Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4360/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 30/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4360/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ (MẪU) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO XÃ, LIÊN XÃ, CỤM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

Căn cứ Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1362/TTr-SVHTTDL-VHGĐ ngày 24 tháng 3 năm 2014 về thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã; ý kiến góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2674/SVHTTDL-VHGĐ ngày 23 tháng 5 năm 2014; của Sở Tài chính tại Công văn số 761/STC-QHPX ngày 20 tháng 01 năm 2014; của Sở Tư pháp tại Công văn số 3280/STP-VB ngày 20 tháng 6 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 608/TTr-SNV ngày 22 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm.

Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các sở - ngành Thành phố;
- Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;
- VPUB: Các PVP; Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-Ng.T) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

QUY CHẾ (MẪU)

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO XÃ, LIÊN XÃ, CỤM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

Điều 1. Vị trí

1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm (gọi tắt là Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Trung tâm Văn hóa huyện hoặc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện hoặc Trung tâm Thể dục Thể thao huyện (sau đây gọi chung là Trung tâm Văn hóa huyện) do Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho phù hợp với quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.

2. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã là thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở do Nhà nước đầu tư xây dựng cùng với xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất và nhu cầu học tập cho nhân dân trên địa bàn.

Điều 2. Chức năng

Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Điều kiện và thẩm quyền thành lập

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được thành lập khi có các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch hệ thống cơ sở văn hóa, thể thao của huyện, trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như: Nhà văn hóa, sân vận động, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao, đài truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng ở xã hoặc được quy hoạch đầu tư mới tập trung đảm bảo các chức năng hoạt động.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã hoặc liên xã hoặc cụm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm theo Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã với Ủy ban nhân dân xã (liên xã, cụm) và tổ chức thực hiện sau khi được Trung tâm Văn hóa huyện phê duyệt.

2. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp, các điều kiện tập luyện cho nhân dân tại địa bàn.

4. Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thao, biểu diễn nghệ thuật, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong và ngoài địa phương, tư vấn khuyến học, phòng chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao cho các ấp.

5. Phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: giúp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, liên xã, cụm triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa” “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, và các danh hiệu văn hóa khác trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa bàn cơ sở.

6. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do huyện tổ chức.

7. Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện giao.

Điều 5. Quyền hạn

1. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã, huyện và cơ quan quản lý văn hóa, thể dục thể thao cấp trên về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

2. Được ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; trợ cấp cán bộ, cộng tác viên và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

3. Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức;

4. Được mời những người có chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực văn hóa-thể thao để chỉ đạo, hướng dẫn hoặc dàn dựng các chương trình hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã theo quy định của pháp luật;

5. Liên kết, tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong địa bàn xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã do Chủ nhiệm phụ trách, có từ 01 đến 02 Phó Chủ nhiệm và bộ phận giúp việc (gồm chuyên trách và cộng tác viên) trên cơ sở tinh gọn và đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã theo quy định. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã. Phó Chủ nhiệm là người giúp Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 7. Biên chế

1. Biên chế Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã do Ủy ban nhân dân huyện bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp văn hóa-thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tuyển dụng viên chức để bố trí ở Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã. Việc hợp đồng cộng tác viên và nhân viên lao động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện thực hiện theo quy định.

Điều 8. Tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn

1. Chủ nhiệm: có bằng Đại học, đã qua đào tạo, tập huấn về văn nghệ quần chúng; hướng dẫn viên thể dục thể thao; biên tập viên tuyên truyền; thư viện, bảo tàng; phương pháp viên, công tác câu lạc bộ, nhóm.

2. Phó Chủ nhiệm: có bằng Đại học, Cao đẳng, đã qua đào tạo, tập huấn về văn nghệ quần chúng; hướng dẫn viên thể dục thể thao; biên tập viên tuyên truyền; thư viện, bảo tàng; phương pháp viên, công tác câu lạc bộ, công tác đội…

3. Chuyên trách: có bằng Trung cấp, đã qua đào tạo, tập huấn về văn nghệ quần chúng; hướng dẫn viên thể dục thể thao; biên tập viên tuyên truyền; kẻ vẽ; thư viện, bảo tàng; kỹ thuật viên (âm thanh, ánh sáng, truyền thanh); phương pháp viên, công tác câu lạc bộ, công tác đội...

4. Cộng tác viên: gồm những người tự nguyện, nhiệt tình, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động và được thường xuyên tập huấn về lĩnh vực văn hóa-thể thao.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ KINH PHÍ

Điều 9. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi văn hóa-xã hội với diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt;

2. Quy mô Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được quy hoạch xây dựng ở khu vực trung tâm, đông dân cư, thuận lợi giao thông, khi xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa cần đảm bảo các yêu cầu chính về cơ sở vật chất như sau:

a) Trụ sở làm việc;

b) Trang thiết bị;

c) Hội trường đa năng: Dùng để tổ chức các hoạt động học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, triển lãm; phòng đọc sách báo, đài truyền thanh xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời;

d) Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Khu dịch vụ vui chơi giải trí;

e) Cụm các công trình thể dục thể thao: Có ít nhất một công trình thể dục thể thao như sân tập thể thao; nhà tập luyện thể thao; bể bơi hoặc hồ bơi và các công trình thể thao khác.

3. Căn cứ điều kiện thực tế của huyện, xã và quy mô tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo các quy chuẩn chuyên môn và theo thẩm quyền.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã hạch toán phụ thuộc Trung tâm Văn hóa huyện.

2. Việc quản lý thu chi của Trung tâm văn hóa-thể thao xã phải chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Chế độ làm việc

1. Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã phụ trách điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Các Phó Chủ nhiệm phụ trách những lĩnh vực công tác do Chủ nhiệm phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và pháp luật về những công việc được phân công. Khi Chủ nhiệm vắng mặt, có thể ủy quyền cho Phó Chủ nhiệm điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Chủ nhiệm khác, Phó Chủ nhiệm chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chủ nhiệm quyết định các vấn đề chưa nhất trí với Phó Chủ nhiệm khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Chủ nhiệm trực tiếp yêu cầu chuyên trách giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chủ nhiệm, yêu cầu đó được thực hiện nhưng chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Chủ nhiệm trực tiếp phụ trách biết.

Điều 12. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Trung tâm họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, viên chức một lần.

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

Điều 13. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

2. Đối với Trung tâm Văn hóa huyện:

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Trung tâm.

3. Đối với Ủy ban nhân dân xã:

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch hàng năm của xã (liên xã, cụm xã) và theo Quy chế phối hợp của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã với Ủy ban nhân dân xã.

4. Đối với các ban ngành, đoàn thể Thành phố, huyện, xã và các tổ chức xã hội:

Là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

5. Đối với các ấp:

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ hướng dẫn ấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa, thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này; Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, liên xã, cụm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66