Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM - HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Giao thông đường thủy nội địa ngày 14 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - phố Hội An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, TH-KGVX.
D:\Thanh a 2020\DL\Q che QL PT DL CLC\QD ban hanh quy che QL PT DL CLC - HC.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM - HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tham quan, kinh doanh dịch vụ - du lịch tại vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học từ rừng - biển, các giá trị tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa - lịch sử tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An thông qua các hoạt động du lịch.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cộng đồng dân cư Cù Lao Chàm; khách du lịch; cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch tại vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Điểm tham quan du lịch Cù Lao Chàm là những điểm đón khách du lịch đến tham quan nằm trong vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam được các cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

2. Khu vực neo đậu tàu phục vụ khách du lịch là khu vực được cấp có thẩm quyền bố trí phục vụ neo đậu tàu du lịch.

3. Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

4. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền.

Điều 3. Nguyên tắc khai thác du lịch tại Cù Lao Chàm

1. Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, phát triển du lịch dựa trên cơ sở bảo vệ và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng - biển; không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, tài nguyên, sinh cảnh của Khu dự trữ sinh quyển; bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác hợp lý các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên và cả những lợi thế so sánh về vị trí địa lý của một xã đảo.

2. Giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc. Công dân Việt Nam, người nước ngoài ra vào các khu vực cấm, khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng và khu vực quân sự phải thực hiện theo Điều 5, Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm:

- Khu vực cấm, địa điểm cấm phải có Nội quy bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực, địa điểm đó quy định.

- Công dân Việt Nam vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực, địa điểm đó cho phép. Người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải có giấy phép của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp. Nếu vào khu vực quân sự, khu vực công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý phải được Thủ trưởng đơn vị quản lý khu vực đó cho phép.

3. Đảm bảo sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong hoạt động khai thác dịch vụ - du lịch. Đồng thời, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng, du khách và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm.

4. Bãi biển, các loại tài nguyên thiên nhiên trên rừng, dưới biển, di sản văn hóa là tài sản quốc gia. Khách du lịch và cộng đồng dân cư trên đảo có quyền được hưởng lợi qua việc tham quan du lịch nhưng không làm tổn hại đến tài sản đó.

Điều 4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động du lịch

1. Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, tranh dành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề.

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo Luật, quy định khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÙ LAO CHÀM

Điều 5. Cấp phép tàu vào, rời bến đón, trả khách

1. Thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập bến theo quy định tại Điều 15 và Điều 16, Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa và quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại các bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm thành phố Hội An được ban hành tại quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian ký lệnh xuất bến trong ngày

a) Đối với phương tiện ca nô

- Mùa hè (ngày 01/4 đến hết ngày 31/10): từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút.

- Mùa đông (ngày 01/11 đến hết ngày 31/3 năm sau): từ 06 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

b) Đối với phương tiện tàu gỗ:

- Mùa hè (ngày 01/4 đến hết ngày 31/10): từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mùa đông (ngày 01/11 đến hết ngày 31/3 năm sau): từ 06 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút .

3. Không cấp phép rời bến

a) Khi thời tiết không đảm bảo an toàn do sương mù, gió lớn theo quy định của cơ quan chức năng và dự báo có thể có giông, lốc hoặc dự báo thời tiết có những diễn biến đột xuất theo thông báo của Đồn biên phòng.

b) Khi chủ phương tiện, thuyền viên vi phạm quy chế này và quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại các bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm thành phố Hội An được ban hành tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

c) Khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng không an toàn trên các tuyến vận tải khách du lịch, điểm đón, trả khách.

d) Phương tiện vận chuyển khách du lịch không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, hoặc không có giấy phép rời bến cuối cùng, chưa có sự chứng thực của lực lượng kiểm soát của Đồn biên phòng vào danh sách hành khách, tàu đưa khách đến các điểm chưa được công bố theo quy định.

