Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 483/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ về kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn năm 2011;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn năm 2011 theo kế hoạch được phê duyệt (Kèm theo).

Kinh phí tổ chức từ nguồn Ngân sách Nhà nước đã giao dự toán cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng hội nghị, hội thảo, tập huấn trình Lãnh đạo bộ phụ trách khối phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, TKTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT

TÊN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

NGUỒN KINH PHÍ

QUÝ I

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1

Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách BHTN năm 2010

Cục Việc làm

Quý I

Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở LĐTBXH các tỉnh/TP, lãnh đạo các Phòng BHTN, Bộ TC, BHXH VN

NSNN Tài trợ

2

HN triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu QG về việc làm năm 2011

Cục VL

T3/2011

Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở LĐTBXH các tỉnh/TP; Các Bộ, ngành liên quan

NSNN

3

HN tổng kết việc đưa lao động VN đi làm việc ở Ả rập Xê út

Cục QLLĐNN

Quý I

Hà Nội

Bộ LĐTBXH; Bộ LĐ Ả rập Xê út; các doanh nghiệp XKLĐ

NSNN

4

HN lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo về thực trạng lao động di cư tại các tỉnh vùng biên

Cục QLLĐNN

T3/2011

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan, lãnh đạo một số Sở LĐTBXH

NSNN

5

Hội thảo công tác tạo nguồn xuất khẩu lao động

Cục QLLĐNN

T3/2011

Hà Nội

50 doanh nghiệp XKLĐ và một số Sở LĐTBXH

NSNN

6

Hội thảo đánh giá đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tại các huyện nghèo; xác định danh mục nghề đào tạo lao động tại các huyện nghèo

Cục QLLĐNN

Quý I

Hà Nội

Cục QLLĐNN, các doanh nghiệp XKLĐ, giáo viên dạy nghề

NSNN

7

HN tổng kết 1 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TCDN

Quý I

Hà Nội

Bộ LĐTBXH; Các Bộ ngành liên quan, các tỉnh TP

NSNN

8

Sơ kết 3 năm thí điểm kiểm định chất lượng dạy nghề

TCDN

Quý I

Hà Nội

TCDN; các sở, ban ngành liên quan, các cơ sở dạy nghề tham gia kiểm định

Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề

9

HN tuyển sinh CĐN Khóa V

TCDN

Quý I

1 tỉnh MB

Các Bộ ngành, Các trường CĐN

NSNN

10

HN tổng kết 15 năm hội nhập ASEAN về phát triển nguồn nhân lực, 10 năm tham dự các Hội thi tay nghề ASEAN

TCDN

Quý I

Hà Nội

Các Bộ, ngành, Các trường dạy nghề, chuyên gia và thí sinh

NSNN

11

HN sơ kết dự án ứng dụng và đầu tư phần mềm nguồn mở trong các trường dạy nghề

TCDN

Quý I

Hà Nội

TCDN; các trường CĐN, TCN

NSNN

12

HT các kỹ năng nâng cao cho kiểm định viên

TCDN

Quý I

Hà Nội

Các kiểm định viên dạy nghề

Tài trợ

13

Hội thảo Công tác an toàn vệ sinh lao động

Cục ATLĐ

Quý I

Quảng Ngãi

Các Ban ngành; doanh nghiệp

Tài trợ

14

HT Ban chỉ đạo “Công tác phối hợp và thống nhất hoạt động TLQG lần thứ 13”

Cục ATLĐ

T2/2011

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan

NSNN

15

HT báo chí tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và công tác tuyên truyền tuần lễ an toàn quốc gia lần thứ 13

