Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” (Đợt 1) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 200/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 29/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHÀ VƯỜN HUẾ ĐẶC TRƯNG THAM GIA ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÀ VƯỜN HUẾ ĐẶC TRƯNG” (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2952/SKHĐT-VX ngày 04 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND thành phố Huế tại Công văn số 3167/UBND-VH ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” đợt 1 theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các chủ sở hữu nhà vườn nằm trong danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Phòng VH và Thông tin TP Huế;
- Lưu VT, VH, TC, XD, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH SÁCH

NHÀ VƯỜN HUẾ ĐẶC TRƯNG THAM GIA ĐỀ ÁN – ĐỢT 1
(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)

STT

Họ tên chủ hộ

Địa chỉ

Xếp loại

Diện tích (m2)

Phường Kim Long

 

 

 

1

Phạm Đăng Thiêm (đền thờ Đức Quốc Công)

04 Kim Long

1

3.454

2

Đoàn Kim Khánh

145 Vạn Xuân

2

5.203

3

Hoàng Xuân Bậc

34 Phú Mộng

2

1.720

4

Lê Lương

38 Nguyễn Hoàng

2

1.244

5

Hồ Văn Bình

26 Phạm Thị Liên

2

1.442

6

Lê Thị Gái (Thường Lạc Viên)

20 Phú Mộng

2

2.884

Phường Thủy Biều

 

 

 

7

Hồ Xuân Doanh

51 Thanh Nghị

1

16.763,3

8

Đặng Phi Hùng - Đỗ Thị Bích (Đặng Văn Thanh)

43 Lương Quán

1

3.212

9

Hoàng Trọng Dũng (Hoàng Trọng Cương)

1/12 Ngô Hà

2

3.272,5

10

Hồ Xuân Đài

12 kiệt 22 Thanh Nghị

3

1.125,6

Phường Phú Hiệp

 

 

 

11

Phan Thuận An (đền thờ công chúa Ngọc Sơn)

31 Nguyễn Chí Thanh

1

2.370

Phường Vỹ Dạ

 

 

 

12

Vĩnh Tháp

310 Nguyễn Sinh Cung

2

2.925

13

Phủ thờ Diên Khánh Vương

228 Nguyễn Sinh Cung

2

1.170,7

Phường An Cựu

 

 

 

14

Lê Thị Bích Hồng (Lê Khánh Tùng)

48 Hải Triều

3

1.153

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” (Đợt 1) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93