Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 322/QĐ-TCTK năm 2008 về tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 322/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Nguyễn Đức Hoà
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 322/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐIỀU TRA QUYỀN SỐ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2008

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;
Để cung cấp thông tin một cách có hệ thống về mức sống dân cư Việt Nam hai năm một lần trong thời kỳ 2002 – 2010;
Để cung cấp quyền số của chỉ số giá tiêu dùng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 để thu thập thông tin đánh giá mức sống dân cư và cung cấp quyền số tính chỉ số giá tiêu dùng nhằm phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành trong việc hoạch định chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Nội dung khảo sát gồm:

- Đối với hộ gia đình: Những thông tin phản ánh mức sống gồm thu nhập và chi tiêu, tài sản, nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt chủ yếu của hộ gia đình và một số thông tin cơ bản khác tác động đến mức sống gồm: trình độ học vấn, việc làm, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Đối với xã: Những đặc điểm kinh tế - xã hội có tác động đến mức sống của dân cư trong xã gồm:  Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu, tình hình sản xuất nông nghiệp, cơ hội việc làm phi nông nghiệp và một số thông tin cơ bản về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả và Thủ trưởng các vụ và các đơn vị chức năng liên quan trong Tổng cục Thống kê tổ chức, hướng dẫn, giám sát thực hiện theo Phương án khảo sát ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc khảo sát này trên phạm vi mẫu được phân bổ theo đúng phương án quy định.

Điều 5. Vụ Kế hoạch tài chính hướng dẫn thực hiện kinh phí Khảo sát mức sống hộ gia đình và điều tra quyền số chỉ số gia tiêu dùng theo đúng quy định hiện hành. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu mở rộng mẫu cho địa phương, phần mẫu mở rộng do UBND tỉnh, thành phố giải quyết kinh phí.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có tên ở Điều 3, Điều 4 và Điều 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Các Vụ, Viện, Văn phòng TCTK (để thực hiện);
- Lưu: VT, XHMT, PPCĐ.

THỨ TRƯỞNG
KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Đức Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 322/QĐ-TCTK năm 2008 về tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145