Cục ATLĐ

T3/2011

Hà Nội

Thành viên BCĐ, báo chí

NSNN

16

HN các trung tâm điều dưỡng thương binh

Cục NCC

Quý I

Khánh Hòa

Cục NCC; Các trung tâm điều dưỡng thương binh

NSNN

17

HN tổng kết CTMTQG giảm nghèo 2006-2010

Cục BTXH

Quý I

Hà Nội

Các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và địa phương

NSNN

18

HN sơ kết 2 năm thực hiện NQ 30a/NQ-CP

Cục BTXH

Quý I

1 tỉnh Miền Bắc

Các Bộ, ngành, 20 tỉnh có huyện nghèo

NSNN

19

HT ban soạn thảo Chương trình giảm nghèo

Cục BTXH

Quý I

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan

NSNN

20

HT đánh giá tình hình triển khai Luật BHXH

Vụ BHXH

Quý I

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan; Sở LĐTBXH các tỉnh/Tp

NSNN, tài trợ

21

HN triển khai công tác thanh tra 2011

Thanh tra Bộ

Quý I

Hải Phòng và Đắk Lắk

Sở LĐTBXH; chánh Thanh tra các sở

NSNN

22

HT vai trò của Thanh tra lao động với việc thúc đẩy việc thực hiện Pháp luật lao động

Thanh tra Bộ

Quý I

Quảng Ngãi

Thanh tra Bộ, một số Sở LĐTBXH; các đơn vị thuộc Bộ; TLĐLĐVN

Tài trợ

23

HT đánh giá hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp và sử dụng trong tác nghiệp công tác thanh tra

Thanh tra Bộ

Quý I

1 tỉnh Miền trung

Thanh tra Bộ, một số Sở LĐTBXH; chuyên gia quốc tế

Tài trợ

TẬP HUẤN

1

Tập huấn sử dụng hệ điều hành tác nghiệp và phần mềm cầu lao động

Cục VL

Quý I

Hà Nội

Lãnh đạo, cán bộ Cục, Sở LĐTBXH, TTGTVL

NSNN

2

Tập huấn công tác tạo nguồn, tuyển chọn lao động, quản lý và giải quyết phát sinh đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục QLLĐNN

Quý I

Quảng Ninh

Sở LĐTBXH một số tỉnh; BCĐ XKLĐ huyện; một số doanh nghiệp XKLĐ

NSNN

3

Tập huấn giáo viên sử dụng nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động huyện nghèo

Cục QLLĐNN

Quý I

Hà Nội

Cục QLLĐNN; các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

4

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các lĩnh vực hàn, gia công kim loại.

Cục QLLĐNN

Quý I

Hà Nội

Cục QLLĐNN; giáo viên các trường nghề

CTMT ATLĐ

5

Bồi dưỡng kỹ năng cho kiểm định viên

TCDN

Quý I

Các tỉnh/TP

Các kiểm định viên chất lượng dạy nghề

NSNN

6

Tập huấn kỹ năng biên soạn giáo án dạy tích hợp

TCDN

Quý I

Một số tỉnh/TP

Các đơn vị tham gia dạy nghề

NSNN

7

Tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản

TCDN

Quý I

TP.HCM

TCDN

NSNN

8

Tập huấn giảng dạy theo chương trình khung

TCDN

Quý I

Hải Phòng và Đà Nẵng

Giảng viên, giáo viên dạy nghề

NSNN

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề theo chương trình của ILO cho các cơ sở dạy nghề

TCDN

Quý I

1 tỉnh Miền Bắc

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn

NSNN

10

Tập huấn công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản các đơn vị thuộc Bộ

Vụ KHTC

Quý I

Miền Bắc; Miền Nam

Các chủ tài khoản, kế toán trưởng, trưởng phòng quản trị thiết bị

NSNN

11

Tập huấn Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn

Vụ BHXH

Quý I

Hà Nội và TP.HCM

Sở LĐTBXH; TLĐ lao động; một số đơn vị sử dụng lao động

Tài trợ

12

Tập huấn giảng viên nguồn trong khuôn khổ chương trình “Việc làm tốt hơn tại Việt Nam”

Thanh tra Bộ

Quý I

1 tỉnh Miền Bắc

Cán bộ, thanh tra viên sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN và tài trợ

13

Tập huấn trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thực hiện PLLĐ và thúc đẩy QHLĐ hài hòa ở Việt Nam

Thanh tra Bộ

Quý I

1 tỉnh Miền Bắc

Cán bộ, thanh tra viên sở LĐTBXH

Dự án

14

Tập huấn thí điểm tài liệu quy trình thanh tra bảo vệ quyền trẻ em tại các cơ sở BTXH và cộng đồng

