Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2193/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2193/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 43/TTr-SVHTTDL ngày 31 /5/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Ban Điều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Chủ tịch UBND các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT.UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Tỉnh Khánh Hòa có 02 thành phố (Nha Trang, Cam Ranh); 01 thị xã (Ninh Hòa) và 6 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa). Toàn tỉnh có 34 dân tộc, trong đó có 33 dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu ở 2 huyện miền núi là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Ngoài ra, các dân tộc thiểu số còn sinh sống trên một số địa bàn khác của tỉnh Khánh Hòa như: Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh, Cam Ranh. Các dân tộc thiểu số chiếm số lượng đông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là các dân tộc: Raglai (45.915 người), Ê Đê (3.396 người), Tày (1.704 người), Nùng (1.058 người), Mường (612 người), Xtiêng (4.712 người).

Quá trình cộng cư và hòa cư của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã góp phần tạo nên một diện mạo văn hóa Khánh Hòa vừa phong phú về số lượng, vừa đa dạng về các hình thức biểu đạt văn hóa.

Qua nghiên cứu sự hình thành và phân bố cư trú của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch này tập trung khảo sát, nghiên cứu, thực hiện các hình thức bảo tồn và phát triển văn hóa đối với các dân tộc thiểu số có số lượng dân cư tập trung vừa đủ để hình thành nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng dân tộc mình; cụ thể là 37 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm vào phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng địa bàn có các dân tộc thiểu số có nguy cơ biến dạng văn hóa ở mức cao (các dân tộc rất ít người không có điều kiện tự bảo vệ văn hóa của mình, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tại những khu vực tái định cư). Phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc.

- Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; góp phần giảm sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

Kế hoạch được triển khai theo 2 giai đoạn:

a. Giai đoạn 1 (2012 - 2015)

- Cơ bản đưa các dân tộc thiểu số ra khỏi tình trạng giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp và bước đầu phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc.

- 50 - 60% làng, thôn,... của đồng bào các dân tộc thiểu số có nhà văn hóa (nhà rông hoặc nhà văn hóa, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng) tự chủ chương trình hoạt động.

- Định hình và triển khai xây dựng đời sống văn hóa tại các khu tái định cư của đồng bào các dân tộc thiểu số.

- 50 - 60% cán bộ làm công tác văn hóa tại vùng có đồng bào các dân tộc thiểu số là người của dân tộc mình (hoặc của dân tộc anh em có thời gian sinh sống lâu trên địa bàn, hiểu biết sâu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa) đã được bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn của ngành.

- Mỗi huyện, thị, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển ít nhất 1 nghề truyền thống; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian được định hướng phát huy; xây dựng mô hình làng văn hóa - du lịch đặc trưng góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

- 07 dân tộc thiểu số hiện có trên địa bàn tỉnh được kiểm kê tài sản văn hóa của dân tộc mình; hoàn thành bộ chỉ số phát triển văn hóa dân tộc đến năm 2020.

b. Giai đoạn 2 (2016 - 2020)

- Đẩy mạnh việc khai thác, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng và phát huy vai trò của di sản văn hóa trong xây dựng và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

- 70 - 85% số làng có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động.

- 70 - 90% cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số là người của dân tộc mình hoặc của dân tộc anh em sống trong địa bàn đã qua bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn của ngành.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ, phát triển ít nhất hai nghề truyền thống, dân ca, dân vũ hoặc hoạt dộng du lịch đặc trưng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Cơ bản hoàn thành việc bảo tồn khẩn cấp và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số.

III. NỘI DUNG

1. Khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa truyền thống

Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê và đánh giá thực tế, đầy đủ hơn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Báo cáo chi tiết thực trạng và những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một cần ưu tiên bảo tồn và phát huy.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

2. Triển khai Dự án Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2015.

3. Triển khai Dự án Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2020.

4. Triển khai Dự án Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2020.

5. Triển khai Dự án Gắn kết phát triền kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2020.

6. Triển khai Dự án Giới thiệu quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2020.

7. Triển khai Dự án Chương trình hoạt động, lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp huyện, tỉnh, liên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi diễn ra các hoạt động, lễ hội, biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian thực hiện: 2012 - 2020.

