Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quản lý Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 31/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9624/TTr-SXD- HTKT ngày 21 tháng 8 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1369/STP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

2. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQVN Thành phố;
- VPUB: PCVP/VX, ĐT;
- Phòng VX, ĐT;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT-TN) T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ
(Ban hành kèm Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định về việc quản lý các hoạt động diễn ra trong toàn bộ không gian khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (từ phần tiếp giáp đường Lê Thánh Tôn đến tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng) bao gồm cả vùng không gian mặt đứng dưới cao độ 30m tiếp giáp khu vực này.

b) Hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước về an ninh trật tự; văn hóa nghệ thuật; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; quy hoạch cảnh quan kiến trúc, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh, văn hóa và quảng cáo; công tác duy tu, bảo dưỡng và các hoạt động quản lý khác tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được thực hiện theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) có tham gia các hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, không chồng chéo trong công tác quản lý các hoạt động tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan; bảo đảm kết quả phối hợp đồng bộ, chặt chẽ đạt hiệu quả và yêu cu đặt ra. Việc phối hợp giữa các cơ quan không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mỗi cơ quan tham gia.

3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp; những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan liên quan. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Trong quá trình phối hợp, nếu nội dung phối hp liên quan đến trách nhiệm quyền hạn của cơ quan, đơn vị chuyên ngành, nhưng cơ quan, đơn vị chuyên ngành đó không phối hợp, phối hợp thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ theo Quy chế này sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

5. Cơ quan chủ trì cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện bảo đảm khác trong công tác phối hợp.

6. Cơ quan tham gia các hoạt động phối hợp được phép từ chối phối hợp nếu nội dung đề nghị phối hợp không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan phối hợp; Cử cán bộ đúng thành phần, thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về tính nhất quán, chất lượng.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại hoặc các phương thức khác theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tchức họp hoặc gởi văn bản lấy ý kiến các cơ quan phối hợp về các vấn đề có liên quan đến nội dung cần phối hợp.

3. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế này, qua đó kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những điểm chưa phù hợp để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao.

Điều 4. Những hành vi cấm thực hiện

1. Xây dựng trái phép; lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè và khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Gây mất mỹ quan, trật tự trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ: hoạt động mê tín, xả rác, phóng uế, chăn dắt động vật, buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống, quảng cáo trái phép, làm hư hại cây xanh, mảng xanh và hạng mục công trình kỹ thuật, công trình kiến trúc.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

4. Lưu hành, phổ biến, trưng bày hoặc kinh doanh các sản phẩm văn hóa bị cấm; sản xuất, nhập khẩu, lưu hành trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

5. Thực hiện việc tụ tập đông người trái phép gây mất trật tự công cộng tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

6. Thực hiện hành vi di dời trái phép hoặc làm hư hỏng các thiết bị kỹ thuật lắp đặt tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

7. Sử dụng, điều khiển tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ không phép (bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay) tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

8. Các hành vi bị cấm khác theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đơn vị có liên quan đến hoạt động trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

1. Quyền lợi

a) Được đảm bảo các quyền và nghĩa vụ kinh doanh theo quy định pháp luật.

b) Được đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt, vui chơi, tham quan theo quy định pháp luật.

c) Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin về các hoạt động tại khu vực.

2. Nghĩa vụ

a) Chấp hành các quy định pháp luật về an ninh trật tự, quảng cáo, xây dựng duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc theo Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Chịu sự quản lý và hướng dẫn của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia các hoạt động diễn ra trong khu vực này.

Chương II

QUẢN LÝ VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Điều 6. Nội dung quản lý

1. Tổ chức lực lượng tun tra, kiểm soát, thường xuyên nhắc nhở và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

3. Xử lý nhanh, hiệu quả, đúng quy định đối với các trường hợp khiếu kiện, khiếu nại, treo băng rôn, biểu ngữ, biểu tượng có nội dung kích động, xuyên tạc; ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo loạn, tập trung đông người trái pháp luật và các vấn đề khác có liên quan.

4. Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp với quy hoạch và cảnh quan môi trường, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép các vị trí được quy hoạch.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý, phối hợp

1. Công an Thành phố

a) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác xử lý tình huống khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối, bạo loạn tại khu vực; áp dụng quy trình giải quyết theo từng cấp độ với các phương án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, phê duyệt.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan, Sở, ngành Thành phố liên quan triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1, Bộ Tư lệnh Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy phục vụ các tchức và cá nhân khi đến tham gia các hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

d) Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, và Lực lượng Thanh niên xung phong trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng phương án phân luồng giao thông vào thời gian cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tại khu vực đường Nguyễn Huệ vào các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ (riêng việc tham mưu triển khai công tác cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tại khu vực đường Nguyễn Huệ đối với các sự kiện cụ thể do Công an Thành phố chủ trì thực hiện).

e) Hỗ trợ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ được giao về bảo đảm an ninh trật tự khu vực công viên theo quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp hoặc chỉ đạo phối hợp với Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 1 và Lực lượng Thanh niên xung phong trong công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy phục vụ các tổ chức, cá nhân khi đến tham gia các hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyn Huệ.

b) Phối hợp với Công an Thành phố và Sở Giao thông vận tải trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng nội dung, phương án phân luồng giao thông vào thời gian cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tại khu vực đường Nguyễn Huệ vào các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ; xây dựng lộ trình thay thế, bố trí các chốt giao thông hướng dẫn lưu thông,... nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan, giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Thành phố quản lý về các hoạt động kinh doanh, thương mại theo quy định

3. Ủy ban nhân dân Quận 1

a) Chủ trì chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ và các hoạt động quản lý khác tại khu vực theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Xử lý nhanh, hiệu quả, đúng quy định đối với các trường hợp khiếu kiện, khiếu nại, treo băng rôn, biểu ngữ, biểu tượng có nội dung kích động, xuyên tạc; ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo loạn, tập trung đông người trái pháp luật và các vấn đề khác có liên quan.

c) Tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp với quy hoạch và cảnh quan môi trường, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép các vị trí được quy hoạch.

d) Phối hợp Công an Thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc của các cơ quan khác.

e) Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự giao thông tại khu vực.

4. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

a) Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, thường xuyên nhắc nhở và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

b) Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1, Công an Thành phố và Lực lượng Thanh niên xung phong trong công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bố trí, hướng dẫn việc tổ chức giữ xe cho người dân đến tham quan tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ về phương án tổ chức giao thông và tổ chức vận tải công cộng (trạm phương tiện công cộng, bãi đỗ xe, quy định dừng đậu xe) tại khu vực đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho khu vực.

Điều 8. Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

1. Người có thẩm quyền đang thi hành nhiệm vụ tại khu vực khi phát hiện hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của cá nhân, đơn vị mình có trách nhiệm báo cáo về Sở Xây dựng để đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

2. Việc xử lý tình huống khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối, bạo loạn tại khu vực; áp dụng quy trình giải quyết theo từng cấp độ với các phương án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, phê duyệt.

3. Khi có lễ hội, đoàn khách trong và ngoài nước tham quan, làm việc: tùy theo tình hình cụ thể và kế hoạch chi tiết từng sự kiện, mà các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và liên quan phối hợp thực hiện.

Chương III

QUẢN LÝ VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CÂY XANH

Điều 9. Nội dung quản lý

1. Công tác quản lý vệ sinh môi trường tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ tập trung vào việc tổ chức thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, cụ thể:

a) Lắp đặt hệ thống thùng chứa rác, tổ chức thu gom, bảo quản và vệ sinh thùng chứa rác hàng ngày.

b) Phân công lực lượng quét, thu gom rác hàng ngày và vận chuyển về bãi xử lý theo quy định, không để rác tồn đọng.

c) Bố trí lực lượng quản lý, vận hành nhà vệ sinh công cộng, giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch đẹp.

d) Tổ chức thời gian thu gom rác phù hợp tại các chủ nguồn thải (hộ gia đình và ngoài hộ gia đình) xung quanh khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tại khu vực này.

e) Thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước theo định kỳ; không để xảy ra ngập, nghẹt.

g) Tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ quan, đơn vị, các cơ quan kinh doanh xung quanh khu vực giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan.

