp chính quyền; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên của các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều tiến bộ và chuyển biến mới. Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của thanh niên tốt hơn, tinh thần tình nguyện xung kích, ý thức trách nhiệm cộng đồng của thanh niên được nâng cao, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, năng động, biết vươn lên giàm giàu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật có đóng góp lớn trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào đoàn, hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, thanh niên tỉnh Yên Bái vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn nhất định, một số thanh niên còn ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái pháp luật. Một số thanh niên nhất là thanh niên nông thôn có trình độ học vấn còn hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng trong lao động và hội nhập, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. Thực trạng trên đang là tác nhân ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đoàn, hội, tỷ lệ lao động thanh niên thất nghiệp ở khu vực thành thị còn cao; tỷ lệ thời gian lao động của thanh niên nông thôn còn thấp (chưa đạt 70%), lao động trẻ được đào tạo nghề còn ít và chưa cập với xu hướng phát triển chung của xã hội.

2. Công tác thanh niên

Trong những năm qua, công tác thanh niên tỉnh Yên Bái có những chuyển biến tích cực. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Tuy nhiên, Luật Thanh niên năm 2005 chưa được chú trọng triển khai sâu rộng đến các cấp quản lý, chưa đi vào đời sống thực tế của thanh niên và các tổ chức thanh niên.

Chương trình phát triển thanh niên tinh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên về: nghề nghiệp, việc làm, tệ nạn xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, trình độ khoa học - công nghệ và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và mang tính đột phá; tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm lo phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

1. Về quan điểm

a) Chương trình phát triển thanh niên là bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b) Bảo đảm phát huy vai trò xung kích của thanh niên, sự phối kết hợp giữa các ấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên tỉnh Yên Bái, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Về mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái là: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trí thức trẻ có số lư­ợng đông, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

b) Mục tiêu cụ thể:

- Hàng năm từ 65-75% thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân trong các doanh nghiệp; 100% thanh niên lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên được học Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, việc làm và học tập của thanh niên.

- Hàng năm 100% thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng; xây dựng thế hệ thanh niên sống có đạo đức, có lòng vị tha, yêu quê hương, đất nước con người.

- Phấn đấu trên 90% thanh niên được tuyên truyền, học tập những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông; tham gia vào câu lạc bộ hoặc đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội.

- Phấn đấu 95% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt công tác huấn luyện; giáo dục kiến thức quốc phòng cho 100% thanh niên, học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông trung học, trung học, cao đẳng chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho số cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

- Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên của các trường chuyên nghiệp, dạy nghề và trên 50% thanh niên đang tìm việc làm được tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm.

- Ưu tiên và tạo điều kiện cho thanh niên cấp xã hàng năm được tham gia thực hiện tối thiểu 01 dự án về phát triển nông thôn mới.

- Hàng năm phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 50% thanh niên (ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện, thanh niên dân tộc thiểu số).

- Đến năm 2020 có 50% thanh niên trong các lực lượng lao động được đào tạo nghề; trên 70% thanh niên nông thôn được hướng dẫn, phổ biến nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

- Đến năm 2020 phấn đấu nâng cao các chỉ số về thể lực của thanh niên tỉnh Yên Bái như cân nặng, chiều cao xấp xỉ và bằng với mức bình quân chung trong cả nước.

3. Các giải pháp chủ yếu

a) Nâng cao nhận thức trong các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

b) Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thanh niên.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên, từng bước xã hội hoá về công tác thanh niên.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực như: Hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh niên; phát động tốt các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; quan tâm đến các đối tượng thanh niên vùng sâu, vùng xa, tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh trong thanh niên.

- Bảo đảm quyền tiếp nhận về thông tin có định hướng cho thanh niên một cách chính xác, kịp thời; trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho thanh niên.

- Huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện công tác thanh niên, từng bước xã hội hoá công tác thanh niên, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên.

e) Tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tăng cường và đổi mới quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên; tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên.

- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố với Đoàn Thanh niên cùng cấp để giải quyết tốt các nhiệm vụ có tính chất liên ngành về công tác thanh niên.

f) Tổ chức triển khai, cụ thể hoá cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

- Tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về thuỷ lợi, giao thông, xây dựng hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn.

- Chính sách ưu tiên thanh niên vay vốn, giải quyết việc làm, có chính sách khuyến khích cụ thể đối với thanh niên tham gia tình nguyện “chung tay xây dựng nông thôn mới” tại các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

- Xây dựng chính sách thu hút thanh niên vào làm việc trong các cơ sở công nghiệp, các ngành nghề mũi nhọn, xây dựng dịch vụ, chính sách sử dụng trí thức trẻ trong các cơ quan nhà nước.

- Có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, các chủ trang trại trẻ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho thanh niên.

g) Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái vững mạnh toàn diện làm nòng cốt trong các phong trào thanh niên.

