Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành Xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Số hiệu: 3608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3608/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản;

Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển Xuất bản, in, phát hành tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 45/TTr-STTTT ngày 23 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành Xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số: 3608/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Phần mở đầu

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Xuất bản, in, phát hành Xuất bản phẩm vừa thuộc lĩnh vực văn hóa - tư tưởng vừa thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật, chịu sự điều chỉnh của Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thông qua hoạt động xuất bản, nhiều xuất bản phẩm được phổ biến đến công chúng, góp phần đắc lực phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của tỉnh đã có bước phát triển quan trọng, sau khi tỉnh Phú Thọ được tái lập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Số ấn phẩm được xuất bản tăng dần qua từng năm, hoạt động in đã được đầu tư theo công nghệ hiện đại, khép kín, đủ sức đáp ứng thị trường in trong tỉnh. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm có bước tăng trưởng đáng kể, bình quân số bản sách trên đầu người của Phú Thọ đạt ở mức cao so với bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của tỉnh trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nạn in lậu, vi phạm bản quyền ngày càng diễn ra tinh vi, khó kiểm soát. Phương thức xuất bản truyền thống khó cạnh tranh trước sự phát triển mạnh mẽ của Internet, báo mạng, trang thông tin điện tử, facebook, các thiết bị thông minh… hoạt động in còn nhỏ lẻ, thiết bị thiếu đồng bộ; công tác phát hành đến vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Phú Thọ chưa xây dựng quy hoạch, đề án phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm cho các giai đoạn, điều này dẫn đến sự không thống nhất trong phát triển ngành, không có chiến lược cụ thể cho từng phân ngành, không tạo được những bước phát triển mang tính đột phá cho các giai đoạn sau.

Việc xây dựng Đề án phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 là cần thiết; làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển hàng năm, giai đoạn; định hướng và tạo môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đi đúng định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.

- Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển Xuất bản, in, phát hành tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phần thứ nhất

HIỆN TRẠNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ

I. HIỆN TRẠNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ

1. Lĩnh vực xuất bản.

1.1. Xuất bản tài liệu không kinh doanh:

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 cơ quan, tổ chức xuất bản tài liệu không kinh doanh định kỳ và không định kỳ. Lực lượng tham gia vào hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh tập trung vào các cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, đoàn thể ở địa phương; mục đích chủ yếu là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong 5 năm (2011 - 2015), Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 814 giấy phép xuất bản cho 835 ấn phẩm với số lượng 2.572.462 bản, 155.867.032 trang in. Đầu ấn phẩm xuất bản định kỳ có số lượng phát hành lớn nhất là 4.000 bản, thấp nhất là 100 bản. Đầu ấn phẩm xuất bản không định kỳ có số lượng phát hành lớn nhất lên đến 10.000 bản, thấp nhất là 65 bản.

Số lượng đơn vị tham gia xuất bản và số đầu ấn phẩm xuất bản tăng theo từng năm do nhu cầu xuất bản ngày càng cao của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các đơn vị xuất bản đều tuân thủ quy định về cấp phép xuất bản, nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và các quy định của pháp luật về quảng cáo. Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay, có 12/13 huyện, thành, thị đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ (riêng huyện Tân Sơn chưa tiến hành biên soạn); 247/277 xã, phường, thị trấn đã xuất bản được lịch sử đảng bộ; trên 30 ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và một số ngành, đoàn thể cấp huyện đã biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống của ngành. Giai đoạn 2011 - 2015, số lượng các xuất bản phẩm được phát hành trong hệ thống các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và được quan tâm, đẩy mạnh.

1.2. Xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh:

Hiện tỉnh Phú Thọ chưa có Nhà Xuất bản. Theo thống kê, từ 2011 - 2015, có trên 130 đầu sách (với số lượng 65.000 bản) của các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được các Nhà Xuất bản cấp giấy phép xuất bản; trong đó đối tượng chủ yếu là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Đây là những xuất bản phẩm được đầu tư về nội dung, hình thức trình bày; nội dung là các sáng tác văn học nghệ thuật của các tác giả địa phương phản ánh cuộc sống và con người đất Tổ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Kinh phí chi cho việc xuất bản các ấn phẩm dạng này chủ yếu do tổ chức, cá nhân tự túc hoặc thông qua hoạt động xã hội hóa. Hàng năm, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí cho việc xuất bản, quảng bá các xuất bản phẩm theo chương trình hỗ trợ đầu tư của tỉnh và tổ chức phổ biến rộng rãi tới công chúng.

2. Lĩnh vực in.

2.1. Số lượng, loại hình cơ sở in.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 07 cơ sở in được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 03 cơ sở in gia công vàng mã cho nước ngoài; 143 cơ sở in bao bì, nhãn hàng hóa, in phun, in lụa và 01 cơ sở in phục vụ an ninh - quốc phòng (xưởng in Quân khu 2).

