Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 - 2015)

Số hiệu: 28/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN (2011 - 2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 - 2015).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác Thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Nội vụ;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo NĐ 40);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Công báo LC (để công bố);
- Lưu: VT, THCB, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số: 28/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua", bao gồm: đối tượng thi đua; mục tiêu, nội dung thi đua; tiêu chuẩn khen thưởng; đăng ký thi đua; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành; tổng kết và khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua: Tập thể, cá nhân công tác trong ngành lao động, thương binh và xã hội của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc; tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các tổ chức và cá nhân khác

2. Đối tượng khen thưởng: Các đối tượng quy định tại mục 1 Điều này chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có thành tích trong phong trào thi đua đều được xem xét, khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác lao động, người có công và xã hội, qua đó huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, thương binh và xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Tập thể, cá nhân tích cực thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong lĩnh vực "Lao động, người có công và xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt nhất công tác lao động, người có công và xã hội.

3. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới theo hướng tiên tiến, hiện đại trong ngành lao động, thương binh và xã hội.

4. Thường xuyên thực hiện tốt việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tập trung xây dựng xã, phường, phù hợp với trẻ em và không có tệ nạn xã hội.

5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế chủ động trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động; tích cực tham gia ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công;

6. Các địa phương, cơ quan nhà nước, các tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp thực hiện tốt Chương trình về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020.

7. Các địa phương, cơ quan nhà nước, các tổ chức; Trường, Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm, hợp tác xã và doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định cụ thể sau đây:

1. Quy định về chấm điểm thi đua đối với tập thể: tối đa là 100 điểm.

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tối đa là 60 điểm

b) Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội: tối đa là 10 điểm;

c) Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh: tối đa là 10 điểm;

d) Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh: tối đa là 20 điểm.

2. Cờ thi đua của Chính phủ tặng cho: 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất
tỉnh trong phong trào thi đua này và đạt được các tiêu chuẩn sau:


- Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu trong phong trào thi đua để cả nước học tập;

- Đã được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua.

3. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể đạt 95 điểm trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này);

b) Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các tập thể khác trong tỉnh học tập;

c) Dẫn đầu các khối sau:

- 01 Huyện hoặc thành phố dẫn đầu khối các huyện, thành phố về thực hiện phong trào thi đua

- Khối các xã, phường, thị trấn (gọi tất là các xã) dẫn đầu tỉnh thuộc các lĩnh vực:

+ 01 Xã thực hiện tốt công tác người có công với nước;

+ 01 Xã thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo;

+ 01 Xã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

+ 01 xã thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Đối với các xã thực hiện tốt những nội dung trên thì chỉ được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 nội dung đạt tiêu chí cao nhất.

- Doanh nghiệp dẫn đầu khối doanh nghiệp về thực hiện chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp.

- Đơn vị dẫn đầu khối các cơ sở dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015.

4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và là điển hình tiên tiến tiêu biểu.

a) Đối với tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Các tập thể tiêu biểu xuất sắc đạt 95 điểm thi đua trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này) nhưng không được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

- Tập thể có đóng góp tiền của, công sức cho thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội của tỉnh từ 100 triệu đồng trở lên;

b) Đối với cá nhân hoặc hộ gia đình đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân hoặc hộ gia đình có đóng góp tiền của, công sức, vật chất có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên cho thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội của tỉnh;


- Cá nhân hoặc hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và có 03 lần được Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen trong thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội.

- Cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức) có 02 năm liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

5. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng cho tập thể và cá nhân tiên tiến:

a) Đối với tập thể đạt được một trong các tiêu chí sau:

- Tập thể đạt 90 điểm thi đua trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này) và đạt kỷ lục thi đua của cấp huyện, thành phố trong lĩnh vực LĐ, NCC&XH;

- Tập thể có đóng góp tiền của, công sức, vật chất có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên cho công tác lao động, người có công và xã hội;

b) Cá nhân đạt kỷ lục thi đua của cấp huyện, thành phố trong lĩnh vực LĐ, NCC & XH hoặc người đóng góp tiền của, công sức, vật chất có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cho việc thực hiện công tác LĐ, NCC & XH của địa phương .

Điều 6. Đăng ký thi đua; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, mức tiền thưởng: thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với cập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen vì có đóng góp tiền của, công sức, vật chất ủng hộ cho phong trào thi đua thì không thưởng tiền kèm theo Bằng khen hoặc Giấy khen.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua

1. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

Là cơ quan thường trực phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội"; có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh), UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Quy định này đến các đối tượng thi đua, hướng dẫn đăng ký thi đua, chỉ đạo điểm, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến các cấp, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trên phạm vi toàn tỉnh 6 tháng, 1 năm, 2,..., 5 năm.

- Việc tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" hàng năm được tổ chức cùng với tổng kết công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng bảng chấm điểm và hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị chấm điểm theo thang bảng điểm quy định tại mục 1 Điều 5 của quy định này.

Ghi nhận thành tích của các Tập thể và cá nhân thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để xét, đề nghị khen thưởng theo quy định (các tập thể và cá nhân thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội được xét khen thưởng trong phong trào thi đua này thì không đề nghị xét khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện).

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tổ chức triển khai phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn của địa phương.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh Lào Cai và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào thi đua tới tất cả nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quyết định về UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện quyết định nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 - 2015)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7