Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2825/QĐ-BNN-PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 18/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN” NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-BNN-PC ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” từ năm 2009 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bổ sung các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011.

Điều 2. Kinh phí cho các hoạt động của Tiểu Đề án 1 năm 2011 thực hiện theo Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

KẾ HOẠCH

BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN” NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động được phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra của Tiểu Đề án 1.

2. Yêu cầu

Các hoạt động được thực hiện đúng, đầy đủ, lồng ghép thực hiện với các Dự án, chương trình khác có nội dung tương tự đã và đang được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ khi triển khai thực hiện.

Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán và thanh quyết toán đối với hoạt động do mình chủ trì.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 1 NĂM 2011

TT

Hoạt động

Sản phẩm

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực NN và PTNT tại: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn. 40 người/01 lớp/01 tỉnh.

- 04 lớp bồi dưỡng

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện

Tháng 11-12

2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức thích hợp cho người dân nông thôn

 

 

 

 

Tổ chức 04 hội nghị cấp huyện TTPBPL về lĩnh vực NN và PTNT tại các huyện của Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Thời gian 3 ngày/01 hội nghị, 40 người/01 hội nghị. 01 hội nghị/01 tỉnh

04 hội nghị PBPL

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện

Tháng 11-12

3

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện TĐA1, ĐA 554

 

 

 

 

Tổ chức các đoàn kiểm tra tại 5 tỉnh miền Bắc: Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên

5 tỉnh miền Bắc được kiểm tra

Vụ PC chủ trì; các Cục thuộc Bộ; các cơ quan trong TĐA1; các địa phương phối hợp

Tháng 11-12

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các hoạt động được phân công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tiểu Đề án 1; định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo, báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1.

2. Vụ Tài chính

Hướng dẫn Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 trên cơ sở các hoạt động được xác định trong Tiểu Đề án 1;

Bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động được xác định trong Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Văn phòng Bộ

Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các đơn vị thuộc Bộ

Phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động được phân công./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2825/QĐ-BNN-PC ngày 18/11/2011 về Kế hoạch bổ sung hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!