Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 480/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 28/TTr-SLĐTBXH ngày 10/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cấp, các ngành và địa phương trong toàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (Sau đây gọi tắt là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục tiêu

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc. Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu sau:

- Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới;

- 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời;

- 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp.

Tầm nhìn đến năm 2030: Trên cơ sở cơ chế chính sách của Trung ương ban hành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

3. Yêu cầu

Xác định được cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động thuộc Đề án.

II. NỘI DUNG

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lồng ghép các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, đề án, hoạt động liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

a. Hoạt động 1:

Triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6).

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;

+ Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, hướng dẫn lồng ghép nội dung về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trong chiến dịch truyền thông hưng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Hoạt động 2:

Thực hiện các hoạt động truyền thông thường xuyên về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c. Hoạt động 3:

Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d. Hoạt động 4:

Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

a. Hoạt động 1:

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ở địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Hoạt động 2:

Triển khai cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện áp dụng thí điểm mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

c. Hoạt động 3:

Triển khai mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc triển khai áp dụng thí điểm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

d. Hoạt động 4:

Triển khai hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn và kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân thông qua hoạt động đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực theo hướng dẫn của Trung ương;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

đ. Hoạt động 5:

Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Y tế chủ trì thực hiện hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

e. Hoạt động 6:

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp; ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

g. Hoạt động 7:

Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn, tiêu chí về thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thí điểm.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành, hội đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

h. Hoạt động 8:

Trường học an toàn, không bạo lực.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc ban hành hướng dẫn, tiêu chí về trường học an toàn, không bạo lực theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

i. Hoạt động 9:

Triển khai thí điểm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo bộ công cụ thu thập số liệu do Tổng cục Thống kê xây dựng.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cục Thống kê tỉnh chủ trì triển khai bộ công cụ thu thập số liệu theo hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

3. Tăng cường công tác phối hợp, hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tại tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan; Ban VSTBPN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (thực hiện hàng năm và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12 hàng năm); tổ chức tổng kết 05 năm (vào năm 2020).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thị xã, thành phố bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành và các địa phương;

- Huy động từ cộng đồng xã hội, các khoản tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch này. Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Đề án.

2. Các sở, ngành, hội đoàn thể và các cơ quan liên quan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Hàng năm, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 15/12) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

3. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh:

- Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện các hoạt động Đề án theo phân công tại Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong hoạt động kiểm tra hàng năm của Ban VSTBPN tỉnh;

- Đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban VSTBPN tỉnh trong triển khai các hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình theo phân công tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, hội, đoàn thể liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này và có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương và bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện các hoạt động;

- Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 15/12) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định;

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tại địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn triển khai, hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Bình Định, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan phản ánh bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234