Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 20/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Ngọc
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH HÀNG NĂM”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 6119-CV/VPTU ngày 04 tháng 9 năm 2020 và Văn bản số 420-CV/VPTU ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban Đảng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang;
- Các đơn vị TW trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, KGVX.NTMD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Ngọc

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm (sau đây viết tắt là Lễ viếng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; cơ quan báo chí; thân nhân gia đình liệt sĩ; các đoàn khách và Nhân dân tỉnh Kon Tum khi tham gia Lễ viếng.

Điều 3. Mục đích ý nghĩa

1. Tổ chức Lễ viếng đảm bảo thống nhất về thời điểm, thành phần; nghi thức trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống.

2. Thống nhất phân công nhiệm vụ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong phối hợp chuẩn bị tổ chức Lễ viếng; thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương II

NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

Điều 4. Tổ chức Lễ viếng

1. Hàng năm tổ chức Lễ viếng vào 04 sự kiện sau:

- Tết Nguyên đán.

- Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

- Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

- Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9).

- Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể có thể tổ chức Lễ viếng vào các dịp gắn với các sự kiện trọng đại của tỉnh như: Kỷ niệm ngày thành lập (tái thành lập) tỉnh; Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ và các sự kiện khác theo Kế hoạch của tỉnh.

2. Danh nghĩa tổ chức Lễ viếng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian cụ thể tổ chức Lễ viếng: Do Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo.

Điều 5. Thành phần dự Lễ viếng

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương (nếu có).

2. Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

3. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại thành phố Kon Tum);

4. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại thành phố Kon Tum);

5. Lãnh đạo: các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng chân tại địa phương (có trụ sở tại thành phố Kon Tum);

6. Thường trực: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum;

7. Công chức viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Kon Tum;

8. Quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, thân nhân gia đình liệt sĩ (nếu có);

9. Thành phần khác: do Ủy ban nhân dân tỉnh mời (nếu có).

Điều 6. Đội hình và nghi thức

1. Đội hình: Bố trí các Đoàn dự Lễ viếng (có sơ đồ chi tiết kèm theo).

2. Nghi thức:

- Trình tự thực hiện nghi thức dâng hương, Lễ viếng (đại diện từng Đoàn dâng hương xong về lại vị trí để làm Lễ viếng) theo thứ tự: (1) Đoàn lãnh đạo tỉnh (Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh); (2) Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh (Công an-Quân sự-Bộ đội Biên phòng tỉnh); (3) Đoàn lãnh đạo thành phố Kon Tum (Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Kon Tum); (4) Đoàn Sư đoàn 10 và các đơn vị Trung ương đóng chân tại địa phương (nếu có).

- Sau khi thực hiện nghi thức dâng hương, tiến hành Lễ viếng: (1) Người điều hành Lễ viếng đọc điếu văn; (2) Phút mặc niệm.

- Mời lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đi thắp hương tại tượng đài liệt sĩ, các nhà bia và phần mộ các liệt sĩ trong Nghĩa trang và kết thúc buổi Lễ.

Điều 7. Vòng hoa, băng vòng hoa

1. Về số lượng vòng hoa: Bố trí 04 vòng hoa, cụ thể:

- Vòng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh;

- Vòng hoa của Lực lượng vũ trang tỉnh;

- Vòng hoa của Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Kon Tum;

- Vòng hoa của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10.

Trường hợp có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ, ngành Trung ương dự Lễ viếng thì bố trí thêm 01 vòng hoa.

2. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

a) Vòng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương (nếu có): Vòng hoa có kích thước 1m x 1,4m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m;

b) Vòng hoa của lãnh đạo tỉnh (gồm vòng hoa của: Tỉnh ủy-HĐND- UBND-UBMTTQVN tỉnh; Lực lượng vũ trang; Thành ủy-HĐND-UBND- UBMTTQVN thành phố Kon Tum; Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10): Vòng hoa có kích thước 0,8m x 1,2m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.