Thanh tra Bộ

Quý I

1 tỉnh Miền Bắc

Cán bộ một số Sở LĐTBXH, Thanh tra Bộ

Tài trợ

QUÝ II

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1

Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động

Cục VL

T5/2011

Bắc Ninh

Sở LĐTBXH; TTGTVL, các cơ quan nghiên cứu

NSNN

2

Hội thảo lấy ý kiến đề án tổ chức bộ máy hệ thống BHTN (2 cuộc)

Cục VL

T5/2011

Hà Nội

Bộ LĐTBXH, Bộ NVụ; TC; Lãnh đạo Sở LĐTBXH; Giám đốc TTGTVL

NSNN

3

HT hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm

Cục VL

T6/2011

Hà Nội

Sở LĐTBXH; TTGTVL và các Hội, đoàn thể

NSNN

4

Hội nghị Công tác XKLĐ vùng ĐBS Cửu Long

Cục QLLĐNN

T4/2011

TP. Cần Thơ hoặc TP.HCM

Sở LĐTBXH; Lãnh đạo huyện tại ĐBSCL; Doanh nghiệp XKLĐ

NSNN

5

HN sơ kết 2 năm triển khai QĐ 71/2009/QĐ-TTg

Cục QLLĐNN

T5/2011

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan; Lãnh đạo 20 tỉnh, sở có huyện nghèo

NSNN

6

HN xuất khẩu lao động khu vực Tây Nguyên

Cục QLLĐNN

T5/2011

Lâm Đồng

Các Sở LĐTBXH khu vực TN; BCĐ XKLĐ khu vực TN

NSNN

7

HN Tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện TTLT số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH

Cục QLLĐNN

T4/2011

Hà Nội

A17; C15, PC 15 Bộ Công An; Một số đơn vị liên quan của Bộ LĐTBXH

NSNN

8

Hội nghị thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa II

TCDN

T5/2011

1 tỉnh Miền Bắc

Các Bộ, ngành, địa phương và các trường CĐN

NSNN

9

HN tổng kết 5 năm thực hiện dự án tăng cường năng lực nghề

TCDN

Quý II

Hà Nội

TCDN; Các đơn vị thụ hưởng dự án

NSNN

10

Hội nghị giao ban về dự án Tăng cường kỹ năng nghề

TCDN

Quý II

Các trường

Bộ LĐTBXH; TCDN; các trường thụ hưởng dự án

NSNN

11

Hội nghị giao ban năm 2011 dự án thành lập 5 trường CĐN chất lượng cao VN-HQ

TCDN

Quý II

Quảng Ngãi

Bộ LĐTBXH; các địa phương thụ hưởng dự án; BQLDA

Vốn đối ứng

12

Hội thảo về kết quả điều tra, khảo sát về thực hiện Luật Dạy nghề

TCDN

T4,5/2011

MB; MN

Sở LĐTBXH; cán bộ nghiên cứu; một số trường CĐN

NSNN

13

HT xây dựng kế hoạch, chính sách quốc gia về phát triển dạy nghề giữa các nước ACMECS tại VN

TCDN

Quý II

Hà Nội

Cán bộ quản lý dạy nghề của các nước trong khu vực và VN

NSNN

14

HT chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề với Viện dạy nghề Hàn Quốc

TCDN

Quý II

Hà Nội

TCDN; viện Krivet HQ

NSNN

15

HT sửa đổi, bổ sung danh mục mới nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Cục ATLĐ

T6/2011

Hà Nội

Cơ quan liên quan

NSNN

16

HN triển khai CT quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

Cục BVCSTE

Quý II

Quảng Ninh

Toàn quốc

NSNN

17

HN đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định số 68/2008/NĐ-CP

Cục BTXH

Quý II

 

Các Bộ, ngành liên quan, sở LĐTBXH các tỉnh

NSNN

18

HT xây dựng TT hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương cho viên chức CTXH

Cục BTXH

Quý II

 

Các Bộ, ngành liên quan; lãnh đạo Sở LĐTBXH và phòng BTXH

NSNN

19

HT hoàn thiện Nghị định về chính sách trợ giúp nuôi dưỡng trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt

Cục BTXH

Quý II

 

Các Bộ, ngành; lãnh đạo Sở LĐTBXH; Phòng BTXH

Dự án

20

HN công bố Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và xin ý kiến về dự thảo chế độ báo cáo thống kê, chế độ ghi chép ban đầu

Vụ KHTC

Quý I

1 tỉnh MN

LĐ Bộ, các cục, vụ, sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

21

HT lấy ý kiến phê chuẩn công ước 122

Vụ PC

Quý II

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

NSNN

22

HT lấy ý kiến Bộ Luật lao động

Vụ PC

Quý II

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

NSNN

23

HT về đề án dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên

Vụ KHTC

T5/2011

Khánh Hòa

Bộ LĐTBXH; TCDN; cục VL; một số sở LĐTBXH

NSNN

24

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật BHXH

Vụ BHXH

Quý II

1 tỉnh MN

Một số Bộ, ngành liên quan, các Sở LĐTBXH

NSNN

25

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định khen thưởng đối với người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Vụ BHXH

Quý II

Hà Nội

Một số Bộ, ngành và Sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

26

Hội thảo mô hình thanh tra vùng sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và hướng dẫn doanh nghiệp

Thanh tra Bộ

Quý II

1 tỉnh miền Nam

Cán bộ từ các tổ chức thanh tra thuộc các nước trong khu vực ASEAN; hiệp hội thanh tra lao động Qt IALT; ILO…

NSNN và các nguồn viện trợ

27

HN toàn ngành về quy hoạch ứng dụng CNTT ngành đến 2020

TTTT

T6/2011

Quảng Ninh

Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc bộ và các sở

Tài trợ

28

HN tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ và triển khai Chiến lược QG về BĐG

Vụ BĐG

Quý II

Cần Thơ

UBQG VSTBPN, các Bộ, ngành liên quan

NSNN

29

HN toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Vụ BĐG

Quý II

Miền Bắc

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh/TP

NSNN

30

HT lãnh đạo nữ tại khu vực ĐBSCL

Vụ BĐG

Quý II

Miền Nam

Các tỉnh/TP thuộc khu vực, các bộ, ngành liên quan

NSNN, tài trợ

TẬP HUẤN

1

Tập huấn sử dụng hệ điều hành tác nghiệp và phần mềm cầu lao động

Cục VL

Quý I

Hà Nội

Lãnh đạo, cán bộ Cục, Sở LĐTBXH, TTGTVL

NSNN

2

Tập huấn cán bộ tư vấn, giới thiệu việc làm

Cục VL

Quý II

Các tỉnh/TP

Cán bộ các TTGTVL

NSNN và tài trợ

3

Tập huấn giảng viên nguồn

Cục VL

T5/2011

Hà Nội

Đội ngũ giảng viên nguồn

NSNN

4

Tập huấn điều tra cầu lao động năm 2011

Cục VL

Quý II

1 số tỉnh/TP

Giảng viên nguồn của các Sở LĐTBXH

NSNN

5

Tập huấn công tác tạo nguồn, tuyển chọn lao động, quản lý và giải quyết phát sinh đối với lao động VN làm việc ở VN

Cục QLLĐNN

Quý II

Một số tỉnh/TP

Sở LĐTBXH; BCĐ XKLĐ huyện và một số doanh nghiệp

NSNN

6

Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về XKLĐ

Cục QLLĐNN

T4/2011

Ninh Bình; Lào Cai

Cán bộ làm công tác XKLĐ cấp huyện các tỉnh ĐBSH; Bắc Trung Bộ; Đông Bắc và TB

NSNN

7

Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về XKLĐ

Cục QLLĐNN

T4/2011

Đắc Lắc

Cán bộ làm công tác XKLĐ cấp huyện các tỉnh Duyên hải NTB và TN

NSNN

8

Tập huấn hướng dẫn cho giáo viên sử dụng nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động huyện nghèo

Cục QLLĐNN

Quý II

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

9

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các lĩnh vực hàn, gia công kim loại...

