Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4640/QĐ-BVHTTVDL năm 2016 về Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4640/QĐ-BVHTTVDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP , ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ vmột số giải pháp đy mạnh phát trin du lịch Việt Nam trong thi kỳ mi;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch” với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch đtăng cường công tác quản nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.

2. Xác định các điểm đến cần đánh giá

a) Căn cvào khả năng thu hút khách du lịch:

- Khu du lịch: gồm các khu du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hàng năm đón được từ 500.000 lượt khách du lịch tr lên.

- Điểm du lịch: gồm các điểm du lịch đã được đu tư phát trin du lịch, hàng năm đón được từ 50.000 lưt khách du lịch tr lên.

b) Căn cvào đxuất của khu, điểm du lịch:

Khu, điểm du lịch đạt điều kiện về khả năng thu hút khách, có hồ sơ đề nghị đánh giá xếp hạng gửi vTổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

3. Tiêu chí đánh giá điểm đến là các khu du lịch

Tng số 32 tiêu chí được chia thành 6 nhóm, cụ th như sau:

a) Nhóm tiêu chí về tài nguyên du lịch gồm các tiêu chí đánh giá cụ th sau:

+ Sự đa dạng và độc đáo của tài nguyên

+ Sức chứa của điểm tài nguyên

+ Bảo vệ và tôn tạo tài nguyên

b) Nhóm tiêu chí về sản phẩm và dịch vụ gồm các tiêu chí đánh giá cụ th sau:

+ Cung cấp thông tin cho khách hàng

+ Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ khu du lịch

+ Thuyết minh

+ Trung tâm thông tin du lịch

+ Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú của khách du lịch

+ Dịch vụ cung cấp cho khách trong các khu lưu trú

+ Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

+ Dịch vụ ăn ung

+ Cơ sphục vụ vui chơi giải trí

+ Dịch vụ vui chơi, giải trí

+ Các hoạt động trình diễn, biểu diễn nghệ thuật

+ Dch vụ tham quan, nghỉ dưng, khám phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên, văn hóa

+ Dịch vụ tchức sự kiện, hội nghị, hội thảo

+ Dịch vụ mua sắm

c) Nhóm tiêu chí về quản lý điểm đến gồm các tiêu chí đánh giá cụ th sau:

+ Quản lý chung

+ Môi trường tự nhiên và vệ sinh chung

+ Xử lý rác thải

+ Hệ thống nhà vệ sinh công cộng

+ Môi trường xã hội

+ Tchức lực lượng an ninh, trật tự

+ Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật

d) Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng gồm các tiêu chí đánh giá cụ th sau:

+ Hệ thống đường giao thông

+ Biển báo chỉ dẫn tiếp cận khu du lịch bằng đường bộ, đường thủy

+ Đường giao thông nội bộ

+ Hệ thống điện

+ Hệ thống cấp, thoát nước

đ) Nhóm tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng địa phương

+ Tỷ llao động là người địa phương trong khu du lịch

e) Nhóm tiêu chí về sự hài lòng của khách

+ Sự hài lòng của khách du lịch thông qua phiếu điều tra

4. Tiêu chí đánh giá điểm đến là các điểm du lịch

Tổng số 29 tiêu chí đưc chia thành 6 nhóm, cthể như sau:

a) Nhóm tiêu chí v tài nguyên du lịch gm các tiêu chí đánh giá c th sau:

+ Sự đa dạng và độc đáo của tài nguyên

+ Sức chứa của điểm tài nguyên

+ Bảo vệ và tôn tạo tài nguyên

b) Nhóm tiêu chí về sn phẩm và dịch vụ gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể sau:

+ Cung cấp thông tin cho khách hàng

+ Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ điểm du lịch

+ Thuyết minh

+ Quầy thông tin du lịch

+ Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú của khách du lịch

+ Dịch vụ cung cấp cho khách trong các khu lưu trú

+ Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

+ Dịch vụ ăn uống

+ Dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên, văn hóa

+ Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

+ Dịch vụ mua sắm

c) Nhóm tiêu chí về quản lý điểm đến gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể sau:

+ Quản lý chung

+ Môi trường tự nhiên và vệ sinh chung

+ Xử lý rác thải

+ Hệ thống nhà vệ sinh công cộng

+ Môi trường xã hội

+ Tổ chức lực lượng an ninh, trật tự

+ Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

d) Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tng gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể sau:

+ Hệ thng đường giao thông

+ Biển báo chỉ dẫn tiếp cận khu du lịch bằng đường bộ, đường thủy

+ Đường giao thông nội bộ

+ Hệ thống điện

+ Hệ thống cấp, thoát nước

đ) Nhóm tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng địa phương

+ Tỷ lệ lao động là người địa phương trong điểm du lịch

e) Nhóm tiêu chí về sự hài lòng của khách

+ Sự hài lòng của khách du lịch thông qua phiếu điều tra

5. Quy trình đánh giá điểm đến

- Việc đánh giá điểm đến được triển khai theo quy trình kèm theo quyết định này.

- Phiếu điều tra lấy ý kiến của khách kèm theo quyết định này.

- Bước 1: Thành lập Ban Tổ chức và thành lập các tiu ban Nội dung, Thư ký, Hậu cần,...

- Bước 2: Lựa chọn điểm đến đ đánh giá

- Bước 3: Thành lập các nhóm chuyên gia gm: Nhóm chuyên gia đánh giá và nhóm chuyên gia điều tra

- Bước 4: Các nhóm chuyên gia đánh giá và cho điểm thực hiện chấm điểm theo bảng điểm; tổ chức điều tra lấy ý kiến của khách du lịch theo phiếu điều tra

- Bước 5: Tiu ban Thư ký tng hợp điểm

- Bước 6: Ban Tchức xếp loại điểm đến

6. Tần suất đánh giá điểm đến

Để tôn vinh các điểm đến, tạo động lực cho các điểm đến phấn đấu, duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng môi trường và tính hấp dẫn của điểm đến: Tổng cục Du lịch thực hiện đánh giá định kỳ và công bvới tn sut 1 năm/1 ln.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Tng cục Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phbiến rộng rãi Bộ tiêu chí đến các địa phương, các ban quản lý điểm đến là các khu du lịch quốc gia, các điểm du lịch; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến phù hợp với từng mục đích cụ thể;

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan áp dụng Bộ tiêu chí, triển khai đánh giá, tổ chức tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch được đánh giá cao vquản lý, về chất lượng dịch vụ, về đảm bảo môi trường, về tính hấp dẫn...;

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển Bộ tiêu chí, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý điểm đến.

2. Sở Du lịch, SVăn hóa, Thể thao và Du lịch các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tchức phbiến Bộ tiêu chí đến các khu du lịch, điểm du lịch trên đa bàn đđịnh hướng công tác đầu tư, phát triển dịch vụ, quản lý... đảm bảo tính chuyên nghiệp;

- Căn cứ vào nhu cầu của địa phương, áp dụng Bộ tiêu chí, tổ chức đánh giá, tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn.

3. Hiệp Hội Du lịch

Phối hợp với Tng cục Du lịch, với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương phổ biến Bộ tiêu chí đến các thành viên để áp dụng trong quản lý, đầu tư và hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của các điểm đến là thành viên của Hiệp hội.

Phối hợp với Tổng cục Du lịch, với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương tổ chức đánh giá và tôn vinh các điểm đến.

4. Ban quản lý khu du lch, điểm du lch

Nghiên cứu, áp dng Bộ tiêu chí trong quá trình đầu tư phát triển khu du lịch, điểm du lịch, trong tchức và quản lý các hoạt động của khu du lịch, điểm du lịch;

Hưởng ứng các hoạt động do Tổng cục Du lịch, SDu lịch, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Hiệp hội du lịch các cấp tchức nhằm đánh giá, tôn vinh các điểm đến, góp phn nâng cao tính chuyên nghiệp, hình ảnh du lịch Việt Nam đi với du khách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tng cục Du lịch, Giám đốc các Sở Du lịch, SVăn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính p
hủ;
- Ban Tuyên giáo T
Ư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ Quốc hội;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- S
Du lịch, SVHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Trang TTĐT của Bộ VHTTDL, TTTT du lịch;
- Lưu: VT, TCDL (Vụ LH), LTH (05b).
200

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4640/QĐ-BVHTTVDL năm 2016 về Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101