Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3639/QĐ-UBND Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam Khánh Hòa 2015

Số hiệu: 3639/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3639/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2306/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ Nội vụ (Vụ CTTN) (báo cáo);
-
TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
-
UBMT và các đoàn thể thuộc tỉnh;
-
Các đơn vị sự nghiệp, DN nhà nước thuộc tỉnh;
-
Các trường Đại học, CĐ trên địa bàn tỉnh;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Nhằm cụ thể hóa Quyết định 729/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020 tỉnh Khánh Hòa; phát huy thành tích, kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Khánh Hòa phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đy mnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phải đạt hiệu quả, cụ thể và kịp thời, hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn 2016-2020;

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các địa phương đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động triển khai, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020, với các chỉ tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu 1: Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, 85% thanh niên trên địa bàn tỉnh được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 80% thanh niên nông thôn, miền núi và hải đảo, thanh niên đô thị và công nhân được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

b) Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020:

+ 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

+ 100% thanh niên cán bộ, công chức, viên chức khu vực đô thị và đồng bằng biết sử dụng ít nhất 01 ngoại ngữ.

+ 100% thanh niên cán bộ, công chức là người kinh công tác tại vùng dân tộc thiểu số sử dụng được 01 thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác.

- Hàng năm, 100% thanh niên cán bộ, công chức, viên chức được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm; 70% thanh niên công nhân được bồi dưỡng nâng cao ý thức nghề nghiệp, tay nghề.

c) Mục tiêu 3: Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của đất nước.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, lao động trẻ được đào tạo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo chiếm tỷ lệ 25% trong tổng số lao động trẻ.

- Đến năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức trẻ có trình độ đào tạo sau đại học chiếm tỷ lệ 17% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý, lãnh đạo trẻ.

- Tổ chức thường xuyên công tác tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên nông thôn, công nhân; chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ mới để phát triển nông thôn, miền núi, hải đảo. Phấn đu mỗi năm tổ chức chuyển giao, tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 5.000 thanh niên.

d) Mục tiêu 4: Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, có 750 thanh niên là học sinh, sinh viên, công chức, viên chức được đưa vào nguồn cán bộ dự bị dài hạn của tỉnh (tăng 30% so với giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh).

- Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

đ) Mục tiêu 5: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và trường học.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, có trên 80% thanh niên trong độ tuổi lao động được tư vấn và có việc làm n định.

- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Hàng năm số người có việc làm tăng thêm là 9.000, trong đó thanh niên chiếm tỷ lệ trên 70%.

- Hàng năm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 80% thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho 60% thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số.

e) Mục tiêu 6: Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020:

+ Chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m; chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

+ Có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình;

- Hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 60% thanh niên đến tuổi kết hôn.

- Hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức có thanh niên tổ chức hoặc tham gia ít nhất 01 hoạt động thể thao, 01 hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút thanh niên tham gia.

2. Nhim v

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đảm bảo việc thực thi có hiệu quả chính sách, pháp luật dành cho thanh niên;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng hiệu quả và thiết thực;

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên trên địa bàn.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên

- Tăng cường các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho phù hợp theo lộ trình phân luồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

- Tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên và thanh niên vay vốn, giúp thanh niên có điều kiện phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là việc học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, đáp ứng yêu cu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Tạo môi trường học tập hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút những người có tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước;

- Triển khai các chương trình giáo dục trong học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm để thanh niên nâng cao nhận thức pháp luật và tư duy chính trị; đẩy mnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên trên các lĩnh vực và hoàn thiện các đề án thực hiện chính sách đối với thanh niên, trong đó tập trung thực hiện các chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo; khuyến khích thanh niên phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên để ổn định đời sống;

- Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo chính quyền các cấp, các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn giúp thanh niên xây dựng mục tiêu và định hướng công việc cho tương lai; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên và tổ chức biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến đối với thanh niên làm kinh tế giỏi.

c) Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho thanh niên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thchất và tinh thần, kỹ năng sống

- Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên trên địa bàn. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và thu hút thanh niên tài năng tham gia, phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao của tỉnh;

- Tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống nhằm giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc;

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn; công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng; công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách, các thiết chế văn hóa, hoạt động sinh hoạt của thanh thiếu niên đạt tiêu chuẩn và có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và giáo dục thanh thiếu niên;

- Thường xuyên tổ chức các đợt bình chọn và trao các giải thưởng cho thanh niên có tài năng, kịp thời động viên, tôn vinh những gương thanh thiếu niên nghèo vượt khó, học giỏi và thanh thiếu niên đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

d) Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên và nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên

- Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị cho thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thanh niên sng có ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyn các luật như: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới và các quy định của pháp luật về sức khỏe sinh sản vị thành niên... nhằm góp phần cho thiếu niên nhi đồng phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần; trở thành lớp thanh niên có thể lực, trí lực tốt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong thời gian tới;

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong học sinh, sinh viên thực hiện tốt các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực, giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; hình thành lớp thanh niên kế thừa có bản lĩnh, năng lực, trí thức, có tinh thần cầu tiến;

đ) Tchức kiểm tra, giám sát, khảo sát thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại một số cơ quan và địa phương trong tnh

Hàng năm Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật dành cho thanh niên ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương và báo cáo kết quả về Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Các giải pháp chủ yếu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay;

- Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên;

- Xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên, xây dựng các cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa về đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Tiếp tục đẩy mạnh hp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát trin thanh niên;

- Tổ chức điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống biểu mẫu, thống kê cơ sở dữ liệu riêng về thanh niên. Trên cơ sở đó, xây dựng chế độ, chính sách cho phù hợp với từng đối tượng thanh niên và các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên;

- Tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền miệng cho cán bộ Đoàn ở cơ sở để mang lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên với các ngành chức năng trong việc triển khai và tuyên truyền pháp luật; đáp ứng đầy đủ về kinh phí nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chủ trì thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế tiếp tục rà soát các nội dung theo các nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020; chủ động rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, hoạt động trong giai đoạn 2012-2015 để bổ sung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ; xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, lộ trình, mốc thời gian, các giải pháp và nguồn lực thực hiện các mục tiêu về công tác thanh niên trong giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động triển khai và lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thanh niên thuộc lĩnh vực phụ trách vào chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị;

- Chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, đề xuất kinh phí, xác định các nội dung công việc cụ thể để thực hiện mục tiêu đã đề ra;

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong công tác kế hoạch hóa và hoạch đnh chính sách;

- Kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại cơ quan mình. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/12 hàng năm.

3. Sở Ni v

- Chủ trì, giúp UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này. Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội;

- Chủ trì tổ chức điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống biểu mẫu, thống kê về thanh niên;

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, xem xét kết quả thực hiện với công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị;

- Tham mưu tổ chức sơ kết việc trin khai, thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2018 và tổng kết vào cuối năm 2020.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.

6. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên.

7. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể thuc tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tổ chức cấp huyện, cấp cơ sở phối hợp với Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Cán bộ, công chức phụ trách thanh niên cùng cấp triển khai có hiệu quả các nội dung công việc liên quan.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122