Cục QLLĐNN

Quý II

Hà Nội

Cục QLLĐNN; giáo viên các trường nghề

CTMT ATLĐ

10

Bồi dưỡng kỹ năng cho kiểm định viên và Đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề

TCDN

Quý II

Các tỉnh/TP

Kiểm định viên chất lượng dạy nghề; Cán bộ, giáo viên của các cơ sở dạy nghề

NSNN

11

Tập huấn kỹ năng biên soạn giáo án dạy tích hợp

TCDN

Quý II

Các tỉnh/TP

Cơ sở tham gia dạy nghề cho LĐNT

NSNN

12

Tập huấn phương pháp, quy trình xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề

TCDN

Quý II

Hải Phòng

Các BCN xây dựng danh mục TBDN

NSNN

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ tự thanh tra, kiểm tra cho cán bộ, giáo viên các cơ sở dạy nghề

TCDN

Quý II

3 miền

Giáo viên các trường CĐN; TCN; TTDN

NSNN

14

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dạy nghề và kỹ năng công tác pháp chế

TCDN

T4,5/2011

M.Bắc; M.Nam

Lãnh đạo sở và Phòng Dạy nghề

NSNN

15

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cơ sở dạy nghề cho cán bộ quản lý csdn theo CT quốc tế Anh quốc

TCDN

Quý II

Một tỉnh MB

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề

NSNN

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý CSDN theo Chương trình của ILO

TCDN

Quý II

Các tỉnh/TP

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề

NSNN

17

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức quản lý triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TCDN

Quý II

Các tỉnh/TP

Cán bộ xã tham gia đào tạo nghề cho LĐNT

NSNN

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm

TCDN

Quý II

Các tỉnh/TP

Cán bộ sở LĐTBXH; Phòng LĐTBXH; cán bộ cấp xã tham gia đào tạo nghề cho LĐNT

NSNN

19

Tập huấn về Nghị định mới thay thế Nghị định 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ; và Tập huấn công tác quản lý tài chính, kế toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi Người có công

Cục NCC; Vụ KHTC

Quý II

Một số tỉnh/TP

Sở LĐTBXH 63 tỉnh/TP

NSNN

20

HT hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngành và công tác dự toán các nguồn kinh phí do NSTW đảm bảo cho các Sở LĐTBXH

Vụ KHTC

T6/2011

3 Miền

LĐ Bộ; các đơn vị thuộc Bộ; Sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

21

Tập huấn trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thực hiện PLLĐ hài hòa ở VN

Thanh tra Bộ

Quý II

1 tỉnh miền Bắc

Cán bộ, thanh tra viên các tỉnh/TP

Dự án

22

Tập huấn cho các nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Vụ BĐG

Quý II

10 tỉnh/TP

Đại biểu các tỉnh/TP

NSNN, Dự án

QUÝ III

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1

Hội thảo xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011-2015

Cục VL

T9/2011

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan; Sở LĐTBXH; TT GTVL, hội đoàn thể

NSNN

2

HT dự báo dài hạn thị trường lao động

Cục VL

T9/2011

Hà Nội

Bộ LĐTBXH; KHĐT; sở LĐTBXH, TTGTVL

NSNN

3

Hội thảo tổng kết đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2008-2010

Cục QLLĐNN

Quý III

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

4

Hội thảo xây dựng ATVSLĐ cho một số nghề

Cục QLLĐNN

Quý III

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

5

HHN triển khai công tác HSSV năm 2011

TCDN

Quý III

một số tỉnh/TP

Cán bộ quản lý dạy nghề của các Sở; phòng DN; phòng LĐ Huyện; các cơ sở dạy nghề…

Dự án

6

HN sơ kết 4 năm thực hiện Luật dạy nghề

TCDN

T8/2011

1 tỉnh M.Bắc

Các Bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp; hội nghề nghiệp; cơ sở DN

NSNN

7

HT xây dựng kế hoạch, chính sách quốc gia về phát triển dạy nghề giữa các nước

TCDN

Quý III

Hà Nội

Cán bộ quản lý dạy nghề các nước trong khu vực

NSNN

8

Đánh giá mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

TCDN

Quý III

Hà Nội

TCDN; các đơn vị liên quan

NSNN

9

HT rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ QG lần thứ 13 và ngày thế giới về ATVSLĐ

