Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 232/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Vĩnh Long 2016 2020

Số hiệu: 232/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 28/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 431/TTr-SNV ngày 14/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2020 chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2012 - 2020, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2020.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Vĩnh Long đến năm 2020 theo từng giai đoạn.

Xây dựng thế hệ thanh niên Vĩnh Long phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích, tự thân lập nghiệp của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

2. Yêu cầu:

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển thanh niên của tỉnh đến năm 2020 liên quan đến lĩnh vực của ngành.

UBND cấp huyện cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương đến năm 2020.

Các nội dung của kế hoạch phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 03/11/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và phát huy tốt ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng thế hệ thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt:

a) Chỉ tiêu cần đạt được:

Hàng năm 100% thanh niên được học các bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn biên soạn. Đảm bảo 100% thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 100% sinh viên, học sinh, thanh niên trong nhà trường, 100% thanh niên công nhân lao động, 80% thanh niên nông thôn được học tập, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Hàng năm đảm bảo 100% thanh niên trong diện tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh trong nhà trường.

Đến năm 2020: 100% thanh thiếu niên đang sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; 100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc học tập phù hợp với lứa tuổi; 100% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng.

b) Giải pháp thực hiện:

Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đoàn thanh niên các cấp cần cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho phù hợp với giới trẻ, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh trong thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, khu vực và thế giới và các vấn đề mà các thế lực phản động đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.

Các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

2. Nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp; tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

a) Chỉ tiêu cần đạt được:

Hàng năm bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 80% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

Đến năm 2020: 100% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 70% lao động qua đào tạo nghề là thanh niên; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; 100% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

b) Giải pháp thực hiện:

Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đặc biệt tập trung đào tạo về lý luận chính trị. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; quy hoạch và xây dựng các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ của tỉnh; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, công chức trẻ, mạnh dạn bố trí vào các vị trí chủ chốt của trong hệ thống bộ máy chính trị các cấp; ban hành chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên.

Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

3. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, gia đình trẻ:

a) Chỉ tiêu cần đạt được:

Đến năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo là thanh niên đạt 30%; giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 lao động; đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho khoảng 1.500 thanh niên; 100% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị còn 1,5%; bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động, học tập có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

b) Giải pháp thực hiện:

Phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Các địa phương cần đưa chỉ tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện cho từng năm.

Đầu tư, nâng cao năng lực của các trung tâm giới thiệu việc làm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và của các hội đoàn thể, khuyến khích lao động có nhu cầu việc làm đăng ký tìm việc thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm, kịp thời nắm bắt các nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong tỉnh.

Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô đào tạo các cơ sở đào tạo nghề công lập hiện có; kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả đề án xuất khẩu lao động, có chính sách tạo nguồn và hỗ trợ học phí học ngoại ngữ, học nghề cho lao động đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật và bài trừ tệ nạn xã hội trong thanh niên:

a) Chỉ tiêu cần đạt được:

Đến năm 2020: Có 100% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới; 100% thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giảm 15% số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh thiếu niên tham gia; phấn đấu xây dựng trung tâm sinh hoạt thanh niên cấp tỉnh và 70% huyện, thị xã, thành phố thành lập nhà thiếu nhi cấp huyện.

b) Giải pháp thực hiện:

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển rõ rệt trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.

Tăng cường đầu tư, xây dựng các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên của tỉnh, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên cấp xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục sức khoẻ, sinh sản vị thành niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.

Triển khai các hoạt động cụ thể như: Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; cai nghiện ma túy đối với thanh niên và giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

Kiện toàn đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác thanh niên từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hàng năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên cho công chức chuyên trách công tác thanh niên của các huyện, thành phố và công chức phụ trách công tác thanh niên của các Sở, Ngành tỉnh.

Định kỳ vào Tháng thanh niên hàng năm, Đoàn TNCSHCM tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và giải quyết những vấn đề mới đặt ra đối với thanh niên.

Hàng năm Công tác thanh niên các cấp được tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thống kê, UBND cấp huyện xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên.

Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh tham mưu sắp xếp CBCC trẻ, đề xuất các chính sách thu hút tri thức trẻ về công tác tại địa phương; thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Làm đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành tỉnh và địa phương trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch khi xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Hàng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2015.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như: “Tư vấn tuyển sinh học nghề ”; “Sàn giao dịch việc làm”. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh, Công an tỉnh, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động cai nghiện, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, thanh niên trường học và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn.

4. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, quan tâm chăm sóc, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sức khỏe sinh sản người chưa thành niên và thanh niên, chăm sóc tốt cho các đối tượng lầm lỡ; làm tốt công tác phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Lồng ghép quy hoạch mạng lưới các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên với quy hoạch phát triển các thiết chế của ngành; chỉ đạo ngành dọc ưu tiên cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên được sử dụng các thiết chế văn hóa trong tổ chức các hoạt động phong trào. Phối hợp với Đoàn thanh niên tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia vui chơi giải trí.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp, chỉ tiêu thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; phối hợp với Đoàn TNCS HCM tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội trong trường học, phòng chống bạo lực học đường.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường, đẩy mạnh công tác khuyến nông, dạy nghề, phổ biến, chuyển giao khoa học, công nghệ cho thanh niên nông thôn, hướng dẫn thanh niên nông thôn nhất là các xã xây dựng nông thôn mới phát triển các trang trại, doanh nghiệp sản xuất dịch vụ nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tham mưu UBND tỉnh giao và hỗ trợ nguồn lực cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đảm nhận những phần việc, công trình phù hợp với khả năng trong xây dựng nông thôn mới.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính và Đoàn TNCS HCM tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng trung tâm sinh hoạt thanh niên cấp tỉnh, nâng cấp hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục, rèn luyện, vui chơi giải trí và việc làm cho thanh niên.

10. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án về phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long:

Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tỉnh nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền giáo dục thanh niên về lý tưởng, kỹ năng sống, đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch; giới thiệu gương điển hình thanh niên tiên tiến, gương người tốt việc tốt, trên báo in.

12. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp các Sở, Ngành liên quan hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ hội thi sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ hội thi Tin học trẻ...

13. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên cho Đoàn thanh niên đảm nhận các dự án bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên và các Sở, Ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt yêu cầu số lượng và chất lượng đúng theo luật định; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên; phối hợp thực hiện tốt các mô hình giáo dục cho thanh niên như “Học kỳ quân đội”; phối hợp tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

15. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên. Hỗ trợ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trong việc xây dựng các mô hình, tổ chức hoạt động phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lực lượng thanh thiếu niên.

16. Ngân hàng Chính sách:

Huy động, khai thác và chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên và các ngành liên quan sử dụng có hiệu quả nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách giúp thanh niên có thêm điều kiện học tập, phát huy năng lực và tiềm năng trong học tập; lao động, lập nghiệp tạo việc làm. Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm; các chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo và vùng nghèo, tích cực htrợ các dự án sản xuất kinh doanh của Đoàn thanh niên thuộc đối tượng đầu tư của các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội quản lý.

17. Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội LHTNVN tỉnh:

Đề nghị Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển thanh niên theo mục tiêu đã đề ra; phát động và xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp và tổ chức có hiệu quả các phong trào “đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp và xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, phong trào nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Đề nghị tham gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phát triển phong trào và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đến khắp các thành phần, đối tượng thanh niên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, hỗ trợ phát huy vai trò thanh niên trên các lĩnh vực.

19. UBND cấp huyện:

Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện hàng năm; thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện.

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh liên quan, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này; định kỳ báo cáo hàng năm về UBND tỉnh kết quả tổ chức thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm (thông qua Sở Nội vụ) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án trực tiếp dành cho đối tượng thanh niên: Việc lập dự toán và thanh quyết toán thực hiện cùng với việc lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách hàng năm do tỉnh cấp cho đơn vị.

2. Đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án của Kế hoạch lồng ghép với các chương trình khác, có tác động đến đối tượng thanh niên đang thực hiện thì tiếp tục sử dụng kinh phí từ các Chương trình đó.

3. Các nội dung, hoạt động gắn với nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


945

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!