Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 21/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2012/QĐ-UBND

Lào cai, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 122/TTr-BDT ngày 18/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Là người có uy tín (không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xuất thân), bao gồm các nhóm đối tượng sau:

1. Già làng, Trưởng bản, Trưởng dòng họ, Trưởng thôn.

2. Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số.

3. Cán bộ, trí thức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu....

4. Nhân sĩ, nghệ nhân, người tham gia công tác dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số.

5. Thầy cúng, thầy mo,... ở vùng dân tộc thiểu số.

Điều 3. Tiêu chí, điều kiện và quy trình xét công nhận người có uy tín

1. Tiêu chí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

Người thuộc nhóm đối tượng quy định tại Điều 2 có đủ các tiêu chí sau:

a) Là công dân trong tỉnh Lào Cai có hộ khẩu thường trú tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

b) Là người tiêu biểu về gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong công tác dân tộc, am hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết và tình hình trong vùng dân tộc được nhân dân tín nhiệm, tôn vinh.

c) Linh hoạt trong ứng xử, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, gia đình hàng năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

d) Có mối liên hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ và ảnh hưởng tốt với cộng đồng dân cư, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, thường được đồng bào tìm đến để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ uy tín giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Là người có khả năng đại diện tập thể, cộng đồng dân tộc phát biểu hay kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số đến các cấp, các ngành, cơ quan nhà nước.

đ) Có khả năng tác động, chi phối, tập hợp được đồng bào dân tộc thiểu số ở những phạm vi nhất định bằng lời nói, qua hành động hoặc bằng những quy ước của phong tục, tập quán dân tộc mình. Là chỗ dựa quan trọng của tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức để đồng bào dân tộc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Điều kiện và Quy trình xét công nhận là người có uy tín

a) Điều kiện xét công nhận người có uy tín:

- Thôn, bản (tổ dân phố) có từ 1/3 dân số (nhân khẩu) trở lên là người dân tộc thiểu số được bầu chọn 01 (một) người có uy tín tiêu biểu nhất;

- Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần;

- Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, xã, địa phương nơi cư trú.

b) Quy trình xét công nhận người có uy tín:

- Được Hội nghị dân cư trong thôn, bản, tổ dân phố (gọi tắt là thôn) đề cử;

- Được Hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn) bình chọn;

- Ủy ban nhân dân xã xét duyệt công nhận người có uy tín.

Điều 4. Nhiệm vụ của người có uy tín

Người có uy tín có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân trong địa bàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, của địa phương.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý thực hiện chính sách

1. Chế độ, chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín phải kịp thời, đúng nội dung, định mức theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 5 của quy định này.

2. Việc tổ chức bình chọn, xét duyệt, công nhận người có uy tín phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

3. Trường hợp cùng thời điểm mà người có uy tín được hưởng nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ giống nhau nhưng với các mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín

1. Cung cấp thông tin

a) Định kỳ hoặc đột xuất, người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của địa phương.

b) Người có uy tín được cấp không thu tiền: 01 tờ/số báo Dân tộc và Phát triển của ủy ban Dân tộc. 01 tờ/số báo Lào Cai (trường hợp người có uy tín thuộc diện đã được cấp báo Dân tộc và Phát triển; báo Lào Cai từ các chính sách khác thì không được hưởng chính sách này).

c) Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh do tỉnh, huyện tổ chức.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín

a) Người có uy tín được thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, bằng tiền mặt hoặc quà trị giá không quá 400.000 đồng/người/năm.

b) Người có uy tín khi bị ốm đau phải nằm viện, hoặc bị ốm dài ngày hoặc gặp tai nạn rủi ro sẽ được thăm hỏi, bằng tiền mặt hoặc quà trị giá không quá 400.000 đồng/người/năm.

c) Hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn: có bố, mẹ, vợ, chồng, con bị chết do hậu quả thiên tai được cấp ủy, chính quyền các cấp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất bằng tiền mặt hoặc quà, cụ thể: Mức thăm hỏi của cơ quan cấp huyện không quá 500.000 đồng/hộ gia đình/năm; Mức thăm hỏi của cơ quan cấp tỉnh không quá 1.000.000 đồng/hộ gia đình/năm; Mức thăm hỏi của cơ quan Trung ương không quá 2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm.

d) Người có uy tín tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mà bị thương hoặc hy sinh được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận là thương binh hoặc liệt sỹ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chế độ khen thưởng

a) Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương được xét khen thưởng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

b) Đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin kịp thời và vận động nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố ổn định dân cư, đảm bảo trật tự an ninh tại địa phương được UBND cấp huyện hoặc các sở, ban, ngành có liên quan đến từng nội dung công việc cụ thể được xét khen thưởng đột xuất. Cơ quan quyết định khen thưởng căn cứ khả năng ngân sách dành cho công tác thi đua khen thưởng để thực hiện, nhưng mức tối đa không vượt quá mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

c) Hồ sơ thủ tục được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các quy định hiện hành về thi đua khen thưởng và các quy định của tỉnh đã ban hành.