Cục ATLĐ

T7/2011

Hà Nội

Cơ quan thành viên BCĐ; một số Bộ, ngành liên quan

NSNN

10

HT sửa đổi, bổ sung NĐ số 109/CP và NĐ 195/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Cục ATLĐ

T7/2011

Hà Nội

Các cơ quan liên quan

NSNN

11

HT sửa đổi, bổ sung TT số 14/2003/TT-BLĐTBXH quy định, hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ và TT số 16/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Cục ATLĐ

T7/2011

Hà Nội

Các cơ quan liên quan

NSNN

12

HN biểu dương Người có công toàn quốc

Cục NCC

Quý III

1 tỉnh phía Nam

Sở LĐTBXH các tỉnh/TP; Người có công tiêu biểu

NSNN

13

HN triển khai Chương trình hành động quốc gia BVTE 2011-2020

Cục BVCSTE

Quý III

Lâm Đồng

Sở LĐTBXH; Phòng BVCSTE

NSNN

14

HT chia sẻ thông tin về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Cục BTXH

T7/2011

Hà Nội

Các tổ chức Quốc tế; các Bộ, ngành và cơ quan truyền thông

NSNN, tài trợ

15

HT triển khai CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Cục BTXH

T8/2011

Quảng Ninh

Các Bộ, ngành; sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

16

HN triển khai các văn bản hướng dẫn đề án 32; tập huấn nghiệp vụ CTXH

Cục BTXH

Quý III

 

Các Bộ, ngành; UBND và sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

17

HN biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các Bộ, ngành liên quan, Các doanh nghiệp

NSNN

18

HN lấy ý kiến về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2012

Vụ LĐTL

Quý III

3 Miền

Sở LĐTBXH; Liên đoàn LĐ; Phòng TM&CN các tỉnh/TP

NSNN

19

HN đánh giá tình hình thực hiện quy định về thỏa ước lao động tập thể

Vụ LĐTL

Quý III

Hà Nội

Sở LĐTBXH; Liên đoàn LĐ; Phòng TM&CN các tỉnh/TP

NSNN

20

Diễn đàn trẻ em năm 2011

Cục BVCSTE

Quý III

Hà Nội

Trẻ em đến từ 30 tỉnh/TP đại diện cho trẻ em Toàn quốc

NSNN

21

HN giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm

VP Bộ

T7/2011

3 miền

LĐ Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, LĐ sở LĐTBXH

NSNN

TẬP HUẤN

1

Tập huấn cán bộ tư vấn, giới thiệu việc làm

Cục VL

Quý III

Một số tỉnh/TP

Cán bộ các TTGTVL

NSNN và tài trợ

2

Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm

Cục VL

Quý III

Hà Nội và TP.HCM

Cán bộ làm công tác lao động việc làm

NSNN

3

Tập huấn công tác tạo nguồn, tuyển chọn lao động, quản lý và giải quyết phát sinh đối với lao động VN làm việc ở NN

Cục QLLĐNN

Quý III

Một số tỉnh/TP

Sở LĐTBXH; BCĐ XKLĐ huyện và một số doanh nghiệp

NSNN

4

Tập huấn Hội nhập kinh tế quốc tế về Xuất khẩu lao động

Cục QLLĐNN

T7/2011

Cần Thơ

Cán bộ làm công tác XKLĐ cấp huyện một số tỉnh/TP

NSNN

5

Tập huấn hướng dẫn cho giáo viên sử dụng nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động huyện nghèo

Cục QLLĐNN

Quý III

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

6

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các lĩnh vực hàn, gia công kim loại...

