Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH CP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản Văn Hóa ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản n hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của B Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 137/TTr- SVHTTDL ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh:

1. Di tích lịch sử: Địa đạo Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

2. Di tích lịch sử: Đền thờ liệt sĩ Núi Quế - Anh linh đài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

3. Di tích lịch sử: Hang Đá Bể, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

4. Di tích lịch sử Đình làng An Long, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

5. Di tích lịch sử: Chiến thắng Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

6. Di tích lịch sử: Chiến thắng Ngok Ta Vak, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

7. Di tích lịch sử Vườn Miếu - Địa điểm thành lập lc lưng vũ trang tập trung xã Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thanh phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các di tích trên theo luật định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Thăng Bình, Quế Sơn, Phước Sơn, Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT T
nh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2330/QĐ-UBND ngày 29/06/2017 về xếp hạng di tích cấp tỉnh do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


739

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26