Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 17/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 41/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3 GIẢM : GIẢM TỘI PHẠM, MA TÚY VÀ TỆ NẠN MẠI DÂMTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ IV, khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998, Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình hành động phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 - 2005 và Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm của thành phố trong năm 2001.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :  
 - Thường trực Thành Ủy  
- TTHĐND.TP và Các Ban HĐND  
- TTUB : CT, PCT, UV
- Ban DV, Ban ANNC/TU, Ban TTVH
- Thủ trưởng các sở ban ngành
- Bí thư và Chủ tịch UBND các quận, huyện
- UBMTTQ và các Đoàn thể
- TTBCD PC tội phạm, ma túy (CATP)
- CCPC tệ nạn XH   
- TTBCĐ 814TP (Sở Văn hóa và Thông tin)
- TTBCĐ PC tệ nạn mại dâm (Sở LĐTBXH)
- VPUB : CPVP, Các tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2001 

 

 KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3 GIẢM : GIẢM TỘI PHẠM, MA TÚY VÀ TỆ NẠN MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2001.
(Kèm theo quyết định số 41 /2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ IV, khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố; đồng thời, căn cứ chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình hành động phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998; Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000) và thực hiện Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm với những nội dung cụ thể sau đây :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Huy động lực lượng các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi hoạt động tội phạm, ma túy, tệ nạn mại dâm.

2. Chăm lo xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, trong trường học và trong từng gia đình; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và mỹ quan đô thị.

3. Tập trung đánh phá án, xử lý nghiêm bọn tội phạm, ma túy, chủ chứa mãi dâm. Tăng cường tổ chức cai nghiện, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy.

II. MỤC TIÊU :

1. Mục tiêu chung : Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác của Trung ương, của thành phố; phấn đấu đạt mục tiêu 3 giảm (giảm tội phạm, ma túy, tệ nạn mại dâm) từ 15% đến 20%.

2. Mục tiêu cụ thể :

2.1. Về tội phạm :

Phấn đấu kéo giảm từ 60% - 70% các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi trên đường phố, nơi công cộng, trộm cắp nhà dân trên các tuyến, khu dân cư trọng điểm (Phụ lục số 1 và số 2). Đạt tỷ lệ khám phá các vụ án cướp giật, trộm cắp, móc túi, chống người thi hành công vụ... từ 55% - 60%, khám phá 100% các vụ án do các băng nhóm “xã hội đen” gây ra.

2.2. Về ma túy :

Trong năm 2001, không để phát sinh thêm người nghiện ma túy, phấn đấu kéo giảm từ 15%- 20% người nghiện của toàn thành phố, giảm tỷ lệ tái nghiện và có biện pháp giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng. Giải quyết về cơ bản tình trạng học sinh, sinh viên nghiện ma túy (Thành phố hiện có 15.697 người nghiện ma túy - Phụ lục số 3).

- Xây dựng thêm 10% số khu dân cư không có tệ ma túy (hiện có 31/1663 khu dân cư không có ma túy).

- Xóa cơ bản những tụ điểm buôn bán lẻ, tổ chức hút chích ma túy, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm. Chuyển hóa 90% các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy tại các địa bàn trọng điểm từng quận, huyện đã xác định (thành phố hiện có 162 tụ điểm ma túy - Phụ lục số 4). Tiếp tục tổ chức điều tra, đánh mạnh đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ chất ma túy.

- Tăng thêm cơ sở cai nghiện tập trung có sức chứa 8.000 người nghiện.

2.3. Về tệ nạn mại dâm :

- Ngăn chặn phát sinh, giảm dần số đối tượng mại dâm hiện có.

- Trước mắt, trong năm 2001, giảm cơ bản tình trạng gái mại dâm hoạt động công khai trên đường phố, nơi công cộng và tệ nạn mại dâm trong tuổi vị thành niên (hiện có khoảng 1075 gái mãi dâm đứng đường). (Phụ lục số 5).