Cục QLLĐNN

Quý III

Hà Nội

Cục QLLĐNN; giáo viên các trường nghề

CTMT ATLĐ

7

Đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề; Đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng chương trình dạy nghề

TCDN

Quý III

Các tỉnh/TP

Cán bộ, giáo viên các cơ sở dạy nghề

NSNN

8

Tập huấn giáo viên chủ nhiệm

TCDN

Quý III

Các tỉnh/TP

Giáo viên chủ nhiệm các cơ sở DN

NSNN

9

Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật dạy nghề

TCDN

Quý III

3 miền

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề

NSNN

10

Bồi dưỡng công nghệ E-Learning dành cho cán bộ quản lý

TCDN

Quý III

3 miền

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề

NSNN

11

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cơ sở DN

TCDN

Quý III

Miền Nam

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề

NSNN

12

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức quản lý triển khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT

TCDN

Quý III

Miền Nam

Cán bộ xã tham gia đào tạo nghề cho LĐNT

NSNN

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm

TCDN

Quý III

Miền Nam

Cán bộ Sở LĐTBXH; Phòng LĐTBXH; cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề cho LĐNT

NSNN

14

Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo

Cục BTXH

T8/2011

Hà Nội; TP.HCM và Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở LĐTBXH; chuyên viên; lãnh đạo UBND huyện nghèo, phòng LĐTBXH huyện nghèo

NSNN

15

Tập huấn công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản các đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ KHTC

Quý III

2 Miền

Các đơn vị thuộc Bộ

NSNN

16

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra cơ bản; Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Bộ

T7-8/2011

Hà Nội

Cán bộ thanh tra ngành ở trung ương và địa phương

NSNN

17

Tập huấn xây dựng hệ thống BVTE và nâng cao năng lực cán bộ

Cục BVCSTE

Quý III

Các tỉnh/TP

Sở LĐTBXH các tỉnh/TP

 NSNN và tài trợ

18

Tập huấn về Luật BĐG

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các Bộ, ngành, một số tỉnh/TP, các cơ quan Đảng, quốc hội

NSNN

19

Tập huấn cho nữ nghị sĩ về kỹ năng giám sát Luật BĐG và Luật phòng chống Bạo lực gia đình

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các cơ quan liên quan

NSNN, dự án

20

Tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động về BĐG giai đoạn 2011-2015

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các Bộ, ngành và địa phương

NSNN

21

TH nâng cao kỹ năng giới và lồng ghép giới trong các lĩnh vực

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

NSNN

22

TH nâng cao nhận thức và kỹ năng đối với việc thực hiện một số cam kết quốc tế

Vụ BĐG

Quý III

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

Dự án

23

TH giảng viên nguồn về nghiệp vụ công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Vụ BĐG

Quý III

1 tỉnh

Các giảng viên nguồn

Tài trợ

QUÝ IV

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1

Dự báo dài hạn thị trường lao động

Cục VL

T10/2011

Hà Nội và TP.HCM

Các Bộ, ngành, Sở LĐTBXH;  Trung tâm GTVL

NSNN

2

HN tổng kết 3 năm thực hiện chính sách BHTN

Cục VL

T12/2011

Lâm Đồng

Lãnh đạo Sở LĐTBXH; TTGTVL; Phòng BHTN; Bộ TC; BHXHVN

NSNN

3

HT đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật BHXH  về BHTN

Cục VL

T11/2011

Hà Nội

Bộ BHXH VN; Bộ TC; một số Sở LĐTBXH và TTGTVL

Dự án

4

Dự báo ngắn hạn nguồn nhân lực

Cục VL

T10-12/2011

Hà Nội

Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH; Các trung tâm GTVL

NSNN

5

Báo cáo xu hướng việc làm Việt Nam năm 2011

Cục VL

T12/2011

Hà Nội

Bộ LĐTBXH; Bộ TC; Công Thương; Sở LĐTBXH một số tỉnh/TP

NSNN

6

Hội thảo xây dựng ATVSLĐ cho một số nghề

Cục QLLĐNN

Quý IV

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

7

HN triển khai công tác học sinh, sinh viên năm 2011

TCDN

Quý IV

Một số tỉnh/TP

Cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề; cán bộ quản lý dạy nghề của các sở…

NSNN

8

HN tổng kết công tác tuyển sinh năm 2011

TCDN

T11-12/2011

1 tỉnh miền Bắc

Các Bộ, ngành, địa phương, các trường CĐN

NSNN

9

HN kết thúc dự án Chương trình đào tạo nghề và HN kết thúc dự án Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo ở ĐBSCL

