Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "BẢO VỆ, CHĂM SÓC, NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC DÂN SỐ" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015.

(Có Quy định cụ thể kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về phong trào thi đua vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 7/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về phong trào thi đua Thực hiện công tác dân số, Gia đình và Trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, VP.Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Y tế;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Công Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, TC, THCB, TH.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "BẢO VỆ, CHĂM SÓC, NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC DÂN SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: đối tượng thi đua; mục tiêu thi đua; nội dung thi đua; tiêu chuẩn khen thưởng; xét và công nhận sáng kiến, kỷ lục trong phong trào thi đua, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng thi đua

1. Các tập thể và cá nhân hành nghề y, dược (kể cả tư nhân) và công tác dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ công chức thuộc ngành y tế, các tổ chức Hội nghề nghiệp y dược.

3. Các tập thể, cá nhân có nhiều công lao, đóng góp tài sản, công sức cho sự nghiệp y tế và dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

Mục tiêu tổng quát

a) Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức của đội ngũ những người hành nghề y dược và công tác dân số nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Cải tạo nòi giống, nâng cao sức khỏe nguồn nhân lực và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

c) Thực hiện thắng lợi Đề án số 12 về phát triển sự nghiệp y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và Kế hoạch của UBND tỉnh trong sự nghiệp y tế và dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2015

a) Tỉnh Lào Cai có tỷ lệ: 1 Bác sĩ/1.000 dân, 2/3 số trạm xá xã có Bác sĩ;

b) Các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện có cơ sở vật chất, kỹ thuật tiên tiến và hiện đại;

c) 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

d) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,3% (giảm: 2% tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên mỗi năm); tỷ lệ trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng thấp hơn 20%.

đ) Xây dựng thành công một bệnh viện đa khoa cấp huyện được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tập thể, cá nhân hành nghề y dược và công tác dân số.

2. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới tiên tiến và hiện đại vào công tác phòng, khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác dân số.

3. Toàn xã hội quan tâm, tham gia sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân và thực hiện công tác dân số.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy định sau.

1. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị trong ngành y tế: thang điểm tối đa là 100 điểm, nội dung chấm điểm và thang điểm cụ thể như sau:

a) Đánh giá, xếp loại về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 70% đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; hoặc đối với đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc thì phải có 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% số đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và có "Tập thể lao động xuất sắc"): tối đa là 55 điểm.

b) Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả tỉnh học tập và làm theo: tối đa là 15 điểm.

c) Xây dựng Hệ thống Chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh: tối đa là 10 điểm

d) Tổ chức triển khai và thực hiện công tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh: tối đa là 20 điểm.

2. Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho: 01 đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh;

b) Có mô hình mới về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, hoặc thực hiện công tác dân số để các đơn vị khác trong toàn quốc học tập và làm theo.

3. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho:

a) Tặng một lần cho huyện có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

b) Mỗi khối tặng 01 đơn vị đạt 95 điểm thi đua trở lên (chấm điểm theo Khoản 1 Điều 6 của Quy định này) và dẫn đầu các khối thi đua sau:

- Khối các bệnh viện tuyến tỉnh;

- Khối các bệnh viện đa khoa tuyến huyện;

- Khối các trung tâm và chi cục trực thuộc Sở Y tế;

- Khối các trung tâm y học dự phòng và trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm huyện, thành phố;

- Khối các trung tâm dân số các huyện, thành phố.

5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho:

a) Tập thể đủ tiêu chuẩn sau:

- Xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trong năm;

- Xã, phường, thị trấn dẫn đầu huyện, thành phố đã 3 lần được Chủ tịch UBND huyện, thành phố hoặc Giám đốc Sở Y tế khen thưởng trong phong trào thi đua này;

- Xã không có người sinh con thứ ba trở lên trong 02 năm.

- Các đơn vị, tổ chức có đóng công sức, tiền của, vật chất trị giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc có kinh nghiệm, sáng kiến, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại cho sự nghiệp y tế và công tác dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b) Cá nhân đủ tiêu chuẩn sau.

- 01 nhân viên y tế thôn, bản hoặc cộng tác viên dân số tiêu biểu, xuất sắc nhất của xã đặc biệt khó khăn, đã có hai lần được Chủ tịch UBND huyện hoặc Giám đốc Sở Y tế khen thưởng trong phong trào thi đua này.

- Người làm việc trong các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ tịch UBND huyện khen thưởng ba lần trở lên, có tín nhiệm với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cá nhân có kinh nghiệm, sáng kiến, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại cho sự nghiệp y tế, công tác dân số trên địa bàn tỉnh, hoặc có đóng góp vào sự nghiệp y tế, dân số của tỉnh trị giá từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Y tế tặng cho:

a) Người làm việc trong các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có tín nhiệm với nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố.

b) Xã, Phường, thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên trong năm;

c) Tập thể và cá nhân trong ngành y tế, dân số có sáng kiến được cấp tỉnh công nhận;

d) Tập thể và cá nhân ủng hộ tài sản, công sức trị giá từ 30 triệu đồng trở lên đối với tập thể và từ 10 triệu đồng trở lên đối với cá nhân cho sự nghiệp y tế và dân số trên địa bàn;

e) Các viên chức ngành y tế tham gia hiến máu cứu bệnh nhân trong các ca bệnh nhân nặng, cấp cứu cần truyền máu để cứu sống bệnh nhân.

7. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng cho: Tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và dân số thuộc phạm vi quản lý của mình.

Điều 6. Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh

1. Các đơn vị, cơ sở y tế và dân số thuộc huyện, thành phố đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh qua UBND các huyện, thành phố (gửi phòng Nội vụ). UBND huyện, thành phố tổng hợp và đăng ký với UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 15/01.

2. Các đơn vị, cơ sở y tế, dân số trực thuộc Sở Y tế đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh qua Sở Y tế trước 15/01. Sở Y tế tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) trước ngày 10/2.

Điều 7. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng các hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng, hoặc trình cấp trên khen thưởng thực hiện theo Điều 33, 34, Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Hồ sơ của các tập thể, cá nhân ở cấp xã gửi về Phòng Y tế huyện, thành phố để thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 31/12.

3. UBND huyện, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các Hội Y, Dược cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gửi về Sở Y tế trước ngày 15/01. Sở Y tế tổng hợp, thẩm định thành tích, trình UBND tỉnh trước ngày 31/01 (qua Ban TĐKT tỉnh).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua; khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng:

1. Giao Sở Y tế là cơ quan Thường trực, cụ thể hoá bảng chấm điểm thi đua theo khoản 1, điều 5 của quy định này và phối hợp với sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh), UBND các huyện, thành phố, các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, các Hội nghề nghiệp y dược tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và thực hiện công tác dân số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến"; tặng giấy khen và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12,13,16, 29 của Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND và Khoản 5 Điều 5 của Quy định này.

Điều 13. Tổng kết và khen thưởng

Sở Y tế, UBND các cấp tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tổng kết phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và thực hiện công tác dân số" vào dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hàng năm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 về Quy định phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!