2. Nội dung quản lý công viên, mảng xanh và cây xanh

a) Chăm sóc, duy trì công viên, mảnh xanh và cây xanh tại Công viên Tượng đài Chtịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo đúng quy định hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Bảo đảm chất lượng công viên, mảng xanh và cây xanh luôn sạch, xanh và an toàn đối với du khách.

c) Trang trí tăng cường các chủng loại hoa kiểng đa dạng, phong phú để tạo màu sắc phục vụ cho các Lễ kỷ niệm, các dịp Lễ, tết trên địa bàn Thành phố, hoặc theo chỉ đạo đột xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 10. Trách nhiệm quản lý, phối hợp

1. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

2. Ủy ban nhân dân Quận 1

Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh môi trường của các hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị xung quanh khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

3. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố

a) Quản lý chặt chẽ để đảm bảo khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ luôn sạch đẹp, vệ sinh. Chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên mảng xanh, cây xanh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo đúng quy trình kỹ thuật.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng và đề xuất Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh và tạo cảnh quan tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ nhằm đảm bảo sự hài hòa, tạo môi trường xanh, sạch, thân thiện cho Thành phố.

c) Đề xuất thay thế, bổ sung cây xanh, mảng xanh và công trình, thiết bị phụ trợ theo quy định.

Chương IV

QUẢN LÝ XÂY DỰNG, QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Điều 11. Nội dung quản lý

1. Quy hoạch xây dựng khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ thực hiện theo Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu Trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và các quy định khác có liên quan.

2. Quy hoạch kiến trúc khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ thực hiện theo Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và các quy định khác có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm quản lý, phối hợp

1. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong việc quản lý về quy hoạch - kiến trúc, phê duyệt thiết kế cảnh quan, nội dung trang trí trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Ủy ban nhân dân Quận 1

a) Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng khu vực xung quanh công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt.

b) Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt.

Chương V

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA LỄ HỘI, CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Điều 13. Nội dung quản lý

1. Hoạt động văn hóa, lễ hội

a) Không tổ chức hội chợ trong công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyn Huệ; hạn chế tối đa tổ chức các lễ hội, triển lãm có hoạt động quảng cáo, thương mại trên đường Nguyễn Huệ. Trong trường hợp tổ chức phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa phải nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước; ngăn chặn sự xâm nhập và bài trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại.

c) Ưu tiên tổ chức các loại hình hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chú trọng việc quảng bá, giới thiệu các loại hình: đờn ca tài tử, nhạc cụ dân tộc, giao hưởng đường phố, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ảo thuật dân gian, giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật cổ truyền, thể dục thể thao,...

d) Các hoạt động văn hóa, lễ hội được xây dựng hàng quý, có thẩm định của các ngành chức năng về văn hóa, có điểm nhấn chủ đề phù hợp với các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và Thành phố.

e) Quan tâm tổ chức các hoạt động cộng đồng, đoàn thể, về nguồn (có đăng ký về nội dung, thời gian cụ thể với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh); tổ chức không gian văn hóa cho thiếu nhi phù hợp với từng lứa tuổi.

g) Bảo đảm các hoạt động cộng đồng tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thể hiện sự văn minh, lịch sự, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân khác.

2. Hoạt động cổ động chính trị

a) Các hoạt động cổ động chính trị phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu giới thiệu và quảng bá các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, phản ánh chân thực đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thành phố; đồng thời, đáp ứng nhu cầu của du khách và bạn bè quốc tế tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam; cung cấp kịp thời các thông tin, sản phẩm du lịch chất lượng.

b) Hình thức cổ động chính trị đa dạng, phong phú thông qua: màn hình điện tử, tranh, ảnh, băng rôn, biển hiệu và các hình thức khác.

