Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2976/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

Số hiệu: 2976/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2976/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Định) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nêu trên; thường xuyên báo cáo kết quả và những vướng mắc, phát sinh (nếu có) cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tui trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi; tạo môi trường thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục ththao nâng cao sức khỏe.

2. Chỉ tiêu

- Đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, được chúc thọ, mừng thọ và cp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời theo quy định;

- Phấn đấu 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng;

- 90 % người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) được quản lý chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

- Phấn đấu 100% người cao tuổi thuộc hộ nghèo không còn sống trong nhà tạm, dột nát.

- Phấn đấu trên 30% người cao tuổi còn sức lao động được vay vốn để phát trin sản xut.

- Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui, tchức vận động và sử dụng quỹ đúng mục đích.

- Phấn đu có chuyên mục về người cao tuổi phát ít nhất 01 chuyên đề/tháng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các ngành, các cấp, cộng đồng và gia đình về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua Tháng hành động vì ngưi cao tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ chính sách mới của Nhà nước đối với người cao tuổi đến các cấp, các ngành, cộng đng và bản thân người cao tui.

2. Thực hiện tốt các chính sách cho người cao tuổi

- Kịp thi thực hiện các chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng, tiếp nhận người cao tuổi không có điều kiện sống tại cộng đồng vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

- Rà soát, tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng thiếp mừng thọ cho người cao tuổi vào các dịp: Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), ngày sinh nhật người cao tuổi, đặc biệt là trong Tháng hành động vì người cao tuổi đảm bảo trang trọng, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

- Thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé các phương tiện công cộng, giá vé tham quan các di tích lịch sử, các chương trình văn hóa, nghệ thuật cho người cao tuổi theo quy định. Các chính sách vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở cộng đồng; chương trình phòng bệnh cho người cao tuổi; chương trình mt sáng cho người cao tui, thường xuyên theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

- Kịp thi cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi nghèo, người cao tuổi hưu trí, người có công với cách mạng đảm bảo cho việc khám chữa bệnh.

- Nâng cao các kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các chương trình khám, sàng lọc và chỉ định phẫu thuật cho người cao tuổi mắc các bệnh về mắt, thông qua chương trình mắt sáng cho người cao tuổi.

4. Chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho ngưi cao tuổi

Duy trì hoạt động các câu lạc bộ của người cao tuổi có hiệu quả tại xã, phường, thị trấn hiện có; tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ dành cho người cao tuổi. Tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.

5. Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các sở, ban, ngành, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Tăng cưng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi tại các địa phương

Ban Công tác người cao tuổi tnh và các thành viên, tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về ngưi cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ ngun ngân sách nhà nước phân bcho các sở, ngành, đoàn thliên quan theo phân cấp hiện hành. Ngoài ra đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Định):

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, y ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đơn vị thành viên liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách cho người cao tuổi có công với cách mạng; người cao tuổi hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

- Nâng cao nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng người cao tuổi cho cán bộ, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2016 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”.

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp lập danh sách ngưi cao tuổi trên địa bàn để tnh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch nước chúc thọ, mừng thọ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Người cao tuổi, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thông qua các chuyên trang, chuyên mục về người cao tuổi.

3. Sở Y tế:

- Chỉ đạo tuyến cơ sở thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.

- Chỉ đạo Bệnh viện mắt phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi thực hiện có hiệu quả “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh lồng ghép các hoạt động tập huấn nghiệp vụ chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn các địa phương trong công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho ngưi cao tuổi; thành lập và hoạt động các câu lạc bộ của người cao tuổi.

- Thường xuyên kiểm tra về việc giảm giá vé cho người cao tuổi tham quan các điểm di tích, lịch sử, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí.

5. Sở Nội vụ: Hỗ trợ và hướng dẫn địa phương trong việc thành lập Quỹ phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tạo điều kiện, hỗ trợ vay vốn, phương tiện sản xuất cho người cao tuổi còn sức lao động tham gia phát triển sản xuất; kịp thời động viên, khen thưởng cho người cao tuổi tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

7. Sở Giao thông Vận tải: Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc giảm giá vé xe, tàu cho người cao tuổi.

8. Sở Xây dựng: Triển khai có hiệu quả chương trình nhà ở cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định: Tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên đề, chuyên mục, tin về hoạt động phát huy và chăm sóc người cao tuổi. Xây dựng các điển hình về người cao tuổi có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương; các tổ chức, cá nhân có nhiều giúp đỡ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; phấn đấu có chuyên mục về người cao tuổi phát ít nhất 01 chuyên đề/tháng.

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi được hưởng chính sách theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động người cao tuổi mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

11. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tnh

- Vận động người cao tuổi tham gia Hội Người cao tuổi các cấp; động viên người cao tuổi tham gia phong trào: Tuổi cao gương sáng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào hiếu học, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

- Chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 theo hướng dẫn của Trung ương.

- Phối hợp với Bệnh viện mắt của tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi.

- Hướng dẫn Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố, Hội Người cao tuổi các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách ngưi cao tuổi trên địa bàn theo quy định để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tnh chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch nước chúc thọ, mừng thọ.

12. UBND các huyện, thxã, thành phố

 - Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, lng ghép các chương trình, các kế hoạch để triển khai tại địa phương; bố trí kinh phí theo thẩm quyền để thực hiện kế hoạch tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã phối hp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn.

13. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Tổ chức vận động các nguồn lực để xây dựng các mô hình trợ giúp cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi ở nông thôn, miền núi đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thông qua quỹ Ngày vì người nghèo hỗ trợ xóa nhà tạm cho người cao tuổi nghèo.

- Tổ chức vận động các nguồn lực giúp đỡ cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các đoàn bác sĩ trẻ khám, cấp thuốc cho người cao tuổi ở những địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

V. CH Đ BÁO CÁO

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các ngành, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; xây dựng nội dung và thời gian hợp lý để Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban công tác Người cao tuổi tỉnh đi kiểm tra tình hình trin khai tại các sở ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch này trước ngày 30/12/2016.

2. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động triển khai lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai của ngành mình, địa phương mình cho UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trước ngày 20/12/2016, báo cáo UBQG Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2976/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


326
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56