Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5000/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 5000/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5000/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 8051/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình số 3475/TTr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố; Giám đc Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên);
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Ban Tuyên gi
áo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Thành Đoàn Đà N
ng;
- Công an th
ành phố;
- Đại học Đ
à Nng;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Đài Phát thanh - Truyền h
ình Đà Nng;
- C
ng Thông tin điện tử thành phố;
- Báo Đà N
ng;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 5000/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp

Thi gian thực hiện

1

Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ

- Thành Đoàn Đà Nng;

- Các s, ngành;

- UBND các quận, huyện, phường, xã.

Năm 2021

2

Thống kê chỉ số thanh niên theo Thông tư số 11/2018/TT/BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Quý IV/2021

3

Tổ chức Đối thoại tháng Ba năm 2021 giữa lãnh đạo thành phố với đại biểu thanh niên

Thành Đoàn Đà Nẵng

- Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan;

- UBND các quận, huyện, phường, xã.

Quý I/2021

4

Tổ chức hội thi Tin học trẻ thành phố và Tin học khối cán bộ công chức

Thành Đoàn Đà Nẵng

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Khoa học và Công nghệ.

Quý II, IV/2021

5

Hội nghị tập huấn về Chuyển đổi scho đoàn viên thanh niên thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các quận, huyện, phường, xã

Quý II, III/2021

6

Nâng cấp phần mềm Quản lý hồ sơ Đoàn viên cho Đoàn khi Các cơ quan thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn Khối Các cơ quan thành phố

Năm 2021

7

Tchức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học cho thanh niên ngành y tế năm 2021

Sở Y tế

 

Năm 2021

8

Tổ chức các chương tnh truyền thông giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng tại các trường thông qua tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành Đoàn Đà Nng

Quý I, II, IV/2021

9

Tổ chức Hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành Đoàn Đà Nng

Quý I, II, IV/2021

10

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Công an thành phố

Thành Đoàn Đà Nẵng

Năm 2021

11

Tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ

Thành Đoàn Đà Nẵng

Năm 2021

12

Tuyên truyền phổ biến cho thanh niên trên địa bàn thành phố về phòng chống tác hại của thuốc lá, bia, rượu

Sở Tư pháp

Thành Đoàn Đà Nẵng

Quý III/2021

13

Thc hin chuyên mc “Tuổi trẻ Đà Nẵng

Đài Phát thanh - Truyền hình

Thành Đoàn Đà Nng

Năm 2021

II. KINH PHÍ

Cơ quan, đơn vị cân đối, sắp xếp trong phạm vi nguồn dự toán năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên năm 2021 phù hợp với từng địa phương, đơn vị; gn với các hoạt động, giải pháp cụ thể và công cụ theo dõi, đánh giá tình hình trin khai và kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao. Định ktổng hp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố Đà Nng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5000/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.185.78