TCDN

Quý IV

Hà Nội

Các bộ, ngành liên quan; KFW; các trường; BQLDA

NSNN

10

HT trao đổi kinh nghiệm về xây dựng báo cáo dạy nghề cấp quốc gia với viện ĐTN cộng hòa LB Đức

TCDN

Quý IV

Hà Nội

TCDN; Viện ĐTN Đức

Tài trợ

11

HT mạng thông tin quốc gia về ATVSLĐ

Cục ATLĐ

T12/2011

Hà Nội

Các thành viên mạng thông tin QG

NSNN

12

Hội nghị Bảo trợ xã hội năm 2011

Cục BTXH

Quý IV

 

Các Bộ, ngành liên quan; Lãnh đạo Sở; Phòng BTXH

NSNN

13

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra lao động trong các nước ASEAN

Thanh tra Bộ

T10/2011

Quảng Ninh

Cán bộ từ các tổ chức thanh tra thuộc các quốc gia khối ASEAN, Hiệp hội Ttlđql IALI; ILO

Ngân sách và viện trợ

14

HT tập tuấn, phổ biến chế độ thống kê ngành

Vụ KHTC

T10-11/2011

Hà Nội

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN

15

HN sơ kết Đề án 31 về tuyên truyền phổ biến pháp luật

Vụ Pháp chế

Quý IV

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

NSNN

16

HN Tổng kết công tác LĐTBXH năm 2011

VP Bộ

T12/2011

Hà Nội

LĐ Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, LĐ sở LĐTBXH

NSNN

TẬP HUẤN

1

Tập huấn cán bộ tư vấn giới thiệu việc làm

Cục VL

Quý IV

1 số tỉnh/TP

Cán bộ các TTGTVL

CTMT

2

Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm

Cục VL

T10/2011

TP.HCM

Cán bộ làm công tác LĐVL

CTMTQG

3

Tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (6 lớp)

Cục VL

T10/2011

3 miền

Giám đốc và cán bộ trung tâm GTVL

NSNN

4

Tập huấn hướng dẫn cho giáo viên sử dụng nội dung, chương trình đào tạo nghề cho lao động huyện nghèo

Cục QLLĐNN

Quý IV

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

5

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các lĩnh vực hàn, gia công kim loại...

Cục QLLĐNN

Quý IV

Hà Nội

Cục QLLĐNN; giáo viên các trường nghề

CTMT ATLĐ

6

Tập huấn giáo viên tham gia giảng thí điểm chương trình đào tạo nghề

Cục QLLĐNN

Quý IV

Hà Nội

Cục QLLĐNN; Các doanh nghiệp; giáo viên dạy nghề

NSNN

7

Tập huấn giáo viên chủ nhiệm

TCDN

Quý IV

Các tỉnh/TP

Giáo viên chủ nhiệm các cơ sở dạy nghề

NSNN

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm

TCDN

Quý IV

Miền Nam

Cán bộ Sở LĐTBXH; P. LĐTBXH; cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề cho LĐNT

NSNN

9

Tập huấn xây dựng hệ thống BVTE và nâng cao năng lực cán bộ

Cục BVCSTE

Quý IV

Các tỉnh/TP

Sở LĐTBXH các tỉnh/TP

NSNN và tài trợ

10

Tập huấn về chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức làm công tác lao động, tiền lương ở các sở, ngành, địa phương

Vụ LĐTL

Quý IV

3 miền

Sở LĐTBXH; Liên đoàn LĐ; Phòng TM&CN VN và các tỉnh/TP

NSNN

11

Tập huấn cho báo cáo viên về tuyên truyền phổ biến pháp luật

Vụ PC

Quý IV

Hà Nội

Các báo cáo viên

NSNN

12

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tại BĐG và vì sự tiến bộ phụ nữ

Vụ BĐG

Quý IV

Hà Nội

Các đơn vị liên quan

NSNN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 483/QĐ-LĐTBXH ngày 21/04/2011 về phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn các đơn vị trực thuộc bộ ngày 21/04/2011 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74