Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2845/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2845/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 v/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 3526/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1999/QĐ-BTC ngày 19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC Ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Người phát ngôn) là người được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

Người phát ngôn thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài chính phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao, bao gồm:

- Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

- Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính; những kết quả, thành tích của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ trong công tác tài chính.

- Các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính.

- Nội dung các cuộc hội nghị, cuộc họp của Bộ Tài chính cần thiết phải tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân.

- Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ Tài chính về công tác tài chính - ngân sách nhà nước và các vấn đề liên quan khác thuộc ngành Tài chính mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

- Các hoạt động đối nội, đối ngoại khác của ngành Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính cần được công bố với báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn là thông tin chính thức thông qua hình thức họp báo, đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài chính. Thông tin được cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương bằng hình thức Thông cáo báo chí (do Người phát ngôn ký lưu hành), Thông tin báo chí (do Văn phòng Bộ thực hiện).

Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài chính có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

2. Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí theo quy định hiện hành. Hàng tháng hoặc ít nhất 3 tháng một lần cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên Cổng Thông tin Điện tử, Trang tin Điện tử của đơn vị; Ít nhất 6 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành;

Khi thấy cần thiết, Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị cần kịp thời chủ động đề xuất, tham mưu ý kiến về quan điểm và cách xử lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ và người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí nhằm định hướng dư luận xã hội trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của của Bộ Tài chính được nêu trên báo chí.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn của Bộ Tài chính chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được nhân danh, đại diện cho Bộ trưởng Bộ Tài chính phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của Bộ Tài chính.

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngôn của Bộ Tài chính.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin cần thiết theo định hướng tuyên truyền chung của Bộ, đồng thời chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề được báo chí phản ánh có liên quan đến đơn vị để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực quản lý, Người phát ngôn được quyền yêu cầu cải chính những thông tin không đúng sự thật liên quan đến quan điểm, hoạt động của ngành Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

4. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ việc đang được xác minh, làm rõ hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện nhiệm vụ của Người phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí và phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Văn phòng Bộ Tài chính là đầu mối có trách nhiệm giúp Người phát ngôn của Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm theo dõi những thông tin về ngành Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng (thông qua điểm báo ngày), báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Bộ những vấn đề được báo chí phản ánh có liên quan đến ngành Tài chính. Phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Bộ những vấn đề báo nêu, đồng thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Bộ và Người phát ngôn các nội dung cần thông tin và phát ngôn với báo chí.

3. Tiếp nhận thông tin, chủ động trả lời, hoặc phân công các đơn vị có liên quan chủ động trả lời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi thẩm quyền của Chánh Văn phòng Bộ hoặc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

4. Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Bộ và Người phát ngôn hình thức cung cấp thông tin cho báo chí thông qua họp báo (định kỳ hoặc đột xuất), thông cáo báo chí, thông tin báo chí để thông tin cho báo chí về nội dung tại Điều 3 của Quy chế này và cùng Lãnh đạo Bộ chủ trì buổi họp báo. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Bộ về nội dung thông tin và công tác chuẩn bị hậu cần cho buổi họp báo.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chuẩn bị nội dung thông tin tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin những vấn đề cần thiết phải tuyên truyền trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý để định hướng dư luận xã hội.

2. Theo dõi những thông tin về ngành Tài chính trên Trang Điện tử Bộ Tài chính (Chuyên mục Thông tin nội bộ - Điểm báo ngày) và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động đề xuất các vấn đề cần thông tin và phát ngôn của Bộ với báo chí để định hướng đúng dư luận.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung thông tin và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ và Người phát ngôn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin đối với những vấn đề cần phát ngôn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu, đề xuất các nội dung cần thông tin và phát ngôn với báo chí, báo cáo Bộ và Người phát ngôn. Đề xuất hình thức cung cấp thông tin cho báo chí thông qua họp báo, thông cáo báo chí, thông tin báo chí. Trường hợp nếu đề xuất tổ chức buổi họp báo có Lãnh đạo Bộ - Người phát ngôn chủ trì, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và cùng Lãnh đạo Bộ chủ trì buổi họp báo.

5. Vụ Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí theo đúng chế độ quy định để phục vụ các buổi họp báo do Lãnh đạo Bộ - Người phát ngôn chủ trì.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện với Bộ trưởng Bộ Tài chính./. 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 về Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!