Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2483/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2483/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 05/12/2007;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghcủa Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Tờ trình số 2043/TTr-SVHTTDL ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ VH, TT&DL;
- TTTU, TT
.HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐVP;
- Các Phòng VX, NC-NgV, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các hoạt động và công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, địa phương về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia hoạt động liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Chương II

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật PCBLGĐ và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tchức, của từng gia đình và mi cá nhân đi với việc tchức trin khai thi hành Luật PCBLGĐ, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước về PCBLGĐ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phn thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCBLGĐ và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định.

3. Quan tâm đến mối quan hệ gắn kết giữa Luật PCBLGĐ với các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người...

4. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bng kết quả thực tin; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chính sách, quyết định, chương trình hành động, kế hoạch dựa trên thực tế.

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

6. Cùng phối hợp bàn giải pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các ban, ngành, tổ chức liên quan.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan đảm bảo thực hiện khách quan, khoa học và hợp lý các nội dung trong Quy chế này.

8. Tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về PCBLGĐ.

Điều 5. Phương thức phối hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

1. Tham mưu y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về PCBLGĐ ở địa phương; đưa kết quả công tác PCBLGĐ là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua của các tập thể cũng như bố trí, tuyển chọn và đề bạt cán bộ của địa phương; hướng dẫn tạo điều kiện, kiểm tra và giám sát Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật PCBLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phương thức phối hợp thông qua các hình thức: ký kết các chương trình phối hợp, ban hành các văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phối hợp; đồng chủ trì hội thảo, hội nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng ghép các nội dung, hình thức tuyên truyền... về PCBLGĐ.

3. Phối hợp trực tiếp hoặc phối hợp dưới sự điều hành của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Căn cứ báo cáo của UBND các huyện, thị xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trước ngày 01/12 hằng năm, UBND các huyện, thị xã báo cáo công tác PCBLGĐ tại địa phương (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp

Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành PCBLGĐ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chương III

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu ban hành văn bản theo thẩm, quyền và văn bản quản lý về PCBLGĐ.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh.

3. Đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật PCBLGĐ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: tuyên truyền, phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đng.

5. Xây dựng kế hoạch ngân sách từ nguồn chi trong công tác gia đình hằng năm; cân đối, bố trí, huy động, vận động các nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

7. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động với cấp trên và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

8. Tổ chức, hướng dẫn về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã thực hiện công tác PCBLGĐ.

9. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã tham mưu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc, giám sát và định kỳ kiểm tra, tổng kết, báo cáo về kết quả thực hiện Luật PCBLGĐ và các văn bản hưng dẫn thực hiện.

10. Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ.

11. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật PCBLGĐ.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan:

a) Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

b) Tăng cường năng lực cho lực lượng Công an các cấp trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

a) Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để có các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa bạo lực gia đình; giáo dục vận động, thuyết phục, cảnh báo, răn đe các đối tượng hay sử dụng bạo lực gia đình, các đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình.

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng theo quy quy định.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các tổ chức xã hội cùng cấp về PCBLGĐ.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

1. Trách nhiệm của Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

b) Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung PCBLGĐ vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Hướng dẫn việc thực hiện giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

c) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung vào chương trình giáo dục nội dung về PCBLGĐ phù hợp với từng cp học và trình độ đào tạo.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp:

a) Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền Luật PCBLGĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tăng cường thời lượng, tần sut, mở chuyên trang, chuyên mục về PCBLGĐ.

b) Chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan báo chí... cấp dưới trực tiếp phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, tchức chính trị - xã hội cùng cp tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về PCBLGĐ; thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về PCBLGĐ, những mô hình tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật PCBLGĐ, những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương.

5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan:

Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Căn cứ vào khả năng thu ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời thực hiện cấp phát và thanh quyết toán đúng quy định.

b) Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và đảm bảo nguồn chi tiêu thường xuyên cho việc thực hiện công tác gia đình và Luật PCBLGĐ.

7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa học, kỹ thuật nông nghiệp; tăng cường phối hợp tổ chức, các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, chế biến sản phẩm để hỗ trợ cho các gia đình phát triển kinh tế.

8. Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

Tập trung thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

Điều 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Tchức tuyên truyền, phổ biến Luật PCBLGĐ và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc quyền quản lý.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành Luật PCBLGĐ.

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai các hoạt động PCBLGĐ tại địa phương. Cung cấp thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tnh và các cơ quan liên quan về thực trạng bạo lực gia đình.

4. Chđạo hệ thống tổ chức cấp dưới phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia các hoạt động PCBLGĐ.

5. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về PCBLGĐ.

6. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Tnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị kiến nghị bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để phối hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2483/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


846

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198