Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4533/QĐ-BVHTTDL năm 2013 xây dựng Hồ sơ đề cử đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4533/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4533/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ CỬ ĐA QUỐC GIA “NGHI LỄ VÀ TRÒ CHƠI KÉO CO TRUYỀN THỐNG” ĐỀ NGHỊ UNESCO ĐƯA VÀO DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009-QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Văn bản số 9889/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xây dựng Hồ sơ đa quốc gia “Kéo co truyền thống” trình tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành có di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống và các cơ quan liên quan tham gia, hợp tác với Hàn Quốc và các nước trong khu vực Châu Á xây dựng Hồ sơ đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều 2. Kinh phí lập Hồ sơ được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2014-2015 được phân bổ tại đơn vị.

Điều 3. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có tên ở Điều 1 trong việc xây dựng Hồ sơ đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành có di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT, DSVH(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4533/QĐ-BVHTTDL năm 2013 xây dựng Hồ sơ đề cử đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190