Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật

Số hiệu: 3196/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội

Ngày 13/12/2021, Bộ VHTT&DL có Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Theo đó, quy định quy tắc ứng xử đối với người hoạt động nghệ thuật trên báo chí, truyền thông và không gian mạng, đơn cử như:

- Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước;

- Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tính ngưỡng, tôn giáo;

- Không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục;

- Không lôi kéo, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Không đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3196/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (để báo cáo);
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN và các tổ chức thành viên;
- Sở VHTTDL, VHTTTTDL, VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trên toàn quốc;
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; Báo Văn hóa; Báo ĐT Tổ quốc;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

QUY TẮC ỨNG XỬ

CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Điều 1. Mục đích

Xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia các hoạt động xã hội, báo chí, truyền thông và không gian mạng.

2. Đối tượng áp dụng: Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lĩnh vực nghệ thuật gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật và nhiếp ảnh.

2. Hành vi ứng xử là những phát ngôn, tác phong, lối sống, sử dụng trang phục của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật.

2. Gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

3. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Điều 5. Quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp

1. Có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm tòi cái mới, cái hay để phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống nhằm sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

2. Lấy giá trị chân - thiện - mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội.

3. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực khai thác các phương pháp sáng tạo, thể nghiệm mới, phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ.

4. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, tiếp nhận có chọn lọc các khuynh hướng, trào lưu nghệ thuật của quốc tế góp phần xây dựng, phát triển nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đồng thời phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Có ý thức quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, giữ gìn tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền quốc gia, tuân thủ pháp luật nước sở tại khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.

6. Giữ gìn danh hiệu, hình ảnh; chọn lựa sử dụng trang phục, hóa trang phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động nghệ thuật.

7. Đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ ; không sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng.

Điều 6. Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp

1. Trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa, tinh hoa nghề nghiệp cho các thế hệ người hoạt động nghệ thuật; tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội.

2. Chân thành hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát huy tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đối với người mới tham gia hoạt động nghệ thuật.

3. Trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây mâu thuẫn, tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

Điều 7. Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả

1. Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật.

2. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.

3. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Điều 8. Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng

1. Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan.

2. Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tính ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

3. Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc.

4. Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điều 9. Quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác

1. Phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện, phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định pháp luật.

2. Dùng uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng, chú trọng các hoạt động liên quan đến giáo dục sức khoẻ cộng đồng, lối sống thân thiện và bảo vệ môi trường.

3. Công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.

4. Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

5. Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Triển khai và thực hiện

1. Khuyến nghị các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức xã hội khác phổ biến, triển khai thực hiện Quy tắc này bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ hoạt động, điều kiện thực tế của từng đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật, các hội nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật căn cứ vào Quy tắc ứng xử này để rà soát, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy định quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, hội viên trong đơn vị, tổ chức mình và có các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định. Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Quy tắc này.

3. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng danh nghĩa của người hoạt động nghệ thuật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để Quy tắc ứng xử này góp phần cùng các quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật và pháp luật liên quan được đảm bảo thực thi đúng, hiệu quả.

4. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử này; phê phán, lên án các hành vi vi phạm Quy tắc; cân nhắc sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện nội dung Quy tắc ứng xử này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy tắc ứng xử được phổ biến đến tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, bất cập, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 3196/QD-BVHTTDL

Hanoi, December 13, 2021

 

DECISION

ON CODE OF CONDUCT OF PERSONS WORKING IN FIELDS OF ARTS

MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Pursuant to Decree No. 79/2017/ND-CP dated July 17, 2017 of Government on functions, tasks, powers and organizational structures of Ministry of Culture, Sports and Tourism;

Pursuant to Decision No. 2215/QD-TTg dated December 24, 2020 of the Prime Minister promulgating Plan for implementation of Conclusion No. 76-KL/TW dated June 4, 2020 of the 12th Politburo on continuing implementation of Resolution No. 33-NQ/TW dated June 9, 2014 of the 11th Central Executive Committee of the Communist Party on development and improvement of Vietnamese culture and people satisfying sustainable nation development demands;

At request of Director of Performing Arts Department.

HEREBY DECIDES

Article 1. The “Code of conduct of people working in fields of arts” is attached hereto.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Chief of Ministry Office, Director of Performing Arts Department, heads of entities affiliated to the Ministry, relevant agencies, entities, organizations, and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Nguyen Van Hung

 

CODE OF CONDUCT

OF PEOPLE WORKING IN FIELDS OF ARTS
(Attached to Decision No. 3196/QD-BVHTTDL dated December 13, 2021 of the Minister of Culture, Sports and Tourism)

Chapter I

OBJECTIVES, SCOPE, REGULATED ENTITIES

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Lay out standard conducts in order to unify awareness and actions of people working in fields of arts, agencies, organizations, and individuals engaging in activities related to fields of arts and the society.

Encourage and duplicate good cultural values following the motto “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu” (multiply the beauty, rid of the bad).

Highlight the roles and responsibilities of people working in fields of arts in developing and improving Vietnamese cultures and people, fulfilling sustainable national development demands.