Công ty Cổ phần In Phú Thọ (trước đây là xí nghiệp in Vĩnh Phú) được thành lập năm 1946 trên cơ sở sát nhập nhà in Sông Lô (Vĩnh Phúc) và cơ sở in Kiến Thiết (Phú Thọ), cổ phần hóa năm 2006. Từ năm 1992, Công ty đảm nhận nhiệm vụ in Báo Phú Thọ, ngoài ra còn in các bản tin, tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị. Công ty In Phú Thọ hiện là doanh nghiệp in chủ lực không chỉ trên địa bàn tỉnh mà đã vươn ra thị trường ngoài tỉnh và khu vực.

Công ty Cổ phần In Kỹ thuật Thương mại An Phú được cấp phép hoạt động in năm 2011. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là: In hóa đơn giá trị gia tăng, tờ rời, tờ gấp... Tổng doanh thu 5 năm (2011 - 2015) đạt 2,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư In Đại Dương được cấp phép hoạt động in năm 2013. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là in hóa đơn giá trị gia tăng, xuất bản phẩm, tờ rời, tờ gấp, bao bì, nhãn hàng hóa. Tổng doanh thu 3 năm (2013 - 2015) đạt 5,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH Trang Long được cấp phép hoạt động in năm 2010. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là in hóa đơn giá trị gia tăng, xuất bản phẩm, tờ rời, tờ gấp, bao bì, nhãn hàng hóa. Tổng doanh thu 5 năm (2011 - 2015) đạt 8,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quảng Tín được cấp phép hoạt động in năm 2011. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là in hóa đơn giá trị gia tăng, xuất bản phẩm, tờ rời, tờ gấp, bao bì, nhãn hàng hóa. Tổng doanh thu 5 năm (2011 - 2015) đạt 4,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đức được cấp phép hoạt động in năm 2015. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là in hóa đơn giá trị gia tăng, tờ rời, tờ gấp. Tổng doanh thu năm 2015 là 1,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thảo Nguyên Lado được cấp phép hoạt động in tháng 5/2016. Sản phẩm in chủ yếu của công ty là In hóa đơn giá trị gia tăng, xuất bản phẩm, tờ rời, tờ gấp, bao bì, nhãn hàng hóa.

2.2. Thiết bị công nghệ:

Hầu hết các cơ sở in chủ yếu sử dụng công nghệ in Offset và đầu tư đủ ba khâu: trước, trong và sau in với các thiết bị chế bản và dây chuyền đóng sách đồng bộ, nhờ đó chất lượng in được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hiện cả tỉnh chỉ có Công ty Cổ phần In Phú Thọ đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị đảm bảo đủ ba khâu: trước, trong và sau in với các thiết bị đồng bộ từ khâu chế bản tới khâu in ấn và gia công sau in, nhờ đó chất lượng in được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2.3. Công suất, sản lượng, doanh thu:

Sản lượng in xuất bản phẩm (trang in tiêu chuẩn) 65 triệu trang in, đạt xấp xỉ 55% công suất, tăng trưởng bình quân 15%/năm. Sản lượng in xuất bản phẩm có sự tăng trưởng đều qua từng năm; trong đó, năm 2011 đạt 980 triệu trang in, năm 2015 đạt trên 1,5 tỷ trang. Doanh thu tăng trưởng bình quân đạt trên 3%/năm (riêng Công ty In Phú Thọ tăng 10%/năm).

2.4. Cơ sở vật chất:

Tổng diện tích xây dựng trụ sở, nhà xưởng của các cơ sở in xuất bản phẩm là 9.700 m2 (trong đó, Công ty Cổ phần in Phú Thọ là 8.449 m2). Diện tích của các cơ sở in cơ bản đáp ứng được việc sản xuất, kinh doanh (chủ yếu là đất thuộc chủ sở hữu - theo hình thức doanh nghiệp thuê dài hạn được cấp sổ đỏ). Trong những năm qua, các cơ sở in hầu như không có sự mở rộng về diện tích trụ sở, nhà xưởng mà chỉ hoàn thiện, sửa chữa các hạng mục liên quan để phục vụ cho công việc sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, 07 cơ sở in được cấp phép hoạt động in đều tập trung tại thành phố Việt Trì, ở các khu vực tập trung dân cư nên cũng gây tác động ô nhiễm về tiếng ồn và ô nhiễm môi trường do chất thải của ngành in rất khó xử lý.

2.5. Lao động của các cơ sở in:

Giai đoạn 2011 - 2015, lao động của các cơ sở in có biến động nhưng không nhiều, tổng số lao động duy trì đều (112 lao động) trong các năm 2011, 2014, 2015; năm 2012 giảm (109 lao động); năm 2013 tăng (118 lao động).

Về cơ cấu lao động: Xu hướng giảm dần lao động nữ, tăng lao động nam. Về trình độ lao động: Lao động có trình độ đại học, cao đẳng/trung cấp ngày càng tăng, giảm dần lao động phổ thông. Đây là tín hiệu tốt đối với lĩnh vực in của tỉnh Phú Thọ.

3. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

3.1. Số lượng, mạng lưới phát hành:

Phú Thọ hiện có 03 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm gồm: Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ, Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục và Công ty TNHH Thương mại Phượng Thúy; 02 chi nhánh phát hành sách của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh là nhà sách Fahasa Việt Trì tại siêu thị BigC Việt Trì và nhà sách Tân Việt tại Vincom Plaza Việt trì của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt; và trên 120 hộ kinh doanh xuất bản phẩm.

Về mạng lưới phát hành: Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở, trong đó thành phố Việt Trì có 03 cơ sở; thị xã Phú Thọ và các huyện Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Yên Lập có 01 cơ sở; riêng huyện Đoan Hùng và huyện Phù Ninh mỗi huyện có 02 cơ sở. Huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Ba, Lâm Thao không có cơ sở phát hành nào).

3.2.Tổ chức, hoạt động của các cơ sở phát hành:

Các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh hiện đang hoạt động theo các loại hình quy định tại Luật doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ đã thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty phát hành sách Phú Thọ) sang Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ từ tháng 5/2006 với chức năng, nhiệm vụ chính là kinh doanh các loại sách văn hóa phẩm, văn phòng phẩm đáp ứng nhiệm vụ phục vụ chính trị như tuyên truyền và chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Phú Thọ là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tập trung kinh doanh sách giáo khoa, sách bài tập, vở viết, sổ sách, thiết bị giáo dục các sản phẩm giáo dục phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trong các trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh không để tình trạng thiếu sách, sốt sách xảy ra trên địa bàn. Công ty TNHH Thương mại Phượng Thúy được thành lập từ tháng 6/2012. Công ty chuyên cung cấp các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Thao và các huyện lân cận trong tỉnh.

Phú Thọ hiện không có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong vài năm gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh có nhu cầu nhập khẩu các xuất bản phẩm như: cataglo, sổ tay ghi chép, bản đồ, lịch, tạp chí quảng cáo của Công ty chủ quản (Công ty mẹ, Tập đoàn) ở nước ngoài... để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 13 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh với số lượng là 3.098 bản.

3.3. Phương thức phát hành:

Phương thức phát hành của các doanh nghiệp được thực hiện thông qua qua các cửa hàng, đại lý đặt ở các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ngoài ra, một số nhà sách tư nhân đã chú trọng việc kinh doanh sách, văn hóa phẩm tại các siêu thị lớn trong tỉnh như Siêu thị BigC Việt Trì; Vincom Plaza Việt Trì và các hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài ra, hoạt động phát hành xuất bản phẩm còn được thực hiện thông qua các đơn vị xuất bản tài liệu không kinh doanh, bản tin trong tỉnh với gần 900 đầu ấn phẩm, trên 4,5 triệu bản trong 5 năm (2011 - 2015) và hàng triệu tài liệu tuyên truyền do các Bộ, Ngành Trung ương sản xuất, cung cấp từ các Dự án, Đề án, Chương trình MTQG…) được phát hành rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

3.4. Cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất các cơ sở phát hành là 1.529 m2 đã được cấp sổ đỏ, thuê dài hạn. Các cơ sở phát hành tập trung chủ yếu tại Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và trung tâm một số huyện. Trên địa bàn tỉnh hiện còn các huyện: Lâm Thao, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn chưa có nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách.

3.5. Tổng bản sách phát hành và doanh số:

Tổng bản sách phát hành (2011 - 2015) qua các doanh nghiệp phát hành đạt: 20.318.159 bản.

Số bản bình quân mỗi năm đạt: 4 triệu bản. Số bản bình quân trên đầu người đạt 5,1 bản/đầu người (vượt bình quân chung của cả nước).

Tổng doanh thu phát hành sách duy trì mức tăng trưởng ổn định theo từng năm (bình quân từ 5 - 7%).

3.6. Lao động của các doanh nghiệp phát hành:

Giai đoạn 2011 - 2015, tổng số lao động trong các doanh nghiệp phát hành cơ bản duy trì ổn định từ năm 2011 - 2014 từ 64 - 73 lao động, năm 2015 giảm còn 55 lao động. Thu nhập bình quân đạt 5,8 triệu/người/tháng.

Ngoài lao động tại các doanh nghiệp phát hành còn số lượng lớn nhân lực làm công tác phát hành tại các đơn vị xuất bản trong tỉnh; hộ kinh doanh xuất bản phẩm; thư viện tỉnh và thư viện 13 huyện, thành, thị; thư viện các trường học; Bưu điện tỉnh và các điểm Bưu điện - Văn hóa xã...

II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Xác định hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm là một hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã bám sát Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư TW Đảng “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của tỉnh phát triển đúng định hướng.

Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 194-QĐ/TU ngày 22/4/2011 Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc định hướng nội dung hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; kịp thời điều chỉnh các thiếu sót trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trong những năm qua.

2. Công tác quản lý nhà nước hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

2.1. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thực thi pháp luật:

Trước năm 2008, quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thuộc ngành Văn hóa - Thông tin. Sau năm 2008, chức năng nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm được chuyển về Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó, Phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản, giấy phép hoạt động in và phát hành. Kể từ đó đến nay, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hằng năm, cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho gần 200 ấn phẩm; hàng chục Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Công tác thẩm định hồ sơ cấp phép xuất bản và nhập khẩu xuất bản phẩm được thực hiện một cách chặt chẽ, theo đúng quy định, đảm bảo không cho xuất bản các loại sách, tài liệu có nội dung sai phạm về chính trị, tư tưởng, vi phạm Điều 10 của Luật Xuất bản, đảm bảo hành lang pháp lý đối với lĩnh vực quản lý.

Từ năm 2010, đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào việc điều hành, kiểm soát quy trình chất lượng trong giải quyết công việc, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Đối với lĩnh vực phát hành đã yêu cầu các cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định mới của Luật Xuất bản năm 2012. Đến nay, đã cấp 03 Giấy phép xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm cho 03 cơ sở hoạt động phát hành trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Hằng năm đều tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thông tin - Truyền thông cấp huyện (cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị), cán bộ làm công tác xuất bản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, chủ cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm nhằm phổ biến một cách toàn diện và cụ thể về hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Tổ chức ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản đã được tăng cường. Trong 5 năm (2011 - 2015), Đội liên ngành phòng, chống in lậu đã tiến hành được 4 đợt thanh, kiểm tra tại 71 đơn vị, cơ sở. Trong quá trình kiểm tra phát hiện nhắc nhở cảnh cáo 14 đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động in (chủ yếu là thiếu các thủ tục nhận in); xử lý vi phạm hành chính 6 đơn vị phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu (gồm 895 xuất bản phẩm dành cho lứa tuổi từ 3 đến 6 tuổi và 07 cuốn lịch bloc); nộp kho bạc nhà nước tỉnh 18.000.000 đ; tịch thu tiêu hủy theo quy định 895 xuất bản phẩm in, sao lậu và 07 cuốn lịch bloc không có tem của Cục Xuất bản.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được.

Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo giữ vững định hướng chính trị tư tưởng, giữ được sự hài hòa giữa phục vụ công tác tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đáp ứng phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm Phú Thọ từng bước hướng tới chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, hòa với xu thế chung của xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trong nước.

Công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có những tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm phát triển.

2. Tồn tại, hạn chế.

Hoạt động xuất bản tuy đã được quan tâm, chú trọng song chủ yếu vẫn tập trung ở khối các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Cơ chế, chính sách đồng bộ cho việc khôi phục và xây dựng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm, đặc biệt tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn thiếu. Hệ thống các cửa hàng, hiệu sách chỉ tập trung tại địa bàn thành phố, thị xã, khu vực trung tâm, còn các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hệ thống phát hành xuất bản phẩm bị giải thể, nhiều nơi không có hiệu sách.

Năng lực hoạt động của doanh nghiệp in còn thấp, quy mô nhỏ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu về in xuất bản phẩm; chưa có cơ sở in có quy mô lớn về in bao bì, nhãn mác công nghiệp, trong khi sản phẩm bao bì, nhãn mác hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với xuất bản phẩm dạng sách.

Công tác quản lý xuất bản, in, phát hành trên địa bàn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, toàn diện. Nhân lực quản lý trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm còn thiếu. Công tác thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh còn gặp nhiều bất cập.

3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế.

Do ảnh hưởng của tác động suy thoái kinh tế, kinh phí bị cắt giảm nên một số cơ quan, đơn vị không đảm bảo được kế hoạch. Đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập xuất bản phẩm hầu hết đều kiêm nhiệm, chưa có nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về báo chí, biên tập, trình bày; nhuận bút chi trả còn thấp nên chưa có nhiều bài viết chất lượng, chủ yếu là đưa tin hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa tư tưởng, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị xuất bản, phát hành phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong khi nạn in lậu, vi phạm bản quyền ngày càng diễn ra tinh vi, khó kiểm soát. Phương thức xuất bản truyền thống khó cạnh tranh trước sự phát triển mạnh mẽ của Internet, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các thiết bị thông minh… cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác đầu tư, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Mặt khác, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật về xuất bản khá hoàn thiện, một số lĩnh vực đã thực hiện phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí đặc biệt của hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm vừa là hoạt động chính trị tư tưởng, vừa là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù mà vẫn xem hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đơn thuần là ngành kinh doanh. Do vậy chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức.

Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có những đặc điểm riêng rất khó quản lý, khó kiểm soát, tuy nhiên cơ chế phối hợp giải quyết vi phạm trong lĩnh vực xuất bản giữa các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp chưa đồng bộ và thiếu thường xuyên.

Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm chưa được xem xét một cách hệ thống để hoạch định chính sách mang tính dài hạn.

Biên chế dành cho quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành còn thiếu, cả ở cấp tỉnh và huyện, người có chuyên môn sâu không nhiều.

Nhiều cơ quan đơn vị có tài liệu, ấn phẩm xuất bản chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức các công đoạn: từ định hướng nội dung đến tổ chức bản thảo, xuất bản, phát hành; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cho việc xuất bản tài liệu, bản tin.

Phần thứ hai

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM

1. Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Phát triển phải đi đôi với quản lý tốt, đặc biệt là chất lượng nội dung xuất bản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ trong từng thời kỳ, trên cơ sở điều kiện cụ thể của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển chung trong nước và thế giới. Tạo điều kiện cho lĩnh vực xuất bản, in, phát hành của tỉnh đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường; để xuất bản, in, phát hành trở thành một ngành kinh tế, kỹ thuật phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp tích cực cho ngân sách tỉnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xuất bản; phát hành xuất bản phẩm đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và phổ biến xuất bản phẩm phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

4. Từng bước xây dựng được những đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành hiện đại có uy tín trong nước và khu vực.

II. MỤC TIÊU

Phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành tỉnh Phú Thọ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà; bồi đắp nền tảng văn hóa thẩm mỹ, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí; giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Phú Thọ tới độc giả trong, ngoài tỉnh, cả nước và quốc tế.

Xây dựng đội ngũ làm công tác xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới, nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động xuất bản và chủ động hội nhập quốc tế.

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm in, đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Phú Thọ thành tỉnh trọng điểm trong lĩnh vực in của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Xây dựng Nhà Xuất bản của tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ các nhu cầu xuất bản tại địa phương và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xây dựng mạng lưới phát hành rộng khắp từ trung tâm thành phố đến các huyện, thị xã, thị trấn trong tỉnh; có chính sách phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp đưa xuất bản phẩm về các xã, đặc biệt là các xã thuộc vùng khó khăn.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Lĩnh vực xuất bản.

1.1. Xuất bản tài liệu không kinh doanh:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xuất bản tài liệu không kinh doanh, bản tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt khuyến khích các đơn vị áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để có sản phẩm chất lượng.

- Phát triển xuất bản kỹ thuật số và hình thành chương trình xuất bản Sách Phú Thọ với tổng số đầu sách xuất bản đạt được khoảng 30 đầu sách/năm do nhà nước đầu tư nguồn vốn. Ưu tiên xuất bản các ấn phẩm: sách, catalogues, postal… tuyên truyền các nghị quyết quan trọng của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình CNH-HĐH, hợp tác đầu tư phát triển… Chú trọng xuất bản phẩm dịch thuật; ấn phẩm phục vụ du lịch tại các di tích - danh thắng quan trọng như: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, …

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, kho lưu chiểu xuất bản phẩm Phú Thọ theo hướng số hóa, nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền.

Đến năm 2020: Phát triển đầu xuất bản phẩm không kinh doanh là 900, trong đó tài liệu không kinh doanh là 850, bản tin là 50; số bản tài liệu không kinh doanh là 2,8 triệu bản, 190 triệu trang in; số bản bản tin là 100 nghìn bản, 30 triệu trang in.

1.2. Xuất bản có mục đích kinh doanh (Nhà Xuất bản):

- Thành lập Nhà Xuất bản Hùng Vương - Phú Thọ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước là chủ sở hữu (UBND tỉnh quản lư). Phương thức hoạt động theo công nghệ hiện đại (xuất bản cả ấn phẩm điện tử) và mở rộng theo hướng mở thêm liên kết về in và phát hành nhằm đa dạng hóa sản phẩm xuất bản.

- Phát triển số đầu xuất bản phẩm kinh doanh là 200; trong đó sách liên kết không vượt quá 50%, số đầu xuất bản phẩm do UBND tỉnh đặt hàng là 50, số đầu xuất bản phẩm theo cơ chế thị trường là 150; số bản của xuất bản phẩm kinh doanh là 60 nghìn bản tương ứng với 18 triệu trang in.

2. Lĩnh vực in.

- Xây dựng ngành in Phú Thọ trở thành ngành công nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu về in cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận với chất lượng kỹ thuật cao, thiết kế đẹp, trình bày khoa học.