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện, thị xã, thành phố)

- Nguồn vốn lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn vốn do nhân dân đóng góp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Điều hành thực hiện

Giao Ban Điều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai Kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ và phối hợp các thành viên liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Phân công thực hiện:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì triển khai các dự án thành phần của Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để cân đối bố trí vốn ngân sách thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện các dự án thành phần hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Ban Điều hành Đề án.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chỉ đạo, thanh tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo và phối hợp thực hiện Dự án Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020; tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số.

c) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện: trong việc bố trí ngân sách thực hiện hàng năm, đảm bảo theo Kế hoạch, mục tiêu và tiến độ các dự án thành phần của Đề án đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Điều hành Đề án, xây dựng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với thành viên Ban Điều hành Đề án và Tổ Công tác giúp việc.

d) Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, hội đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan triển khai những vấn đề thuộc những nội dung đã được phân công trong Kế hoạch.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền các nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đăng tải Kế hoạch thực hiện Đề án, các thông tin, hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ, tạo sự hiểu biết của xã hội về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

e) Các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp có liên quan

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực và theo dõi lĩnh vực chuyên môn. Xây dựng kế hoạch thống nhất và lồng ghép các nguồn lực, các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai các nội dung, chính sách liên quan để thực hiện đúng, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra của Kế hoạch.

f) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các cấp và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã đề ra.

g) Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

- Tổ chức thực hiện các dự án thành phần trên địa bàn quản lý. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban điều hành cấp huyện, thị xã, thành phố để triển khai Kế hoạch trên địa bàn do đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc làm Phó Trưởng ban và đại diện một số phòng, ban có liên quan làm thành viên.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo đúng nội dung của các dự án thành phần khi được triển khai và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn triển khai Kế hoạch theo trách nhiệm được giao.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực Ban Điều hành Đề án của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Huyện/Thị xã/Thành phố

Xã/Phường/Thị trấn

DTTS đang sinh sống

Thành phố Cam Ranh

(03 xã, 01 phường)

1. Phường Cam Phúc Nam

Raglai (306 người)

2. Xã Cam Thành Nam

Raglai (72 người)

3. Xã Cam Phước Đông

Raglai (2.805 nguời)

4. Xã Cam Thịnh Tây

Raglai (4.664 người)

Huyện Cam Lâm

(06 xã)

1. Xã Cam Tân

Raglai (305 người)

2. Xã Cam Hòa

Raglai (246 người)

3. Xã Sơn Tân

Raglai (816 người)

4. Xã Cam Phước Tây

Raglai (1.032 người)

5. Xã Suối Cát

Raglai (1.603 người)

6. Xã Suối Tân

Raglai (354 người)

Thị xã Ninh Hòa

(03 xã)

1. Xã Ninh Tây

- Ê Đê (1.520 người)

- Raglai (793 người)

2. Xã Ninh Thượng

Mường (105 người)

3. Xã Ninh Tân

- Thổ (88 người)

- Raglai (284 người)

Huyện Khánh Vĩnh

(13 xã, 01 thị trấn)

1. Thị trấn Khánh Vĩnh

- Tày (152 người)

- Xtiêng (56 người)

- Raglai (1.376 người)

2. Xã Khánh Hiệp

- Tày (134 người)

- Nùng (209 người)

- Ê Đê (1.054 người)

- Raglai (1.378 người)

3. Xã Khánh Bình

- Tày (258 người)

- Nùng (128 người)

- Ê Đê (163 người)

- Raglai (2.243 người)

4. Xã Khánh Trung

- Tày (300 người)

- Mường (110 người)

- Nùng (158 người)

- Raglai (1.441 người)

5. Xã Khánh Đông

Raglai (909 người)

6. Xã Khánh Thượng

- Ê Đê (264 người)

- Raglai (1.687 người)

7. Xã Khánh Nam

- Tày (178 người)

- Nùng (120 người)

- Raglai (1.040 người)

8. Xã Sông Cầu

Raglai (109 người)

9. Xã Giang Ly

Xtiêng (1.318 người)

10. Xã Cầu Bà

- Xtiêng (1.543 người)

- Raglai (634 người)

11. Xã Liên Sang

Raglai (1.461 người)

12. Xã Khánh Thành

Raglai (1.484 người)

13. Xã Khánh Phú

- Xtiêng (233 người)

- Raglai (2.318 người)

14. Xã Sơn Thái

- Xtiêng (1.442 người)

- Raglai (217 người)

Huyện Diên Khánh

(02 xã)

1. Xã Diên Tân

Raglai (248 người)

2. Xã Suối Tiên

Raglai (263 người)

Huyện Khánh Sơn

(07 xã, 01 thị trấn)

1. Thị trấn Tô Hạp

- Tày (54 người)

- Raglai (1.972 người)

2. Xã Thành Sơn

Raglai (2.210 người)

3. Xã Sơn Lâm

Raglai (1.507 người)

4. Xã Sơn Hiệp

Raglai (1.236 người)

5. Xã Sơn Bình

Raglai (2.094 người)

6. Xã Sơn Trung

Raglai (1.347 người)

7. Xã Ba Cụm Bắc

Raglai (3.654 người)

8. Xã Ba Cụm Nam

Raglai (1.031 người)

* Số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2009

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2193/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234