Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 2739/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 09/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2739/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2016 - 2020, của tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND, ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 45-CT/TW);

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt Nghị quyết số 27/NQ-CP),

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27/NQ-CP .

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống.

3. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các nhiệm vụ, trách nhiệm, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền, vận động, đề ra các chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Vĩnh Long ở nước ngoài nói riêng đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân nội dung thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27/NQ-CP .

2. Đề xuất, ban hành những chính sách phù hợp đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người quê gốc Vĩnh Long ở nước ngoài nói riêng về đóng góp nguồn lực và trí tuệ, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thăm thân nhân, cư trú, hôn nhân gia đình, mua nhà ở và các vấn đề pháp lý khác, giúp họ ổn định cuộc sống khi về làm việc, sinh sống tại địa phương.

3. Thường xuyên cập nhật danh sách kiều bào quê gốc Vĩnh Long nhằm định hướng vận động hỗ trợ xây dựng quê hương, cũng như phục vụ các hoạt động liên quan đến đề xuất các chính sách người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; Tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân để trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh.

4. Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng, thu hút và phát huy tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức, các doanh nhân giỏi người Việt Nam và người quê gốc Vĩnh Long ở nước ngoài, nhất là trên các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu tham gia hợp tác đầu tư, giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của thế giới về quê hương, cũng như giáo dục văn hóa truyền thống, cung cấp tình hình đổi mới và những thành tựu về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; Mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Đồng thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam và người quê gốc Vĩnh Long ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước ta. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong việc thực hiện công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Có chính sách khen thưởng đối với kiều bào có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương và các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Các nhiệm vụ cụ thể (Có danh mục chi tiết kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Vĩnh Long; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27/NQ-CP ; Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 10/11) tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể (Phụ lục đính kèm), các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả; Định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/5), năm (trước ngày 30/10) báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Hội hữu nghị trực thuộc tuyên truyền các văn bản, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh và Trung ương; chủ động kết nối với cộng đồng người Việt Nam và người quê gốc Vĩnh Long ở nước ngoài, động viên giúp đỡ kiều bào luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc nhằm nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27/NQ-CP nhằm mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức họp mặt, thăm hỏi, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và thân nhân kiều bào nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

5. Kinh phí cho các hoạt động nêu trên của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

 

DANH MỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 19/5/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND, ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM ĐẦU RA DỰ KIẾN

I

Công tác thông tin, tuyên truyền

1

Thông tin, tuyên truyền về các nội dung Chỉ thị 45-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hội nghị giao ban báo chí.

- Lồng ghép với các sự kiện khác hàng năm.

- Văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị, kế hoạch thực hiện.

- Bài viết, ấn phẩm, phóng sự, video clip,….

- Báo cáo kết quả thực hiện.

2

Quán triệt các nội dung Chỉ thị 45-CT/TW đến các cơ quan, đơn vị liên quan

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng đoàn, các Sở, ban ngành liên quan, UBMTTQ VN và các Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy quản lý, Ban Tuyên giáo cấp huyện, Trường Chính trị Phạm Hùng, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hội nghị giao ban công tác.

- Các lớp bồi dưỡng chính trị.

- Lồng ghép với các sự kiện khác hàng năm.

- Văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị, kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

3

Quán triệt các nội dung Chỉ thị 45-CT/TW đến các cơ quan, đơn vị liên quan

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng đoàn, các Sở, ban ngành liên quan, UBMTTQ VN và các Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy quản lý, Ban Dận vận cấp huyện, Trường Chính trị Phạm Hùng, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hội nghị giao ban công tác.

- Các lớp bồi dưỡng chính trị.

- Lồng ghép với các sự kiện khác hàng năm.

- Văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị, kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

4

Quán triệt các nội dung Chỉ thị 45-CT/TW trong hệ thống cơ quan mặt trận các cấp

Đề nghị ủy ban MTTQ VN tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, UBMTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố.

- Hội nghị sơ, tổng kết.

- Lồng ghép với các sự kiện khác hàng năm.

- Văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị, kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

5

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Vĩnh Long ra bên ngoài; Kịp thời thông tin các hoạt động tích cực của kiều bào ở trong và ngoài nước, đáp ứng các nhu cầu thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Long

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan

Hàng năm

- Bài viết, ấn phẩm, phóng sự, video clip,….

- Báo cáo kết quả thực hiện.

6

Cập nhật thông tin những thành tựu đổi mới về kinh tế - xã hội của tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên trang web của tỉnh, tài liệu phục vụ tiếp các đoàn khách nước ngoài, tài liệu phục vụ đoàn ra.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban ngành liên quan

- Mỗi quý.

- Khi tiếp khách hoặc khi có đoàn ra.

- Bài viết.

- Mẫu tin.

7

Cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy định,…liên quan đến kiều bào

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các Sở, ban ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí

Khi có yêu cầu, đề nghị

- Bài viết.

- Mẫu tin.

8

Thông tin tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 45-CT/TW đến kiều bào và thân nhân kiều bào qua các hoạt động đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các Hội hữu nghị trong tỉnh

- Hội nghị sơ, tổng kết.

- Các cuộc tiếp xúc, làm việc với bà con kiều bào.

- Lồng ghép với các sự kiện khác hàng năm.

- Chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo tháng, quý, năm

9

Tổ chức đào tạo, định hướng, cung cấp thông tin nước đến, trang bị kiến thức pháp lý, trình độ tay nghề cho người lao động trước lúc ra nước ngoài.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Lớp đào tạo, bồi

dưỡng nghề cho lao động xuất khẩu.