Điều 7. Thời gian thực hiện chế độ chính sách

Người có uy tín được hưởng chế độ chính sách kể từ ngày 01 tháng 01năm 2012.

Điều 8. Kinh phí thực hiện chính sách

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước đảm bảo, trong đó:

1. Ngân sách cấp tỉnh thực hiện việc đặt mua báo Lào Cai để cấp cho người có uy tín; Thăm, tặng quà cho gia đình người có uy tín gặp khó khăn: có bố, mẹ, vợ, chồng, con chết do hậu quả thiên tai; Hàng năm tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho người có uy tín tiêu biểu; kinh phí quản lý chỉ đạo và các trường hợp khen thưởng đột xuất và đặc biệt khác.

2. Ngân sách cáp huyện thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà vào dịp tết; người uy tín ốm đau, tai nạn rủi ro; gia đình người uy tín gặp khó khăn: có bố, mẹ, vợ, chồng, con chết do hậu quả thiên tai; Tổ chức Hội nghị để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức (hoặc tổ chức học tập kinh nghiệm) cho người có uy tín trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định của Quyết định này; Các trường hợp khen thưởng đột xuất khác.

3. Việc lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành của tỉnh, huyện, xã

1. Ban Dân tộc tỉnh: Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách cụ thể như sau:

a) Hàng năm, tổng hợp danh sách người có uy tín và tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Lập dự toán mua báo Lào Cai và phối hợp với Báo Lào Cai, Bưu điện tỉnh cung cấp báo cho người có uy tín;

c) Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn, gặp mặt, biểu dương và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh;

d) Có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách cho người có uy tín theo quy định của Luật Ngân sách;

đ) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách hỗ trợ đến người có uy tín và cơ sở, nhằm triển khai thực hiện chính sách có hiệu quả;

e) Thanh tra, kiểm tra việc bình chọn, thực hiện chính sách từ cơ sở và phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiến nghị, bổ sung chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trình UBND tỉnh quyết định hoặc kiến nghị Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương;

g) Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách theo quy định của ủy ban Dân tộc.

2. Sở Tài chính: Cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện chính sách. Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách; hướng dẫn việc lập dự toán và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định hiện hành. Phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tại cơ sở.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh, Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tham gia họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phối hợp các ngành, đoàn thể phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh: Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc quản lý, giúp đỡ người có uy tín; Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng nhằm đảm bảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở và các xã khu vực biên giới.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố phối hợp với Phòng Dân tộc và UBND cấp xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong các dịp lễ, tết.

6. Báo Lào Cai: Có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh cung cấp 01 số báo để cấp phát cho người có uy tín. Tuyên truyền các gương điển hình của người uy tín để nhân dân học tập.

7. Sở Nội vụ (Ban thi đua khen thưởng): Có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng của UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh xét khen thưởng cho người có uy tín định kỳ hàng năm hoặc khen thưởng đột xuất theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện, thành phố;

b) Giao Phòng Dân tộc các huyện, thành phố: Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các xã bình chọn, xét duyệt người có uy tín. Tổng hợp tổng hợp danh sách, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách cho người uy tín gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 15/12. Đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kình phỉ được giao theo quy định chung Nhà nước; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc bình chọn, công nhận và thực hiện các chính sách đối với người có uy tín ở cơ sở;

c) Tổ chức thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, người có uy tín ốm đau hoặc gặp tai nạn rủi ro; Thông tin kịp thời cho Ban Dân tộc tỉnh về gia đình người có uy tín gặp khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín trên địa bàn huyện, thành phố.

d) Hàng năm, tổ chức Hội nghị để cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa phương tới người có uy tín và các nhiệm vụ khác do UBND huyện, thành phố giao.

đ) Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp Công an huyện và các Đồn Biên phòng trong việc quản lý, nhận xét, đánh giá người có uy tín hàng năm.

e) Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất. Các báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp).

8. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Hàng năm, có trách nhiệm xác nhận cho các công dân trong các thôn, bản, tổ, dân phố của địa phương là người có nhiều công lao đóng góp trong xây dựng bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xã, địa phương nơi cư trú để làm cơ sở cho việc bình chọn người có uy tín;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức, hướng dẫn Trưởng thôn họp Hội nghị dân cư để đề cử, Hội nghị liên ngành thôn bình chọn trước ngày 30/11 hàng năm;

c) Phối hợp với phòng Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tổ chức xét chọn, công nhận người có uy tín của xã theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10 tháng 12 hàng năm gửi về UBND huyện;

đ) Phối hợp với phòng Dân tộc, các phòng ban của huyện, thành phố trong việc quản lý, phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở; chủ động tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn.

Điều 10. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mác các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13