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nhằm giảm cơ bản cơ sở kinh doanh, dịch vụ (nhà hàng, quán trọ, phòng cho thuê, vũ trường, điểm karaoke, cơ sở tắm hơi, massage....) vi phạm tệ nạn mại dâm, tổ chức các dịch vụ mại dâm trá hình, trước hết là các cơ sở thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

- Chặn đứng và xử lý nghiêm minh theo Pháp lệnh cán bộ công chức đối với cán bộ công chức vi phạm tệ nạn mại dâm.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN :

1. Công tác thông tin tuyên truyền :

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm của các loại tội phạm ở trong mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình, trong mỗi cán bộ-công chức... và tạo phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống ngăn chặn hoạt động tội phạm, ma túy và mại dâm”.

- Đối tượng tuyên truyền là tất cả các hộ dân, cán bộ viên chức Nhà nước, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức xã hội, học sinh sinh viên, thanh thiếu niên, các đối tượng bị xử lý vi phạm hành chánh, đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ...

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, toàn diện, phù hợp với từng loại đối tượng, có trọng tâm trọng điểm.

- Kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa với phương châm giáo dục phòng ngừa là chủ yếu, kịp thời khuyến khích động viên, biểu dương khen thưởng các nhân tố tích cực, điển hình, các tập thể và cá nhân làm tốt. Đồng thời, công luận lên án mạnh mẽ những cá nhân, tập thể vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý yếu kém để các tệ nạn xã hội tồn tại và phát triển.

Phân công thực hiện :

- Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các sở ngành có liên quan biên soạn nội dung tài liệu tuyên truyền và có kế hoạch phổ biến đến địa bàn dân cư; xây dựng chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ thiết thực cho công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; chống văn hóa phẩm độc hại.

- Các báo, Đài phát thanh, Đài Truyền hình thành phố thường xuyên mở các chuyên mục tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

- Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn củng cố hoạt động của hệ thống truyền thông của địa phương mình để tăng cường phổ biến chủ trương, pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác đến mỗi người dân trên địa bàn.

2. Công tác đấu tranh phá án :

- Công an thành phố, quận, huyện, phường, xã tập trung lực lượng thường xuyên, liên tục tổ chức điều tra, tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm, đặc biệt tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, các băng, nhóm xã hội đen... những đường dây mua bán vận chuyển, tàng trữ sử dụng ma túy. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các đường dây, các tổ chức buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy ; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy từ nước ngoài vào. Quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt việc sử dụng tiền chất, nguyên liệu có chứa chất ma túy. Xóa cơ bản những tụ điểm phức tạp về ma túy....

- Các Đội kiểm tra liên ngành 814 của thành phố và các quận, huyện cùng với Chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ : nhà hàng, quán ăn, khách sạn, nhà trọ, phòng cho thuê, các điểm karaoke, caphê giải khát, vũ trường, các cơ sở dịch vụ văn hóa,... không để xảy ra các hoạt động mại dâm ma túy, gây mất trật tự công cộng ở các cơ sở này. Nắm chắc tình hình, tập trung triệt phá các ổ mại dâm tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các tụ điểm mại dâm trá hình và kịp thời xử lý nghiêm từ cảnh cáo, phạt nặng đến rút giấy phép kinh doanh những trường hợp vi phạm.

- Ngành Lao động Thương binh xã hội, Ban chỉ đạo 814 các cấp phối hợp với lực lượng công an tập trung truy quét, giải quyết triệt để nhằm chấm dứt các hoạt động mại dâm trên đường phố (bọn dắt mối, bảo kê, chủ chứa, gái mại dâm). Kiên quyết giữ môi trường xã hội lành mạnh sau khi đã chuyển hóa.

Phân công thực hiện :

Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan (Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo 814, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng...) có kế hoạch hành động và phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

3. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của Chính quyền địa phương.