- Duy trì phát triển, đầu tư mở rộng các doanh nghiệp in xuất bản phẩm, cơ sở in bao bì, nhãn hàng hóa, giấy tờ biểu mẫu hiện tại. Khuyến khích các doanh nghiệp in đầu tư công nghệ chế bản không phim và in kỹ thuật số hiện đại đáp ứng nhu cầu in nhanh, số lượng ít nhưng đòi hỏi chất lượng cao; nhu cầu in trên mọi chất liệu (vật liệu màng mỏng phức hợp, các tông và kim loại) nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bao bì cho các loại sản phẩm được sản xuất tại các khu công nghiệp trong tỉnh và thị trường vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

- Ưu tiên đầu tư theo hướng chọn lọc công nghệ và thiết bị gắn với chuyên môn hóa sản phẩm chủ lực và gắn với lợi thế đầu tư của doanh nghiệp. Định hướng nhóm in các ấn phẩm là sách, tài liệu: ưu tiên đầu tư công nghệ hoàn thiện (sau in) để gắn với sản phẩm chủ lực là sách; ưu tiên đầu tư công nghệ chế bản không phim (trước in) để gắn với sản phẩm chủ lực là Báo Phú Thọ và các Tạp chí, Đặc san; ưu tiên đầu tư công nghệ in có độ chính xác và bảo mật cao để gắn với sản phẩm chủ lực là biểu mẫu, hóa đơn, vé, chứng từ; nhóm in bao bì, nhãn mác công nghiệp tập trung đầu tư hệ thống máy in offset cuộn, tờ rời, máy in ống đồng và các thiết bị đồng bộ trước in và sau in.

- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng: Tăng sản lượng ấn phẩm có giá trị cao, trong đó sách là 10 - 15%; báo chí là 20 - 25%; bao bì, nhãn mác trên 25%, còn lại là nhu cầu về giấy tờ, các loại chứng từ, sổ sách và nhu cầu khác. Tăng trưởng bình quân sản lượng in duy trì ở mức 10 - 15%/năm; doanh thu toàn lĩnh vực in tăng từ 7 - 10%, đạt khoảng trên 100 tỷ đồng.

- Khuyến khích phát triển và mở rộng cơ sở in xuất bản phẩm lên từ 10 - 15 cơ sở; in bao bì, nhãn hàng hóa 8 - 10 cơ sở. Tổng sản lượng trang in xuất bản phẩm đạt khoảng 150 - 250 triệu trang in; tổng sản lượng in sản phẩm không phải xuất bản phẩm (nhãn mác, hóa đơn, giấy tờ, biểu mẫu …) đạt khoảng 100 - 200 triệu sản phẩm.

- Sắp xếp lại địa điểm kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở hoạt động in. Từng bước chuyển các xưởng sản xuất ra ngoài khu vực nội ô thành phố Việt Trì, khuyến khích các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh để thuận tiện cho việc hợp tác sản xuất - kinh doanh, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống tác động của thời tiết khí hậu làm giảm tuổi thọ của các thiết bị, có phương án thu gom chất thải độc hại từ mực in, hóa chất kẽm, chì... Không đầu tư các công nghệ thiết bị và không sử dụng các loại vật tư, vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc có lượng rác thải lớn.

3. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

- 100% các huyện, thành, thị có cơ sở phát hành.

- Tăng cường phương thức phát hành thông qua hệ thống thư viện, các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, để đảm bảo đưa sách đến 100% các vùng dân cư.

- Phấn đấu đưa xuất bản phẩm, đặc biệt là sách đến mọi khu vực trong tỉnh, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo 100% số xã, phường, thị trấn có điểm phát hành (gắn với điểm Bưu điện - Văn hóa xã) vào năm 2020, góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở các vùng, miền.

- Phát triển các nhà sách và mạng lưới phát hành sách ở các huyện:

+ Tại Thành phố Việt Trì: Phát triển thêm từ 3 - 5 trung tâm sách (nhà sách) có quy mô lớn, hiện đại, phát hành theo phương thức tự chọn, tự động, qua mạng Internet và thanh toán điện tử. Đến năm 2020 có 7 - 10 nhà sách chuyên doanh hoặc trong hệ thống siêu thị bán lẻ hàng hóa.

+ Tại thị xã Phú Thọ: Phát triển thêm nhà sách có quy mô phù hợp để hỗ trợ Thành phố Việt Trì điều tiết thị trường sách cho các huyện lân cận. Đến năm 2020 có 3 - 5 nhà sách.

+ Ở các huyện còn lại: Mỗi huyện xây dựng thêm từ 1 - 2 nhà sách có quy mô hợp lý bảo đảm phục vụ đủ nhu cầu của nhân dân.

+ Tổ chức hệ thống hiệu sách hoặc đại lý sách ở các trường học: Mỗi trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tổ chức 1 - 2 hiệu sách hoặc đại lý sách trong khuôn viên nhà trường; mỗi trường Trung học phổ thông tổ chức 1 đại lý sách trong khuôn viên nhà trường.

- Sản lượng phát hành về sách đạt trên 20 triệu bản, bình quân mức thụ hưởng đạt trên 6,5 bản/người/năm; phát hành về văn hóa phẩm đạt 60 triệu bản. Doanh thu phát hành bình quân hàng năm tăng 10%/năm, đạt 100 - 120 tỷ đồng.