Article 2. Scope and regulated entities

1. Scope: Conducts of people working in fields of arts in professional activities, towards colleague, the general public, audience, when engaging in social activities, press activities, communication, and on the internet.

2. Regulated entities: People working in fields of arts.

Article 3. Definition

In this Code of conduct, the terms below are construed as follows:

1. “fields of arts” include performing arts, cinematography, fine arts, and photography.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter II

CODE OF CONDUCT

Article 4. General code of conduct

1. Place benefits of the people and country above all, first and foremost; respect honor, highlight responsibilities of citizens, responsibilities of people working in fields of arts.

2. Strictly adhere to regulations and law, respect legal rights and benefits of organizations and individuals; do not harm credibility of collective, health, honor, dignity of other people.

3. Maintain moral standards, credibility, and honor of people working in fields of arts that fit social moral, fine traditions and culture of Vietnam.

Article 5. Code of conduct in professional activities

1. Contribute to development of the arts; always look for novelty to accurately reflect life and create art pieces that are ideologically and aesthetically pleasing and improve mental and cultural health of the general public.

2. Use authenticity - decency - aesthetic as the objectives and motivations to spread the spirit and missions of arts, form good personalities, life ideas, the love for country and nation in every person and in society.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Acquire worldwide artistic essences; selectively absorb worldwide art trends and tendencies to develop Vietnam’s arts while enriching Vietnam’s fine traditions.

5. Advertise culture, country, and people of Vietnam, maintain worldwide friendship and connection, do no harm to benefits, security, sovereignty, comply with law of host countries when engaging in arts in foreign countries.

6. Maintain title and images; choose outfits and make-up depending on purpose and contents of the arts.

7. Fight against the bad, negative conducts, deviations in social life; maintain the purity of the Vietnamese language; have the correct awareness and point of view against deviations and loss of fine traditions.

8. Comply with regulations on intellectual property; do not create, publish, publicize, perform works whose contents are against moral, cultural, traditional values of the people and works that negatively affect ideology and aesthetic of the general public.

Article 6. Code of conduct toward colleague

1. Respect predecessor artists in spreading cultural values and professional essences to the successors; respect, protect credibility of colleague from the general public, audience, and society.

2. Cooperate, unify, and help each other improve professional level; share knowledge and experience with people who are new to the fields of arts.

3. Stay honest and responsible for statements, expressions, idea sharing; do not cause conflicts, harm credibility and legal rights of colleague.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Respect, list, and acknowledge reasonable feedback of the general public and audience to improve one’s self and improve quality of the arts.

2. Behave appropriately, friendly, and develop good images of people working in fields of arts in the eye of the general public and audience.

3. Do not exploit support and affection of the general public and audience for personal gain in any shape or form.

Article 8. Code of conduct on newspaper, media, and internet

1. Individuals use social media to interact, share, upload, provide accurate, reliable information beneficial for society and country; comment with decency, proper manner, and responsibility regarding issues concerned by the society; be honest in statements, expression, and share correct, subjective points of view.

2. Refrain from using languages in a way that causes conflicts, disputes, discrimination in any shape or form; refrain from using indecent languages or images that contradict fine traditions.

3. Refrain from inciting, goading, causing the loss of unity, violating legal rights and benefits of agencies, organizations and individuals; causing harm to security, order, benefits of the country and the people.

4. Refrain from uploading, sharing, spreading contents violating the law, false information, copyright infringement, unverified information, information that does harm to honor, dignity of other individuals and negatively affects legal rights and benefits of organizations and individuals.

Article 9. Code of conduct when engaging in other social activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Rely on personal credibility to spread humanitarian value, good deeds and images, well-mannered conducts in society, prioritize activities related to community health education, environmental friendly and protection lifestyle.

3. Be public and remain transparent when engaging in social activities; protect credibility and responsibilities of people working in fields of arts; refrain from exploiting titles, positions, images for personal gains.

4. Deliver truthful, authentic, and clear information on use and functions of products and goods when working in advertisements, especially products in health, education, and environment.

5. Do not organize or participate in activities that are against the law or violating national security, social order; do not practice or support superstitious activities or activities that damage the unity of the people.

Chapter III

ORGANIZING IMPLEMENTATION

Article 10. Implementation

1. Request state authorities, political-socio-occupational organizations, socio-occupational organizations, press authorities, newspaper authorities, and other social organizations to publicize, implement this Code of conduct however appropriate to their functions, tasks, operation charters, and conditions.

2. Agencies, public service providers engaging in arts activities, professional associations in fields of arts shall rely on this Code of conduct to review, develop, and finalize regulations on code of conduct and professional ethics of public officials, public employees, and members and develop methods of commending and disciplining accordingly. People working in fields of arts must adequately comply with this Code of conduct.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Request press authorities and newspaper authorities to detect, highlight, and commend paragons of good deeds, effective models in implementing this Code of conduct; criticize and denounce violations of the Code; reconsider the use of images of people working in fields of arts who do not comply with this Code of conduct.

Article 11. Implementation

The Code of conduct is sent to all people working in fields of arts and relevant agencies, organizations, and individuals.

Difficulties that arise during the implementation should be reported to Ministry of Culture, Sports and Tourism./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.402

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!