- Hội nghị sơ, tổng kết.

- Các cuộc tiếp xúc, làm việc với các huyện, thị, thành phố.

- Chương trình, kế

hoạch thực hiện.

- Các bài giảng, báo cáo, thuyết trình, hình ảnh minh họa,…

- Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo tháng, quý năm

II

Đề xuất những chính sách phù hợp thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư xây dựng quê hương

1

Tổng hợp thông tin, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ ban hành chính sách

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tư pháp, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình;

- Báo cáo tổng hợp.

2

Chủ động đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư nhằm thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài vào các chương trình, dự án mà tỉnh có chính sách thu hút đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định hoặc quy định liên quan.

- Báo cáo tổng hợp.

3

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời và thỏa đáng các yêu cầu của kiều bào về quốc tịch, hộ tịch, thừa kế, hôn nhân, lý lịch tư pháp, mua nhà ở...

Sở Tư pháp

Sở Xây dựng, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định hoặc quy định liên quan.

- Báo cáo tổng hợp.

4

- Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách liên quan đến kiều bào về đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương... cho kiều bào. - Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đảm bảo an ninh trật tự, duy trì sự ổn định, phát triển của cộng đồng người Vĩnh Long ở nước ngoài; Chủ động nắm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Vĩnh Long định cư nước ngoài nói riêng để phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài của các thế lực thù địch để chống phá ta. - Tăng cường công tác quản lý cư trú của Việt kiều trên địa bàn, kịp thời phát hiện hoạt động lợi dụng cư trú để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định hoặc quy định liên quan.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

5

Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào về thăm quê, sinh sống và sản xuất kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các Sở, ban ngành liên quan

Thường xuyên

- Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

6

Phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân Vĩnh Long ở nước ngoài.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Khi có yêu cầu

- Công văn hoặc tờ trình.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

III

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội phục vụ kiều bào

1

Cập nhật danh sách dữ liệu kiều bào quê gốc Vĩnh Long ở nước ngoài, hướng tới kết nối, vận động bà con về xây dựng quê hương, đất nước

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

Hàng năm

- Danh sách.

- Phần mềm quản lý phục vụ cập nhật

2

Tổ chức thăm hỏi, gặp mặt kiều bào nhân dịp về quê đón Tết Nguyên đán ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Dịp Tết cổ truyền hàng năm

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

3

Tham mưu UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu người Vĩnh Long ở nước ngoài về tham dự các lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo danh

sách đề nghị mời.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

4

Tổ chức các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn, giao lưu ở những nước có đông kiều bào định cư vào dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ niệm truyền thống, lễ hội trọng đại của dân tộc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan

Khi được chấp thuận của cấp có thẩm quyền

- Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Quyết định phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

IV

Thu hút đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài

1

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách phù hợp thu hút các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức kiều bào có trình độ chuyên môn cao, tỉnh đang có nhu cầu đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ban ngành liên quan.

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định hoặc quy định liên quan.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

2

Tổ chức xúc tiến, mời gọi và tạo điều kiện ưu đãi cho người Vĩnh Long ở nước ngoài đầu tư về quê hương ngày càng nhiều hơn từ đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư & HTDN tỉnh.

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh.

- Trung tâm Thông tin- Xúc tiến Du lịch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

3

Đề xuất các biện pháp phát huy tiềm năng tri thức của kiều bào trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban ngành liên quan, các Trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo đề án, dự án.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

4

Đề xuất những công trình nghiên cứu khoa học của tỉnh nhằm thu hút, kêu gọi và phát huy tiềm năng tri thức của kiều bào

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

Sở Khoa học & Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo đề án, dự án.

- Theo kế hoạch Đề án phát triển khoa học và công nghệ, định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ và mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

V

Đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động

1

Tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác vận động kiều bào của các địa phương tiêu biểu nhằm tham mưu xây dựng chính sách, giải pháp phù hợp với tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, các Sở, ban ngành liên quan

 

- Công văn hoặc tờ

trình, kèm theo kế hoạch.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

2

Tăng cường các hoạt động thông tin, kết nối với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước có nhiều con em quê gốc Vĩnh Long định cư, sinh sống.

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo kế hoạch.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

3

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi các Hội đồng hương, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến đi công tác của lãnh đạo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban ngành liên quan

Theo kế hoạch đoàn ra của tỉnh

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

4

Thăm hỏi, động viên thân nhân kiều bào tại địa phương nhằm tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với kiều bào cũng như thân nhân kiều bào

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng UBND tỉnh, UBMTTQ VN các cấp

Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

5

Tổ chức các chương trình giao lưu của thanh, thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh với các thanh, thiếu niên và tri thức trẻ là người Việt Nam đang sống, học tập ở nước ngoài bằng các hình thức phù hợp; Tập hợp lực lượng thanh niên kiều bào đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục & Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Hàng năm

- Công văn hoặc tờ trình, kèm theo kế hoạch.

- Kế hoạch thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

VI

Có chính sách khen thưởng phù hợp

1

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, ban hành mới các quy định thi đua - khen thưởng có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan

Khi có yêu cầu

Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định

2

Đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích vận động, kêu gọi kiều bào hướng về xây dựng quê hương.

Văn phòng UBND tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh, Sở Nội vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

Công văn hoặc tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33