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên “thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc” phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên đi đầu trong học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm.

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái, động viên thanh niên tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư cho công tác đoàn, hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê số lượng, chất lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh để xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng ban hành chính sách cho thanh niên, các loại hình thanh niên tình nguyện, khuyến khích các tài năng trẻ và các chính sách có liên quan để phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên tham gia đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn và các lĩnh vực đòi hỏi tính xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên.

c) Hàng năm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực để đầu tư cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho thanh niên, lồng ghép mục tiêu, các giải pháp Chương trình phát triển thanh niên vào chương trình phát triển dạy nghề, việc làm đến năm 2020 và Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2012 - 2020; nghiên cứu đề xuất tăng cường nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm.

b) Nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách khuyến khích các đoàn thể, các doanh nghiệp tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho thanh niên tham gia tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và lao động có thời hạn ở nước ngoài. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ngành liên quan, tổ chức thường xuyên các hoạt động, động viên phong trào rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn cho thanh niên; tăng cường thông tin về thị trường lao động tạo điều kiện cho thanh niên tìm kiếm việc làm. Đẩy mạnh công tác tổ chức cai nghiện ma túy và giáo dục lao động sau cai nghiện, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong thanh niên.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử; đẩy lùi ma túy, các tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ đoàn, đội trong trường học, xây dựng quy chế hoạt động công tác đoàn, đội trong nhà trường.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai đề án đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; triển khai chuyển giao công nghệ mới phục vụ chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao công nghệ sinh học trong sản xuất, ưu tiên cho các đối tượng thanh niên nông thôn, vùng dân tộc; xây dựng các dự án cho thanh niên được tham gia thực hiện về phát triển nông thôn mới.

b) Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh , Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các mục tiêu, giải pháp vào Chương trình phát triển thanh niên và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tình nguyện đóng góp ngày công, kinh phí trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách có liên quan đến Chương trình phát triển thanh niên. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chương trình, dự án về phát triển thanh niên; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định pháp luật.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn thể chính trị của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa trong thanh niên; xây dựng đời sống văn hóa khu đô thị và nông thôn, triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các câu lạc bộ tại các nhà văn hoá xã, phường, thôn bản, tổ dân phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

b) Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các giải thi đấu thể thao đến các đối tượng là thanh thiếu niên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng các tài năng về thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh, thiếu niên. Triển khai thực hiện chương trình “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc các dân tộc của tỉnh Yên Bái”. Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục, thể thao tại các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể dục, thể thao trong nước và khu vực.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống.

9. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống HIV/AIDS, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của các loại bệnh dịch truyền nhiễm, HIV/AIDS và tác hại hậu quả của tệ nạn ma túy, mại dâm. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

10. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan, xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung về tuyên truyền giáo dục, trợ giúp pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh niên, xây dựng và củng cố các Câu lạc bộ pháp luật và Tủ sách pháp luật tại cơ sở.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh liên quan tới thanh niên; xây dựng các dự án thông tin để tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh niên.

12. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên. Xây dựng các đoàn, tổ, đội thanh niên xung kích an ninh, phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên trong lực lượng thanh niên của ngành luôn có tư tưởng chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm Điều lệnh, kỷ luật của ngành và trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn, tổ chức các mô hình câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho thanh niên ngoài lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc của thanh niên trong tình hình mới và những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng đào tạo thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có sức khỏe, tri thức, ý thức xung kích trong các nhiệm vụ; đề xuất đối với việc dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ. Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương.

14. Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, xây dựng chương trình và định hướng cho thanh niên về hội nhập kinh tế quốc tế, làm cầu nối để cán bộ chủ chốt và doanh nhân trẻ được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu quốc tế tại các nước trong khu vực và Châu Á.

15. Ban Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong tỉnh về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trong giai đoạn 2012 - 2020.

17. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh niên; triển khai trong thanh niên phong trào "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", tạo nề nếp, tác phong và nguyên tắc sống, chấp hành pháp luật trong thanh niên.

b) Tiếp tục tuyên truyền dự án thí điểm tuyển chọn 20 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc 2 huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu đến năm 2017. Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt phát triển phong trào thi đua tình nguyện trong thanh niên; thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

c) Tiếp tục vận động và tuyên truyền phổ biến cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa của Chương trình phát triển thanh niên; chủ động xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, đề án để phát huy vai trò của thanh niên tham gia các chương trình dự án của tỉnh trong giai đoạn 2012 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thị xã, thành phố có 01 nhà thiếu nhi cấp huyện; thị xã Nghĩa Lộ có trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Miền Tây theo Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2020.

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 5 năm, hàng năm; cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020.

20. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị cụ thể hoá Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Chương trình, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình theo định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (trước ngày 30 tháng 11 hàng năm).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 – 2020 các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có thể phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91