3. Hoạt động quảng cáo

a) Nội dung quảng cáo trong các cửa hàng, cửa hiệu xung quanh khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quảng bá và giới thiệu các sản phm kinh doanh, dịch vụ thương mại tại cơ sở kinh doanh) với các hình thức phù hợp quy định Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế, văn hóa. Nội dung quảng cáo phải được chọn lọc cho phù hợp.

b) Việc quảng cáo, đặt thương hiệu logo trên các nhà cao tầng và các tổ chức và cá nhân có nhu cầu quay phim tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được thực hiện theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm quản lý, phối hợp

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, giao lưu, các chương trình, sự kiện và các hoạt động khác diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, bao gồm các hoạt động có yếu tố nước ngoài, theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đối với đề nghị của các tổ chức, cá nhân trước khi đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố việc sử dụng mặt bằng công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ vthời gian, kế hoạch tổ chức chương trình để tránh việc trùng lắp các hoạt động đã được chấp thuận thực hiện.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, cổ động chính trị tại khu vực xung quanh công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý, tuân thủ việc sử dụng mặt bằng đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội.

2. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao quản lý về các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nội dung trang trí các hoạt động văn hóa, quảng cáo, cổ động chính trị khi có chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân Quận 1

Có trách nhiệm thông tin đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Huệ khi có các chương trình, sự kiện hoặc lễ hội được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

4. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

a) Hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ vào các dịp Lễ, Tết hoặc các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, bảo đảm trật tự, trang trọng và ý nghĩa.

b) Tổ chức bàn giao - tiếp nhận mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các hoạt động tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ với các nội dung chủ yếu như thời gian tổ chức (lắp dựng, tổ chức, tháo dỡ), vị trí tổ chức, trách nhiệm chi trả chi phí nhân công (quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên), đền bù hư hại, mất mát các hạng mục công trình do việc tổ chức chương trình gây ra của đơn vị tổ chức.

c) Phối hợp với đơn vị sử dụng mặt bằng kiểm tra, đánh giá các hư hại (nếu có) để xác định chi phí đền bù hư hại thực tế, tổ chức tiếp nhận lại mặt bằng trong đó xác định lại chính xác các chi phí mà đơn vị tổ chức phải chi trả (nếu có); đồng thời nhanh chóng khắc phục, tái lập mặt bằng hư hỏng để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị cho người dân và du khách đến công viên.

d) Chi trả chi phí nhân công trực tiếp cho nhà thầu thực hiện công tác qun lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên và chi phí tái lập bằng nguồn vốn kiến thiết thị chính lĩnh vực công viên cây xanh được giao hàng năm, đối với các Lễ hội mang tính chất chính trị được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép không phải nộp chi phí quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.

e) Các trường hợp tổ chức hoạt động cộng đồng vi phạm quy định của pháp luật, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

5. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mặt bằng Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện

a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức các hoạt động cđộng chính trị, sự kiện văn hóa, lễ hội và quảng cáo ngoài trời tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phải liên hệ trước bằng văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao để thẩm định theo chức năng quản lý nhà nước.

b) Khi có chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận mặt bằng và thực hiện các nội dung khác theo quy định hiện hành: chấp hành đầy đủ các nội quy công viên, chi trả chi phí chăm sóc, bảo dưỡng và tái lập trong thời gian tổ chức lễ hội, chương trình, sự kiện.

Chương VI

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, GIAO THÔNG

Điều 15. Nội dung quản lý

1. Quản lý, vận hành, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ bảo đảm theo quy trình định mức hiện hành và pháp luật có liên quan.

2. Xây dựng kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển, mở rộng, điều chỉnh bổ sung hoặc cải tạo, nâng cấp khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyn Huệ theo định hướng phát triển.

