Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3629/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3629/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3629/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP BỘ NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MẪU SƠN, TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 869/UBND-KGVX ngày 09 tháng 9 năm 2016 về việc đề nghị thẩm định Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”, gồm 11 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng về kết quả để ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức thẩm định, nghiệm thu trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được cấp để xây dựng Quy hoạch này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Thành viên có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, NTT.(20).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP BỘ NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MẪU SƠN, TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành theo Quyết định số 3629/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

Bà Đặng Thị Bích Liên

Thứ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch

2

Ông Hồ Việt Hà

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Chủ tịch

3

Ông Trần Đình Thiên

Viện trưởng
Vin Kinh tế Vit Nam

Ủy viên phản biện 1

4

Ông Phạm Từ

Nguyên Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên phản biện 2

5

Ông Hà Văn Siêu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

6

Ông Trần Đình Thành

Cục Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

7

Ông Từ Mạnh Lương

Vụ trưởng Vụ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

8

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

9

Ông Dương Đình Hiền

Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển du lịch
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Ủy viên

10

Bà Đỗ Tú Lan

Nguyên Phó Cục trưởng
Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng

Ủy viên

11

Bà Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3629/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79