Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 279/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Công văn số 4180/BNV-TGCP ngày 15/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ; (Báo cáo)
- Ban Tôn giáo CP; (Báo cáo)
- TT.Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Trung tâm Công báo;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và công văn số 4180/BNV-TGCP ngày 15/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP. Để Nghị định được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thống nhất nhận thức về nội dung Nghị định trong hệ thống chính trị các cấp, trong đó chú ý đến cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã, cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo nhằm hạn chế những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt các chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng.

- Cụ thể hóa các quy định của Nghị định; nhấn mạnh, làm rõ những nội dung được đổi mới được thể hiện trong Nghị định.

- Thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian

- Trong quý I năm 2013.

2. Thành phần tham dự

a) Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành, Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân, Thường trực Huyện ủy, UBND và UBMTTQVN cấp huyện.

- Các tổ chức tôn giáo:

+ Công giáo: Các Giám mục, linh mục trong Tòa Giám mục; các Giáo hạt trưởng; người đứng đầu các dòng tu (linh mục hoặc tu sỹ); các linh mục giữ vai trò cố vấn cho Giám mục, linh mục Tổng đại diện Giáo phận, Ban Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, các linh mục là giảng viên, các chủng sinh.

+ Phật giáo: Các Hòa thượng là thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; các Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

+ Tin lành: Ban Đại diện Tin lành tỉnh; các Mục sư cao niên.

+ Cao Đài: Trưởng ban Ban Đại diện Cao Đài Tây Ninh; đại diện các Hệ phái Cao Đài tại tỉnh Khánh Hòa.

b) Cấp huyện:

- Lãnh đạo các Ban, ngành, Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân cấp huyện, Thường trực cấp ủy, UBND và UBMTTQVN cấp xã.

- Các tổ chức tôn giáo:

+ Công giáo: Các linh mục Chánh xứ, phó xứ; các nam nữ tu sỹ các dòng tu; thành viên các Ban hành giáo; người đứng đầu các Hội đoàn Công giáo.

+ Phật giáo: Các sư tăng trụ trì, Ban Hộ tự các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, thiền tự, thiền thất... (gọi chung là chùa) và các chức danh tương tự của các tổ chức Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam.

+ Tin lành: Các mục sư, truyền đạo chủ tọa Hội thánh cơ sở; các mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo; người đứng đầu của tất cả các điểm nhóm thuộc các hệ phái Tin lành.

+ Cao Đài: Ban Cai quản các Họ đạo; chức sắc thuộc các hệ phái Cao Đài (kể cả Hàm phong) ở địa phương.

+ Hòa Hảo: Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Ninh Ích (chỉ có tại thị xã Ninh Hòa).

- Tín ngưỡng dân gian: Ban Quản lý các đình làng, lăng, miếu, đền thờ những liệt vị có công với nước, với dân, với địa phương và các chùa, miếu của người Hoa.

c) Cấp xã:

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân cấp xã.

- Tín đồ theo các tôn giáo (chú ý đến những người có uy tín, cốt cán tại địa phương).

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó:

- Làm rõ căn cứ xây dựng Nghị định, nhất là những điểm mới của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP so với Nghị định 22/2005/NĐ-CP.

- Thống nhất nhận chức về nội dung Nghị định trong hệ thống chính trị các cấp, trong đó chú ý đến cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã, cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo.

(Kèm theo văn bản Nghị định và đề cương giới thiệu Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) căn cứ Kế hoạch này giúp UBND tỉnh triển khai Nghị định trên đây; chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu Kế hoạch triển khai cụ thể của cấp mình.

c) UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của Sở Tài chính tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trao đổi ý kiến với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Nghị định trên đây chậm nhất là trong tháng 3/2012, để có hướng chỉ đạo tiếp theo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.023

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12