Điều 6. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành - vận tải khách du lịch đường thủy nội địa

1. Các phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định.

2. Người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch theo quy định.

3. Xây dựng và ban hành thông tin về các quy định khi tham gia chương trình du lịch Cù Lao Chàm không trái với quy chế này.

4. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí, giá dịch vụ theo quy định.

5. Thông tin, hướng dẫn du khách thực hiện đúng các nội quy khi thực hiện chương trình du lịch trên biển, trên đảo và tại các điểm tham quan; quy định về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa - lịch sử trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

6. Cấm sử dụng môi giới (cò mồi) trong hoạt động kinh doanh.

7. Phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy phải trang bị dụng cụ thu gom rác thải, chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển khách tham quan, tập kết đến nơi thu gom theo quy định. Hướng dẫn du khách không sử dụng túi nylon khi tham quan tuyến du lịch Cù Lao Chàm.

8. Không tổ chức dịch vụ lưu trú qua đêm trên phương tiện tàu thuyền và dịch vụ lặn đêm (từ 18h00 ngày hôm trước đến 6h00 ngày hôm sau) cho du khách nhằm đảm bảo công tác an ninh quốc gia và an toàn cho du khách.

9. Sử dụng đồng phục, bảng tên của đội tàu, của doanh nghiệp khi làm việc.

10. Đưa khách đi tham quan theo đúng lộ trình, tuyến điểm đã được ghi trong hợp đồng và giấy phép vào, rời cảng. Không hoạt động, thả neo trên rạn san hô, thảm cỏ biển.

11. Nộp phí tham quan, phí vệ sinh môi trường - an ninh trật tự hoặc hướng dẫn khách du lịch nộp phí tham quan, phí vệ sinh môi trường - an ninh trật tự khi tham quan du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm theo quy định.

Điều 7. Hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường bộ tại Cù Lao Chàm

1. Vận tải bằng phương tiện xe máy

a) Là thành viên của Hợp tác xã du lịch Cù Lao Chàm.

b) Thực hiện đúng các quy định của Luật giao thông đường bộ, điều lệ Hợp tác xã du lịch Cù lao Chàm.

c) Hướng dẫn du khách, không chở du khách đến các khu vực căn cứ quân sự, khu vực cấm theo quy định.

d) Người điều khiển phương tiện phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định của đơn vị quản lý.

e) Không chèo kéo, bu bám khách du lịch.

f) Có tinh thần phục vụ khách tận tình, thái độ ứng xử lịch sự, ý thức bảo vệ môi trường.

g) Tài xế lái xe máy phải tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về du lịch Cù Lao Chàm và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong du lịch.

2. Hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện xe ô tô

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

b) Có trụ sở giao dịch với khách du lịch, có niêm yết nội quy, tuyến hoạt động, thông tin du lịch, các dịch vụ.

c) Có tinh thần phục vụ khách tận tình, thái độ ứng xử lịch sự, ý thức bảo vệ môi trường. Hướng dẫn du khách thực hiện đúng các quy định khi tham quan.

d) Người điều khiển phương tiện phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định của đơn vị quản lý.

e) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô phải có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch.

Điều 8. Hoạt động kinh doanh ăn uống

1. Không mua, bán, chế biến, vận chuyển các loại sản phẩm nằm trong danh mục cấm khai thác, chế biến theo quy định chung của pháp luật và các loại sản phẩm cấm khai thác, chế biến tại Cù Lao Chàm và vận chuyển vào đất liền.

2. Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường tại khu vực kinh doanh như thu gom chất thải, nước thải, phân loại rác tại nguồn trước khi xả thải ra môi trường.

3. Cơ sở kinh doanh phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

4. Khuyến khích chủ cơ sở và nhân viên phục vụ tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về du lịch Cù Lao Chàm và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong du lịch.

5. Trong trường hợp thuê mặt bằng kinh doanh tại các bãi biển, chủ cơ sở phải chấp hành đúng các quy định về việc xây dựng, lắp đặt các tiện nghi phục vụ, không lấn chiếm diện tích công cộng, không che chắn, đặt bàn ghế, dù... làm mất mỹ quan bãi biển.

