Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2008 tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 171 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 256/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 256/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 3669/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 223/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 171 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá  nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

TT

Họ và tên

Chính quán

Trú quán

01

Ông Nguyễn Minh Hồng

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

02

Ông Lê Lục

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

03

Bà Phạm Thị Cưỡng

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

04

Bà Nguyễn Thị Sáu

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

05

Ông Huỳnh Thại

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

06

Ông Hồ Công Đảnh

xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

07

Bà Trần Thị Nhung

xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

08

Bà Ngô Thị Mai

xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

09

Bà Văn Thị Trợ

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

10

Ông Nguyễn Viết Lê

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

11

Ông Phạm Thúy

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

12

Ông Phạm Văn Bốn

xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

13

Ông Đào Văn Bốn

xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

14

Ông Lê Văn

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

15

Ông Huỳnh Hồng

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

16

Ông Nguyễn Văn Hiệp

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

17

Bà Huỳnh Thị Thu Hường

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

18

Bà Trần Thị Hường

xã Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

19

Bà Nguyễn Thị Hương

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

20

Bà Huỳnh Thị Thu

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

21

Bà Hồ Thị Thanh

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

22

Ông Trần Đình Danh

xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Sơn Phong, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

23

Ông Lê Công Tấn (Xẹt)

xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Sơn Phong, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

24

Ông Nguyễn Văn Giá

xã Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

xã Sơn Phong, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

25

Bà Trần Thị Mai

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

26

Bà Trần Thị Thôn

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

27

Ông Lương Văn Kháng

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

28

Ông Nguyễn Lộc

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

29

Ông Đoàn Tâm

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

30

Ông Trương Cảnh

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

31

Bà Hồ Thị Miên

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

32

Bà Trần Thị Xưng

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

33

Bà Ngô Thị Tá

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

34

Ông Lê Văn Vịnh

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

35

Ông Dương Năm

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

36

Ông Nguyễn Thành Trung

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

37

Ông Võ Huỳnh

xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

38

Bà Đặng Thị Bảy

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

39

Ông Đặng Thành Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

40

Ông Trần Đằng

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

41

Bà Trần Thị Nhường

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

42

Bà Trương Thị Hoa

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

43

Bà Trương Thị Giăng

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

44

Bà Nguyễn Thị Tường

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

45

Bà Nguyễn Thị Thước

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

46

Ông Nguyễn Văn Chu

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

47

Ông Nguyễn Thái Ban

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

48

Ông Nguyễn Ngọc Mười

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

49

Ông Lê Văn Nhiều

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

50

Bà Nguyễn Thị Vui

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

51

Bà Phạm Thị Son

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

52

Bà Nguyễn Thị Cần

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

53

Ông Nguyễn Lợi

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

54

Bà Nguyễn Thị Điệp

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

55

Bà Nguyễn Thị Cúc

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

56

Bà Nguyễn Thị Đình

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

57

Bà Hồ Thị Cư

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

58

Ông Nguyễn Minh Đức

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

59

Bà Nguyễn Thị Em

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

60

Ông Nguyễn Văn Kê

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

61

Bà Ngô Thị Bảy

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

62

Ông Phạm Đình Ngao

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

63

Ông Phạm Thanh Ngà

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

64

Bà Nguyễn Thị Phu (Thu)

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

65

Bà Võ Thị Hồng

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

66

Bà Võ Thị Ba

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

67

Ông Đỗ Nhiều

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

68

Bà Nguyễn Thị Bửu

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

69

Bà Trương Thị Hiền

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

70

Bà Trần Thị Lan

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

71

Bà Từ Thị Mót

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

72

Bà Lê Thị Trí

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

73

Ông Từ Văn Trực

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

74

Ông Đầu Xuân Thông

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

75

Bà Trương Thị Sáu

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

76

Bà Nguyễn Thị Mười (Thể)

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

77

Ông Nguyễn Thái Sơn

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

78

Ông Từ Bắc

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

79

Ông Từ Cải (Xao)