- Chính quyền địa phương cùng với lực lượng Công an tăng cường quản lý xã hội tại địa bàn, quản lý nhân - hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng; nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; lập danh sách và hồ sơ toàn bộ số đối tượng vi phạm
(kể cả đối tượng có nguy cơ vi phạm) để phân loại và thực hiện biện pháp xử lý theo quy định hoặc để phục vụ kịp thời cho công tác điều tra, phá án của ngành Công an phải có biện pháp bắt buộc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, vũ trường, quán bar, điểm ca nhạc, karaoke, giải khát... làm cam kết không để xảy ra các hoạt động tội phạm, mại dâm, ma túy... và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm. Phải có biện pháp giữ vững địa bàn, không để hoạt động tội phạm, ma túy, mại dâm tồn tại trên địa bàn do mình quản lý. Coi trọng vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an phường, xã, thị trấn trong công tác nắm và chỉ đạo việc giải quyết tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn do mình quản lý.

- Kết hợp việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Coi việc xây dựng, giữ gìn phường - xã - thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội là nội dung quan trọng để đánh giá và xếp hạng thi đua hàng năm của địa phương.

Phân công thực hiện :

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương mình, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của địa phương và chỉ đạo phường - xã - thị trấn triển khai đến tận khu phố, ấp, tổ dân phố... để mọi người cùng thực hiện.

4. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, chữa bệnh cai nghiện kết hợp với dạy nghề, giải quyết việc làm :

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Y tế, Công an thành phố, các quận, huyện tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện, kết hợp với lao động sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm và quản lý sau cai nghiện. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi, đa dạng hóa các mô hình cai nghiện. Khẩn trương củng cố đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện quy trình cai nghiện, có đủ khả năng để tiếp nhận tất cả các đối tượng vi phạm do Công an và quận, huyện chuyển giao. Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Tài chánh - Vật giá thành phố... để đẩy nhanh tiến độ đầu tư sửa chữa nâng cấp, mở rộng các cơ sở cai nghiện, chữa bệnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, gia đình đối tượng để làm tốt công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện tại cộng đồng, giúp đỡ tạo việc làm để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Phân công thực hiện :

Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp với các Sở-ngành có liên quan và các quận-huyện triển khai thực hiện.

5. Tổ chức phòng, chống ma túy trong trường học :

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng chương trình hành động, vận động toàn thể học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên toàn ngành tích cực thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của thành phố.

- Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên; đưa các nội dung giáo dục kiến thức pháp luật phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm vào chương trình giảng dạy chính khóa hoặc ngoại khóa, vào nội dung sinh hoạt hè cho học sinh sinh viên và thanh thiếu niên.

- Nâng cao trách nhiệm của từng hộ gia đình trong việc giáo dục, giám sát con em mình. Phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường với công an, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh... trong việc phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên, trong nhà trường, xây dựng mô hình trường - lớp không có ma túy.v.v...

6. Công tác xây dựng phường - xã - thị trấn không có tệ nạn xã hội:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố ... phối hợp hướng dẫn các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Xây dựng phường - xã lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”; phát động phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm; tham gia quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ tạo việc làm và tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng xã hội.

7. Công tác truy tố, xét xử :

Đề nghị Viện Kiểm sát và Toà án nhân dân các cấp phối hợp với Công an và các ngành có liên quan đưa ra truy tố, xét xử kịp thời và nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm.

8- Về kinh phí : Sở Tài chánh - Vật giá thành phố đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước theo dự toán năm và chi từ nguồn Quỹ phòng chống tội phạm, ma túy và mại dâm cho các ngành, các cấp, đoàn thể theo mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, đặc biệt cho các công trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chặt chẽ, có hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Thủ trưởng các sở ban ngành, các đoàn thể, đặc biệt các cơ quan thành viên của các Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm; Ban chỉ đạo 814/TTg các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của đơn vị mình và tổ chức triển khai đến cơ sở trực thuộc cùng thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm rút kinh nghiệm liên ngành. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Chế độ báo cáo :

- Các ngành, các cấp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý và năm gởi về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm (Công an thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội), để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện chương trình này vào cuối quý I/2002.

- Công an thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tổng hợp tình hình và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Thường trực Thành Ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.302

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53