Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3891/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 15/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3891/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2023/TT-BVHTTDL NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 11/2023/TT - BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL) và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL như sau:

1. Điểm a và b khoản 3 Điều 10 Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL viết là: “a) Mẫu Giấy phép phân loại phim”;

“b) Mẫu Quyết định không cho phép phổ biến phim”.

Nay sửa lại là:

“a) Mẫu số 01: Giấy phép phân loại phim”.

“b) Mẫu số 02: Quyết định không cho phép phổ biến phim”.

2. Nơi nhận của Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL:

- Dòng thứ nhất viết là “Thủ Tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;”. Nay sửa lại là: “Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;”.

- Dòng thứ mười bốn viết là “Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;”. Nay sửa lại là: “Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;”.

3. Cụm từ tên tổ chức ban hành văn bản tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục I; Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL viết là “HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI PHIM”. Nay sửa lại là “HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM”.

4. Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2023/TT- BVHTTDL viết là: “PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM NHẬP KHẨU”. Nay sửa lại là: “PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG”.

5. Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2023/TT- BVHTTDL viết là: “Quốc gia sản xuất (cân nhắc vì có những phim là hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và các nước khác)”. Nay sửa lại là: “Quốc gia sản xuất:”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đin ảnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Th trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, ĐA (02), PBP (150).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3891/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2023 đính chính Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!