3. Mẫu vòng hoa và băng vòng hoa: Có mẫu thiết kế (kèm theo).

4. Màu băng vòng hoa: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng; kết cố định ở vị trí từ trái qua phải vòng hoa.

5. Vị trí đặt vòng hoa: Theo sơ đồ bố trí các đoàn dự Lễ viếng (kèm theo).

Điều 8. Hàng Tiêu binh

Khi tổ chức Lễ viếng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng tiêu binh, khiêng vòng hoa đúng theo nghi lễ trong quân đội.

Điều 9. Về trang phục

1. Đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mặc trang phục công sở (khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc veston), trang phục dân tộc, tôn giáo, quân phục, lễ phục của ngành đảm bảo trang nghiêm, lịch sự, phù hợp theo quy định.

2. Đại biểu là quần chúng Nhân dân, thân nhân gia đình các liệt sĩ, phóng viên làm nhiệm vụ đưa tin, chụp ảnh... mặc trang phục lịch sự, gọn gàng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Phân công trách nhiệm tổ chức Lễ viếng

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Vào các dịp tổ chức Lễ viếng: Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ viếng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ Lễ viếng (Tổ chức vệ sinh, treo cờ, trang trí Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh trước Lễ viếng; chuẩn bị âm thanh, loa đài; nhang, đèn, vòng hoa; phân công công chức, viên chức phục vụ Lễ viếng; Sắp xếp, hướng dẫn đại biểu tham dự Lễ viếng...).

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cử đội Tiêu binh phục vụ trong quá trình tổ chức Lễ viếng.

3. Công an tỉnh: Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh từ tối hôm trước ngày diễn ra Lễ viếng và trong quá trình tổ chức Lễ viếng tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Nhà bia Sư đoàn 10. Bố trí xe ô tô dẫn đoàn đại biểu và bảo đảm an toàn giao thông.

4. Tỉnh Đoàn: Phối hợp, triệu tập Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh trước ngày tổ chức Lễ viếng.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Vào các dịp tổ chức Lễ viếng, trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về thời gian cụ thể tổ chức Lễ viếng;

- Ban hành Thông báo thời gian tổ chức Lễ viếng đến các đại biểu tham dự; đồng thời, tham mưu giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan khác phối hợp tổ chức Lễ viếng (nếu thấy cần thiết).

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị tham dự Lễ viếng đảm bảo theo thành phần, số lượng theo Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuân thủ các quy định khi tham dự Lễ viếng đảm bảo an toàn, trang trọng và nghiêm túc.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Quy định này và tình hình thực tế của địa phương ban hành Quy định về tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ tại địa phương đảm bảo thống nhất về thời điểm, thành phần, nghi thức; trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quy định việc tổ chức Lễ viếng tại Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ, Ngục Kon Tum và các Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp thực hiện. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo ./.


MẪU THIẾT KẾ VÒNG HOA VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ


 

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC ĐOÀN DỰ LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Đoàn số 4

 

Đoàn số 3

 

Đoàn số 1

 

Đoàn số 2

Sư đoàn 10

 

Thường trực Thành ủy Kon Tum

 

P. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Lãnh đạo Đảng, nhà nước; Bộ, ngành Trung ương (nếu có)

Bí thư Tỉnh ủy

P.Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

P. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

GĐ. Công an tỉnh

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 10

 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Lãnh đạo UBND tỉnh

Các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh

 

Đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Đại diện cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh

Đại diện cán bộ, chiến sĩ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

 

- Mặt trận, đoàn th, các phòng, ban thuộc UBND thành phố Kon Tum.

- Công chức,viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Kon Tum.

- Quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, thân nhân gia đình liệt sĩ (nếu có).

 

Mặt trận và các đoàn th chính trị-xã hội tỉnh. Các sở, ban, ngành

 

Các sở, ban, ngành

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


92

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79