Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 408/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn năm 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 279/SLĐTBXH-VP ngày 09/02/2017 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam;
- Vụ Bình đẳng giới - Bộ Lao động-TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Thành viên Ban VSTBCPN tỉnh;
- VPUB: PVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthuy
114

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trong đó chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

1. Đến năm 2020 phấn đấu thực hiện:

a) 50% nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

b) 85% người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

d) 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới các đơn vị, địa phương được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Tầm nhìn đến năm 2030: Trên cơ sở các cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực; hình thành mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên nòng cốt trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân v chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội

a) Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 - ngày 15/12) hàng năm và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (từ ngày 01- ngày 30/6 hàng năm).

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng như trong trường học, doanh nghiệp, khu dân cư thông qua các hình thức hoạt động như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm - giao lưu, mít tinh,....; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

c) Xây dựng tài liệu, nhân bản các sản phẩm truyền thông để truyền tải thông điệp, tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

d) Tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng như xây dựng chuyên trang, chuyên mục,... về phòng ngừa việc phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii

a) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

b) Rà soát, hoàn thiện và ban hành các tiêu chí về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực như: mở rộng triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Nhà tạm lánh” tại cộng đồng; trường học an toàn, thân thiện không bạo lực; thành phố, địa phương an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; cung cấp các dịch vụ ứng phó với bạo lực, dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc nạn nhân tại các cơ sở y tế.

c) Xây dựng bộ công cụ hướng dẫn thu thập số liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

d) Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các hoạt động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện xử lý nghiêm các hành vi bạo lực giới, bạo lực gia đình tại các địa phương, đơn vị.

3. Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

a) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao về gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh đối với nhóm đối tượng có nguy cơ dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

b) In và phát hành các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

a) Tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Nhà tạm lánh cộng đồng” để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

b) Tổ chức lồng ghép các hoạt động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trong sinh hoạt câu lạc bộ, hội, đoàn thể trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế tiếp nhận thông tin và tư vấn đối với các trường hợp bị quấy rối và xử lý người có hành vi quấy rối tình dục.

c) Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực”. Tổ chức tập huấn kỹ năng cho giáo viên, học sinh và cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trong trường học; xây dựng các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với người có hành vi bạo lực; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực trong các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường.

d) Tổ chức triển khai mô hình địa phương an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng; tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát các dịch vụ công để có khuyến nghị phù hợp và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng dự toán kinh phí theo Thông tư số 191/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ” gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp, bố trí kinh phí thực hiện; đồng thời, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp đề xuất kinh phí từ chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm đạt hiệu quả.

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn, có chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; đảm bảo an toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái; cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, mô hình kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Vào thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” gửi Sở Tài chính thẩm tra và tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Sở Y tế

Chủ trì hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh hàng năm và giai đoạn 2017 - 2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì xây dựng, hướng dẫn các tiêu chuẩn về trường học an toàn, thân thiện, không có bạo lực; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các chương trình, phong trào như: Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Xây dựng và lồng ghép triển khai phát triển các hoạt động của Kế hoạch với công tác can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, sinh hoạt nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và nơi sinh hoạt cộng đồng hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về tổ chức công tác tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” hàng năm.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, buôn bán người và có biện pháp phù hợp bảo vệ nạn nhân bị bạo lực.

6. S Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan xây dựng và triển khai bộ công cụ thu thập số liệu về bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

Có trách nhiệm thẩm tra, tổng hợp dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” từ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chi cho các hoạt động đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội nông dân tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Kế hoạch liên quan.

9. Hội Liên hiệp phụ nữ tnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng”, hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

10. Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn triển khai, hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Triển khai thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến 2030” tại địa phương, bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch đạt hiệu quả; tổ chức thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan. Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương, nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249