Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 2229/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 21/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch Quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Kết luận số: 05- KL/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết luận Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số: 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1240/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới;

Căn cứ Quyết định số: 1328/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thay thế Quyết định số: 694/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông báo số: 1081-TB/TU ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thông báo nội dung cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 18 tháng 12 năm 2018;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 95/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2229/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về miền đất, lịch sử, con người, bản sắc văn hóa, các tour, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch, tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Kạn đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, qua đó thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan, nghỉ dưỡng và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Bắc Kạn.

- Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Bắc Kạn chất lượng cao phù hợp với xu thế, nhu cầu, thị hiếu của du khách để qua đó góp phần thu hút, thúc đẩy lượng khách du lịch đến với Bắc Kạn ngày một gia tăng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong việc tiếp cận các thông tin về du lịch Bắc Kạn; vận động, tìm kiếm cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng thu hút đầu tư phát triển du lịch của Trung ương và của tỉnh. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tiết kiệm tối đa nguồn lực và ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Kạn. Đồng thời, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút vốn đầu tư.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phát triển thị trường

1.1. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Bắc Kạn để phục vụ cho việc xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1.2. Tổ chức chương trình famtrip về du lịch Bắc Kạn cho các hãng lữ hành, cơ quan báo chí trong và ngoài nước

- Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng lữ hành, cơ quan báo chí tiếp cận đầy đủ các thông tin về sản phẩm du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để qua đó giúp các hãng lữ hành rút ngắn thời gian khảo sát, lựa chọn, xây dựng các tour, chương trình du lịch và tuyên truyền thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí và doanh nghiệp lữ hành.

2. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Kạn trong nước và quốc tế

2.1. Xuất bản tập gấp bản đồ du lịch Bắc Kạn, cẩm nang du lịch Bắc Kạn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2.2. Xây dựng phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền quảng bá về du lịch Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2.3. Xây dựng 01 biển quảng cáo du lịch tấm lớn đặt tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

2.4. Lắp đặt bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trên một số tuyến đường giao thông chính của tỉnh

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2.5. Tham gia Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc”, các sự kiện, hội chợ du lịch khu vực và toàn quốc

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2.6. Duy tu, bảo dưỡng các biển quảng cáo du lịch Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch

3.1. Nâng cấp, duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử du lịch Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

3.2. Xây dựng và triển khai Đề án phát triển sản phẩm phục vụ du lịch thông minh “Ứng dụng hệ thống thông tin du lịch Bắc Kạn” giai đoạn 2018 - 2020

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2019 - 2020 được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động các nguồn xã hội hóa.

2. Hằng năm cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch theo Kế hoạch này xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí cùng dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp với Tổng cục Du lịch để xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Kạn ra nước ngoài.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến du lịch; chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch nâng cao năng lực hoạt động xúc tiến du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp lữ hành về các khu, điểm du lịch trong tỉnh để xây dựng tour, tuyến cho phù hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đảm bảo phủ sóng toàn tuyến giao thông và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư tiếp cận, sử dụng đầy đủ các dịch vụ và đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi đến các khu du lịch, điểm du lịch.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, cân đối khả năng bố trí nguồn ngân sách tỉnh, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp dự toán ngân sách cho các đơn vị thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Kạn tại các diễn đàn kinh tế, các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.

5. Sở Công thương

- Lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu du lịch Bắc Kạn đến các du khách trong và ngoài nước.

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến khách du lịch trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, duy trì mở rộng hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Bắc Kạn trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các ấn phẩm Báo Bắc Kạn và trên Cổng Thông tin điện tử Bắc Kạn.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài giới thiệu chủ trương phát triển du lịch, sản phẩm du lịch và các điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hằng năm để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch tại địa phương.

- Vận động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác liên kết phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

- Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32