Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2840/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN MỤC “CÔNG DÂN HỎI - GIÁM ĐỐC SỞ TRẢ LỜI”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 492/TTr-SNV ngày 13/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN MỤC “CÔNG DÂN HỎI - GIÁM ĐỐC SỞ TRẢ LỜI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giải đáp kịp thời những vướng mắc, những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh đang được dư luận xã hội, người dân và doanh nghiệp quan tâm.

- Đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh; cung cấp các thông tin chính thống đảm bảo đầy đủ và chính xác từ Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn những vấn đề thiết thực, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để làm chủ đề phỏng vấn, đối thoại nhằm định hướng thông tin và phản hồi dư luận một cách kịp thời.

- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Loại hình chuyên mục

“Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” là chương trình phối hợp giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi, ý kiến, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các lĩnh vực đời sống, những vấn đề trọng tâm, cấp thiết được xã hội quan tâm.

2. Đối tượng thực hiện

- Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu thông tin và đặt câu hỏi.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là người chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp trả lời các câu hỏi theo kế hoạch kịch bản sản xuất chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

3. Cách thức tiếp nhận và tổng hợp câu hỏi

- Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi câu hỏi, nội dung tham gia đến địa chỉ tiếp nhận Chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” theo địa chỉ email: congdanhoigiamdocsotraloi@binhdinh.gov.vn.

- Ban Biên tập chuyên mục làm đầu mối tiếp nhận câu hỏi từ địa chỉ tiếp nhận nêu trên.

- Các câu hỏi được gửi đến chuyên mục phải được lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin (bao gồm: Họ tên/địa chỉ/địa chỉ email của tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi; nội dung hỏi; thời gian tiếp nhận; sở, ngành trả lời câu hỏi...); được tổng hợp, sắp xếp theo từng vấn đề, lĩnh vực và lưu trữ theo quy định.

4. Xây dựng kế hoạch kịch bản sản xuất và chuyển kế hoạch, nội dung câu hỏi đến người có thẩm quyền trả lời

- Căn cứ kết quả tổng hợp câu hỏi từ các địa chỉ tiếp nhận, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định có trách nhiệm chọn lọc những câu hỏi mang tính đại diện cho nhiều người hoặc được nhiều người quan tâm về từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể để xây dựng kế hoạch kịch bản sản xuất chương trình.

- Kế hoạch kịch bản sản xuất đối với mỗi chương trình phải quy định rõ: mục đích, yêu cầu; nội dung câu hỏi; thời lượng chương trình; thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức ghi hình, thời gian phát sóng; Giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm trả lời và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị có liên quan...

- Trước khi tổ chức ghi hình 05 ngày làm việc, kế hoạch kịch bản sản xuất phải được gửi đến Giám đốc sở có liên quan để chuẩn bị nội dung trả lời; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo.

5. Thời lượng, thời gian, tần suất và phạm vi phát sóng

- Thời lượng: Mỗi chương trình không quá 10 phút.

- Thời gian phát sóng: Phát sóng định kỳ sau Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tối thứ Bảy và phát lại vào bản tin Thời sự sáng ngày hôm sau.

- Tần suất phát sóng: 02 chương trình/tháng.

- Phạm vi phát sóng: Phát sóng trên đài truyền hình, kênh phát thanh; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Sở Nội vụ.

- Thời gian phát sóng chương trình đầu tiên: Từ tháng 8/2016 (Có dự kiến nội dung các chương trình).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chuyên mục.

b. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thành lập Ban Biên tập làm đầu mối để tiếp nhận, chọn lọc và tổng hợp câu hỏi được gửi tới Chuyên mục qua địa chỉ email tiếp nhận câu hỏi.

c. Chỉ đạo Ban Biên tập Chuyên mục

- Thiết lập địa chỉ email tiếp nhận câu hỏi được gửi tới chuyên mục;

- Thông báo thời gian, nội dung phát sóng từng chuyên mục. Tiếp nhận câu hỏi và ghi chép các thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân gửi câu hỏi; nội dung hỏi, thời gian tiếp nhận... xác thực thông tin về cá nhân, tổ chức có câu hỏi.

Hướng dẫn tổ chức, công dân tham gia Chuyên mục về nội dung những vấn đề có liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật; những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong việc thực hiện đối với từng lĩnh vực; không xem xét, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vụ việc cụ thể trong Chuyên mục.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được câu hỏi của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, đơn vị phải chuyển giao cho phòng chuyên môn có liên quan để tổng hợp, phục vụ sản xuất chương trình.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực để tổ chức sản xuất và phát sóng chuyên mục.

- Phân công các đơn vị liên quan tổng hợp câu hỏi, xây dựng kế hoạch kịch bản và tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục đảm bảo chất lượng.

- Tuyên truyền, thông báo, giới thiệu về nội dung, lịch phát sóng chuyên mục thường xuyên để người dân, doanh nghiệp theo dõi, nắm bắt và tham gia chuyên mục.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông) tình hình triển khai thực hiện chuyên mục (số lượng câu hỏi, nội dung câu hỏi, trách nhiệm của các sở, ngành liên quan trong quá trình phối hợp làm việc,...).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì triển khai việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện Chuyên mục. Đưa Chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cập nhật thông báo, nội dung các Chương trình của Chuyên mục.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp tham gia Chuyên mục và trả lời những nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành, cơ quan mình theo yêu cầu Chương trình đặt ra. Chịu trách nhiệm về những nội dung đã thông tin, trả lời trong chuyên mục.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được câu hỏi, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và gửi văn bản trả lời đến Ban Biên tập Chương trình. Nội dung trả lời về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý phải ngắn gọn, thuyết phục, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với những vấn đề phức tạp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trả lời.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

NỘI DUNG PHÁT SÓNG DỰ KIẾN

(Kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” ban hành theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung phát sóng

Thủ trưởng đơn vị thực hiện

Thời gian phát sóng dự kiến

1

Về công tác cải cách thủ tục hành chính và tìm hiểu các quy định về thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp

Giám đốc Sở Tư pháp

Tháng 8/2016

2

Tìm hiểu về thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 9/2016

3

Về chính sách và thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Tháng 10/2016

4

Giải đáp một số vướng mắc trong hoạt động về chính sách và thủ tục hành chính về thuế

Cục trưởng Cục thuế Bình Định

Tháng 10/2016

5

Giải đáp về chính sách liên quan đến các lĩnh vực của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 11/2016

6

Về công tác tuyển dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc Sở Nội vụ

Tháng 11/2016

7

Giải đáp một số vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính trên lĩnh vực hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan

Tháng 12/2016

8

Về lợi thế và chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127