- Tổ chức phát hành theo phương pháp tiên tiến tại các cửa hàng sách, trung tâm sách, hiệu sách nhân dân theo phương thức tự chọn, thương mại điện tử, mua sách trực tuyến; phát hành lưu động, đưa sách về tận tay độc giả ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi.

- Tổ chức Hội chợ triển lãm sách; khuyến khích tham gia các hội chợ sách trong nước, quốc tế.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về công tác chỉ đạo, quản lý.

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong các cơ quan xuất bản, in, phát hành; thường xuyên định hướng, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động xuất bản, in, phát hành; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động và buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

- Tăng cường củng cố, hoàn thiện về tổ chức, biên chế. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành. Tổ chức định kỳ giao ban xuất bản giữa các cơ quan, đơn vị có hoạt động xuất bản với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan định hướng về công tác tư tưởng để đánh giá, điều chỉnh các hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo đúng định hướng của Đảng và nội dung của Luật Xuất bản.

- Tăng cường năng lực quản lý xuất nhập khẩu sách báo, ấn phẩm văn hóa; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các loại xuất bản phẩm in lậu, vi phạm quyền tác giả. Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình bản các ấn phẩm vi phạm pháp luật, sai tôn chỉ mục đích. Quản lý chặt chẽ việc nộp lưu chiểu và đọc lưu chiểu xuất bản phẩm, ngăn chặn kịp thời các sai phạm về nội dung thông tin trong các xuất bản phẩm.

1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các tổ chức, các công dân đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò công tác xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và khôi phục truyền thống văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào giới thiệu Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân phải có trách nhiệm góp phần phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, làm cho hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm vừa là công cụ tư tưởng sắc bén của cấp ủy và chính quyền các cấp, vừa có mục tiêu nâng cao dân trí đồng thời cũng là hoạt động kinh doanh đặc thù, đề phòng việc lợi dụng các hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh.

1.3. Nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm theo cơ chế đặt hàng, trợ giá:

- Duy trì cơ chế hàng năm UBND tỉnh hỗ trợ cho một số xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngành, hội, đoàn thể.

- Thực hiện đúng quy trình, thủ tục, tiêu chí, tiêu chuẩn các xuất bản phẩm cần phải đặt hàng nhằm khuyến khích tác giả và nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm.

- Có kế hoạch cộng tác và khai thác có hiệu quả cao nhất đối với đội ngũ cộng tác viên có nhiều tiềm năng viết về các đề tài truyền thống của tỉnh.

2. Giải pháp về cơ chế chính sách.

- Đề xuất hoàn thiện, xây dựng các văn bản về hoạt động và quản lý các hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn Phú Thọ.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về:

+ Liên kết đầu tư phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ (liên kết đầu tư công nghệ thiết bị, liên kết góp vốn xây dựng cơ sở vật chất).

+ Thu hút đầu tư xây dựng các phố sách, trung tâm sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Đặt hàng, trợ giá các xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, con người của tỉnh Phú Thọ.

3.Giải pháp về đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm.

Ưu tiên các hạng mục đầu tư lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm như sau:

a) Lĩnh vực xuất bản:

- Công nghệ xuất bản sách điện tử và các hình thức xuất bản khác qua mạng máy tính.

- Đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ điện tử và Kho lưu chiểu xuất bản phẩm điện tử.

b) Lĩnh vực in:

- Công nghệ chế bản không phim (Computer to plate).

- Công nghệ in kỹ thuật số không sử dụng bản thông thường.

- Công nghệ in offset cuốn có sấy.

- Công nghệ in 3D.

c) Lĩnh vực phát hành:

Ứng dụng công nghệ phát hành sách qua Internet và thanh toán điện tử.

4. Giải pháp về củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

- Tăng cường củng cố, hoàn thiện về biên chế, tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp của các cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Tổ chức định kỳ giao ban xuất bản giữa các cơ quan, đơn vị có hoạt động xuất bản với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan định hướng về công tác tư tưởng.

- Xây dựng Đề án thành lập Nhà xuất bản Phú Thọ.

- Các đơn vị hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý từ cấp phó quản đốc, phó trưởng phòng trở lên theo tiêu chí của Nhà nước.

- Lập đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chủ chốt của lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, bao gồm:

+ Cán bộ biên tập: Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập. Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

+ Công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao về đứng máy và sửa chữa máy in.

+ Nhân viên phát hành.

+ Cán bộ nghiên cứu thị trường.

- Khuyến khích các doanh nghiệp in tham gia Hiệp hội in Việt Nam, tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao về ngành in do Hiệp hội tổ chức.

5. Giải pháp về đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư vào hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đặc biệt ở khâu in và phát hành xuất bản phẩm nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia đầu tư hiện đại hóa ngành in và tổ chức mạng lưới phát hành rộng khắp tới các vùng miền trong tỉnh.