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

80

Ông Đổ Đề

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

81

Bà Từ Thị Khuyên

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

82

Bà Trần Thị Hiếu

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

83

Bà Nguyễn Thị Chung

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

84

Ông Trần Minh

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

85

Ông Nguyễn Cội

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

86

Bà Phạm Thị Én

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

87

Bà Trương Thị Nhí

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

88

Bà Lê Thị Khảm

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

89

Bà Nguyễn Thị Ny

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

90

Ông Nguyễn Văn Kiên

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

91

Bà Lê Thị Kiên

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

92

Ông Trần Tám

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

93

Ông Nguyễn Đức Sơn

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

94

Bà Phạm Thị Sanh

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

95

Ông Võ Ngọc Đông

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

96

Bà Võ Thị Chiến

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

97

Bà Nguyễn Thị Nhỏ

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

98

Bà Võ Thị Chiến

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

99

Ông Nguyễn Thế Sáu

xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

100

Ông Hoàng Văn Đức

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

101

Bà Trần Thị Bảy

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

102

Ông Huỳnh Bá Anh

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

103

Bà Huỳnh Thị Sinh

xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

104

Bà Nguyên Thị Năm

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

105

Bà Lê Thị Liên

xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

106

Bà Đào Thị Lựu

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

107

Ông Đỗ Toàn

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

108

Ông Nguyễn Văn Tám

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

109

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

110

Ông Ngô Xuân Hương

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

111

Ông Nguyễn Thanh Tâm

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

112

Bà Lê Thị Ngạt

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

113

Bà Huỳnh Thị Thành

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

114

Ông Trần Vân

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

115

Ông Lê Văn Hòa

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

116

Ông Nguyễn Văn Bốn

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

117

Ông Ngô Văn Hồng

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

118

Ông Trương Xuân Thắng

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

119

Bà Hồ Thị Mai

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

120

Bà Ngô Thị Ngọc

xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

121

Ông Võ Công Thế

xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

122

Ông Nguyễn Văn Điệp

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

123

Bà Nguyễn Thị Chữ

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

124

Bà Nguyễn Thị Nghè

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

125

Ông Tăng Lễ

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

126

Bà Nguyễn Thị Mười

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

127

Bà Nguyễn Thị Tám

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

128

Bà Võ Thị Khai

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

129

Ông Trương Công Phẩm

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

130

Bà Huỳnh Thị Hoa

xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

131

Bà Phạm Thị Dẻ

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

132

Bà Lê Thị Thu Hương

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

133

Bà Nguyễn Thị Huệ

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

134

Bà Nguyễn Thị Pháp

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

135

Ông Nguyễn Văn Đạt

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

136

Ông Nguyễn Tối

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

137

Ông Hồ Ngọc Chính

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

138

Bà Cao Thị Công

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

139

Bà Trần Thị Huyền

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

140

Bà Huỳnh Thị Thọ

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

141

Ông Đoàn Tường

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

142

Ông Nguyễn Trợ

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

143

Bà Phạm Thị Thương

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

144

Bà Trương Thị Mai

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

145

Bà Trương Thị Bông

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

146

Ông Nguyễn Thêm

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

147

Bà Nguyễn Thị Lời

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

148

Ông Võ Ngọc Anh

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

149

Bà Nguyễn Thị Dễ

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

150

Ông Nguyễn Văn Cúc

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

151

Bà Trịnh Thị Năm

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

152

Bà Lê Thị Nửa

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

153

Bà Hồ Thị Mười

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

154

Ông Nguyễn Viết Mỹ

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

155

Bà Huỳnh Thị Hồng

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

156

Bà Lê Thị Tri

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

157

Ông Trần Văn Hy

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

158

Bà Ngô Thị Hạnh

xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

159

Ông Nguyễn Cương

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

160

Ông Nguyễn Văn Cam

xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

161

Bà Lê Thị Cọng

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

162

Bà Võ Thị My

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

163

Bà Đỗ Thị Tiếng

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

164

Ông Lê Viết Hạnh

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

165

Bà Phan Thị Một

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

166

Bà Nguyễn Thị Bảy

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

167

Ông Huỳnh Toàn

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

168

Bà Trần Thị Coi

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

169

Bà Trương Thị Ba

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

170

Ông Nguyễn Tá

xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

171

Ông Nguyễn Khôi

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2008 tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 171 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156