Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 29/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 05 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 82/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2016 và thay thế Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Nguyên tắc phối hợp được quy định tại Điều 2 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Nội dung phối hợp

Nội dung phối hợp được quy định tại Điều 3 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có) nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Đối với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan cấp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động sử dụng dự toán chi thường xuyên theo định mức được bố trí trong dự toán hằng năm của đơn vị để thực hiện. Ngân sách tỉnh chỉ bố trí kinh phí đối với những nhiệm vụ không thường xuyên phát sinh theo quy định.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

1. Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp trong truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông phối hợp thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phối hợp trong tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

c) Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp ở địa phương thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình.

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp ở địa phương để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử.

đ) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan.

4. Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan.

c) Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan.

5. Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình

a) Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan cung cấp nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở theo hướng dẫn của các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan.

6. Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Phối hợp phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng.

2. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp của địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc hỗ trợ pháp lý và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Hội, Đoàn phối hợp cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Ủy ban nhân các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh.

Điều 7. Phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý ngành và địa bàn, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm.

2. Các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, đôn đốc các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa thực hiện Quy chế này.

2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo từng giai đoạn sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế và các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan

1. Chủ động triển khai thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; đề nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế.

3. Triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Cử đơn vị đầu mối về phòng, chống bạo lực gia đình tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, trường hợp có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63