4. Xây dựng hoặc bổ sung, hoàn thiện quy trình vận hành; tham mưu xây dựng và đề xuất ban hành định mức, đơn giá đối với các hạng mục, công việc chưa có định mức, đơn giá trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì.

5. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Kịp thời xử lý sự cố, khắc phục những hư hỏng của công trình, các tình huống phát sinh tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý, phối hợp

1. Sở Xây dựng

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ và các hoạt động khác tại khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về phương hướng phát triển, mở rộng, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi chức năng hoặc cải tạo, nâng cấp khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các vấn đề kiến nghị phát sinh liên quan đến hoạt động của công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, trừ những vấn đề đã phân cấp cho Sở Xây dựng.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết các vấn đề phát sinh đối với công tác quản lý hầm hào kỹ thuật liên quan đến viễn thông.

e) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm các nội quy, quy định quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

g) Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì công viên và công tác tổ chức các hoạt động trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị viễn thông trong việc khai thác, vận hành sử dụng hạ tầng viễn thông tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao dự toán kinh phí hàng năm cho Sở Xây dựng để đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy định.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố

a) Tuyên truyền vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự công cộng.

b) Vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước của các sở ngành đối với Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

5. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

c) Tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình phát triển, cải tạo, nâng cấp thuộc công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo kế hoạch định hướng, phát triển.

d) Rà soát, xây dựng hoặc bổ sung, hoàn thiện quy trình vận hành; tham mưu xây dựng và đề xuất ban hành định mức, đơn giá đối với các hạng mục, công việc chưa có định mức, đơn giá trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì.

e) Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông; Kịp thời xử lý sự cố, khắc phục những hư hỏng của công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông: Kiểm tra kết cấu lòng đường, vỉa hè thường xuyên và định kỳ, không để xảy ra tình trạng bong tróc lòng đường, vỉa hè; Kiểm tra, vận hành nhà điều khiển ngầm theo định kỳ, đúng quy trình, đảm bảo hệ thng nhạc nước, đèn chiếu sáng nghệ thuật hoạt động tốt, giải quyết nhanh, gọn những trục trặc nhỏ xảy ra; Kiểm tra, sửa chữa hầm hào kỹ thuật điện viễn thông theo định kỳ để phát hiện sự cố, khắc phục, sửa chữa kịp thời, giải quyết nhanh các sự cố về điện, viễn thông; Duy tu công tác cấp thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng theo đúng quy trình kỹ thuật hiện hành trên khu vực này, không để xảy ra tình trạng ngập, nghẹt, hư hỏng hệ thống chiếu sáng công cộng, nhanh chóng sửa chữa các lỗi kỹ thuật đột xuất xảy ra; Duy tu nhà vệ sinh công cộng ngm thường xuyên, không để xảy ra tình trạng ngập, nghẹt, ô nhiễm môi trường trong khu vực nhà vệ sinh công cộng ngầm; Duy tu, bảo dưỡng hệ thống ghế ngồi, phòng hút thuốc công cộng, hệ thống mạng không dây, hệ thống camera, biển hiệu, vật kiến trúc khác đảm bảo chất lượng phục vụ.

g) Bố trí đội ngũ cán bộ và công nhân đủ năng lực; trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

h) Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố, phải có trách nhiệm thông báo và phối hợp kịp thời với cơ quan có thẩm quyền tham gia xử lý và xử lý sự cố xảy ra; Phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình quản lý kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 1 và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm trin khai thực hiện hiệu quả Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố tùy chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Quận 1, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quản lý Nhà nước đối với toàn bộ hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

3. Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý, vận hành, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ; triển khai thực hiện các biện pháp quản lý cụ thể tại khu vực này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Định kỳ 06 tháng báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố về các nội dung quản lý và các vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy chế này.

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quản lý khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có những hoạt động liên quan đến khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phải tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan. Nếu có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ và trường hợp cụ thể mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 về Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.393

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!