- Chú trọng công tác liên kết toàn diện trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, trong đó chủ yếu là liên kết tổ chức bản thảo, liên kết phát hành, liên kết góp vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, liên kết góp vốn đầu tư cơ sở vật chất.

- Kết hợp đa dạng hóa sản phẩm với đầu tư chiều sâu để tạo các sản phẩm chiến lược của lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm Phú Thọ. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm hỗ trợ nhau để khai thác tối đa tiềm năng hiện có, đồng thời lựa chọn và ưu tiên xây dựng sản phẩm chủ yếu của riêng đơn vị.

- Khai thác tối đa thị trường trong tỉnh, chủ yếu ở hệ thống các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu mở rộng dần thị trường ra các tỉnh bạn.

* Tổng vốn đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2020: Khoảng 160 tỷ đồng

Trong đó:

+ Nguồn vốn từ ngân sách: dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Vốn từ ngân sách địa phương chủ yếu đầu tư cho các chương trình xuất bản sách Phú Thọ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngành, hội, đoàn thể. Thực hiện các dự án: thành lập Nhà Xuất bản Hùng Vương - Phú Thọ; hỗ trợ phát triển sự nghiệp xuất bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; xây dựng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ điện tử; xây dựng Kho lưu chiểu điện tử Phú Thọ; Dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

+ Nguồn vốn xã hội hóa: dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.

Bao gồm vốn huy động từ xã hội, doanh nghiệp chủ yếu đầu tư hiện đại hóa ngành in để đầu tư đồng bộ thiết bị chế bản, tách màu và một số công nghệ trước in; đầu tư đồng bộ thiết bị in kỹ thuật số và đầu tư đồng bộ thiết bị sau in. Doanh nghiệp phát hành tập trung vốn xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hiệu sách nhân dân tại các huyện, thành, thị để mở rộng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm.

6. Giải pháp về tăng cường hợp tác trong nước và Quốc tế.

- Tăng cường hợp tác trong nước, khu vực và quốc tế nhằm thu hút các nguồn tài trợ, giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại lĩnh vực in - phát hành.

- Phối hợp với các chương trình thông tin đối ngoại do Trung ương chủ trì nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về xuất bản với Trung Quốc, Nga, Lào và các nước ASEAN; cấp kinh phí hỗ trợ một số hoạt động đối ngoại thuộc lĩnh vực xuất bản để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Thọ với một số nước trong khu vực; chuẩn bị mọi điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở in để in gia công cho nước ngoài.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến công nghệ, thiết bị, thị trường và các nguồn lực liên kết xuất bản, in, phát hành để có sự điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của từng đơn vị cũng như toàn tỉnh.

- Triển khai tốt công tác giao lưu trao đổi, phối hợp trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành với các địa phương trong nước, trước hết ưu tiên quan hệ với các trung tâm xuất bản lớn trong nước như Hà Nội.

- Tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến về xuất bản, in, phát hành của một số nước có liên quan nhiều đến công nghệ thiết bị và tổ chức thị trường như Cộng hòa liên bang Đức, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan...

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì thực hiện đề án, xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các ngành liên quan phân bổ các chỉ tiêu, nội dung của đề án vào kế hoạch hằng năm trình UBND tỉnh quyết định; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu hoàn thiện và ban hành cơ chế chính sách liên quan đến phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo nội dung đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; bố trí nguồn vốn và thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư trong nội dung của đề án và kiểm tra tiến độ triển khai Đề án theo chức năng.

3. Sở Tài chính.

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn phát triển sự nghiệp xuất bản, nguồn vốn xuất bản sách đặt hàng và các cơ chế chính sách tài chính liên quan phát triển xuất bản, in, phát hành theo nội dung của đề án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham mưu UBND về bố trí quỹ đất phục vụ đề án xây dựng Nhà Xuất bản Phú Thọ, các cơ sở in, trung tâm sách, nhà sách, hiệu sách ở thành phố, thị xã và các huyện. Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp tổ chức các đại lý của Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ và Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Phú Thọ để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong nhà trường.

6. Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành, thị.

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của đề án có liên quan, triển khai nghiêm túc Luật Xuất bản và các văn bản liên quan trong nội bộ sở, ngành.

7. Các Trường Đại học và Cao đẳng.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các đơn vị hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tổ chức các hiệu sách, đại lý sách phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh trong trường học.

8. Các đơn vị hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

Căn cứ nội dung đề án để xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị từng thời kỳ hoặc từng giai đoạn. Trong đó chú trọng các định hướng đầu tư công nghệ thiết bị, định hướng xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường.

KẾT LUẬN

Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản. Đây là một lực lượng chủ lực và tiên phong trong công tác tư tưởng, tuyên truyền lý luận của Đảng. Các thế hệ những người làm công tác xuất bản đã tham gia tích cực và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng, khẳng định vị trí,vai trò của mình trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành Xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22