6. Sử dụng và đặt bảng hiệu theo đúng kích cỡ, chất liệu, hình thức, vị trí cho phép.

7. Tuyệt đối không chèo kéo, bu bám khách hàng.

8. Tuân thủ đúng nội quy tại bãi biển.

9. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch

1. Được UBND thành phố Hội An thống nhất chủ trương cho phép kinh doanh lưu trú, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trước khi tiến hành xây dựng theo quy định. Trước khi đi vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 49, Luật Du lịch về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Đối với các cơ sở homestay thì thực hiện theo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An theo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch và Quyết định số 20/QĐ-SVHTTDL ngày 22/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch.

3. Thực hiện khai báo thông tin tạm trú của khách trong thời hạn 12 giờ qua trang thông tin điện tử (đối với các cơ sở lưu trú có đăng ký tài khoản khai báo tạm trú) hoặc bằng phiếu khai báo tạm trú tại công an xã Tân Hiệp. Công an xã Tân Hiệp có trách nhiệm thông báo cho Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sau khi tiếp nhận thông tin tạm trú của khách.

4. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê kết quả hoạt động kinh doanh bằng văn bản giấy hoặc qua phần mềm theo quy định.

5. Hướng dẫn du khách thực hiện các quy định khi tham quan, lưu trú tại đảo, tại cơ sở lưu trú.

6. Ngoài việc đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các cơ sở lưu trú du lịch không sử dụng các vật dụng bằng nilon, đồ nhựa dùng một lần phục vụ khách lưu trú tại cơ sở.

7. Việc tổ chức kinh doanh lưu trú dưới hình thức ngủ lều tại các bãi biển phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. Đồng thời đơn vị tổ chức phải khai báo thông tin tạm trú của khách như nội dung tại Khoản 3, Điều 9 của Quy chế này; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức.

Điều 10. Hoạt động thể thao giải trí trên biển và hướng dẫn tham quan

1. Địa điểm, hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và hướng dẫn tham quan thực hiện theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; Quy chế quản lý khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An và Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

2. Hoạt động hướng dẫn tham quan.

a) Có trách nhiệm đảm bảo và hướng dẫn du khách các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe tài sản của du khách trong chuyến tham quan.

b) Thuyết minh đúng và đầy đủ các nội dung giới thiệu về các điểm tham quan du lịch xã Tân Hiệp.

c) Có thẻ hướng dẫn viên hoặc thẻ hướng dẫn du lịch tại điểm và các điều kiện hành nghề theo đúng quy định pháp luật.

d) Hướng dẫn du khách không sử dụng và lưu hành túi nylon, thực hiện các quy định về bảo tồn, bảo vệ môi trường tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

e) Hướng dẫn du khách chấp hành nghiêm túc các quy định của biển báo về quốc phòng - an ninh và việc sử dụng thiết bị bay siêu nhẹ, thiết bị bay không người lái.

Điều 11. Các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ khác

1. Tổ chức kinh doanh đúng địa điểm và ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

2. Không mua, bán, vận chuyển các loại động, thực vật nằm trong danh mục cấm khai thác, sử dụng theo quy định chung của pháp luật và các loại cấm khai thác tại Cù Lao Chàm.

3. Hàng hóa được bán phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không thực hiện hành vi gian lận thương mại.

4. Niêm yết công khai giá sản phẩm.

5. Khuyến kích chủ cơ sở, người bán hàng tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về du lịch Cù Lao Chàm và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch.

6. Đảm bảo cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, không sử dụng túi ni lông hoặc các hoạt động đổ chất thải xuống nước trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực, không tự ý lấn chiếm khu vực công cộng để tổ chức kinh doanh.

7. Có thái độ hòa nhã, lịch sự, thân thiện trong quá trình phục vụ du khách, tuyệt đối không chèo kéo, bu bám khách hàng.

8. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác thực hiện hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của khách du lịch

1. Quyền của khách du lịch:

a) Được đảm bảo an toàn, an ninh trong suốt chuyến tham quan trên đảo.

b) Có quyền kiến nghị, góp ý về hoạt động tham quan du lịch, cách thức tổ chức, phục vụ tham quan du lịch tại Cù Lao Chàm và có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

c) Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch theo các tuyến, điểm du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Nghĩa vụ của khách du lịch:

a) Tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tôn trọng và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh, vệ sinh môi trường, tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của người dân Cù Lao Chàm. Không có các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội, buôn bán hàng cấm.

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định của biển báo về quốc phòng, an ninh và việc sử dụng thiết bị bay siêu nhẹ, thiết bị bay không người lái khi tham quan du lịch tại Cù Lao Chàm.

c) Nộp phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác theo quy định.

d) Không mang túi ni-lông khi tham quan du lịch Cù Lao Chàm.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - ĐA DẠNG SINH HỌC, GIÁ TRỊ VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI CÙ LAO CHÀM

Điều 13. Quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên - đa dạng sinh học

1. Không đốt lửa và sử dụng thiết bị, dụng cụ sinh lửa trong rừng và ven rừng.

2. Không khai thác mua bán, sử dụng các loại lâm sản, động vật trong danh sách bảo vệ tại Khu bảo tồn biển.

3. Không khắc, viết, vẽ lên cây rừng, các cây di sản trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

4. Không khai thác nguồn lợi thủy sinh vật bằng bất cứ hình thức, công cụ, phương tiện nào trong vùng cấm.

5. Không giẫm đạp, khai thác, thả neo trên rạn san hô, thảm cỏ biển.

6. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên quan đến khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện giám sát đánh giá tác động môi trường của dự án đến Khu bảo tồn biển.

7. Không sử dụng túi nylon, xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại bãi biển và các điểm tham quan.

8. Các phương tiện tham gia giao thông đường thủy chuyên chở khách du lịch, dịch vụ du lịch phải có thiết bị phòng chống sự cố, phải có dụng cụ thu gom rác thải, chất thải, nước thải, dầu cặn và đổ đúng nơi quy định, không được xả chất thải, dầu cặn chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường đặc biệt là nguồn nước.

Điều 14. Quy định về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử tại Cù Lao Chàm

1. Phát triển du lịch trên cơ sở tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, không hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại đến các di tích

2. Các di tích phải được sử dụng và khai thác đúng với chức năng của từng loại hình.

3. Việc khai thác các sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa địa phương và các lễ hội truyền thống được khuyến khích tổ chức thực hiện. Cá nhân, tập thể, đơn vị đứng ra tổ chức phải đăng ký nội dung, hình thức với cơ quan quản lý trực tiếp và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An.

4. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng để thương mại hóa di tích hoặc hoạt động mê tín dị đoan.

5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh các hoạt động dịch vụ du lịch tại khu vực các di tích phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và của đơn vị trực tiếp quản lý di tích.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 16. Sở Giao thông vận tải

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Điều 17. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thành phố Hội An trong việc bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, xử lý rác thải, nước thải trong quá trình thực hiện các hoạt động du lịch trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm theo quy định tại Quy chế này; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình tổ chức các hoạt động du lịch trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND thành phố Hội An trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng - biển; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học rừng biển theo các quy định của pháp luật.

Điều 19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và thành phố Hội An quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trong khu vực biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát theo đúng qui định của pháp luật, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm đến chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị - trật tự xã hội, tài nguyên môi trường biển, tài nguyên rừng.

Điều 20. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước toàn diện mọi hoạt động tham quan du lịch trên tuyến, điểm du lịch Cù Lao Chàm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan ban ngành và địa phương trực thuộc thành phố thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tham quan du lịch, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của quy chế này đến khách du lịch, các tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhân dân thực hiện theo đúng nội quy của quy chế.

Chương V

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Khen thưởng

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Điều khoản thi hành

Giao UBND thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nội dung của Quy chế này thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về UBND thành phố Hội An để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116