Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định

Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 26/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCT ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 45/TTr-SCT ngày 06 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Nghệ nhân, Thợ giỏi); quyền và nghĩa vụ của Nghệ nhân, Thợ giỏi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung xét tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi chỉ phong tặng một lần cho một cá nhân, không có hình thức truy tặng.

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa

1. Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi là sự ghi nhận công lao đóng góp của những người thợ giỏi đang cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực để duy trì, phát triển nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định; là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những người thợ đã sáng tạo ra những sản phẩm tinh xảo, có giá trị kỹ thuật, mỹ thuật cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

2. Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi nhằm khuyến khích các Nghệ nhân, Thợ giỏi tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển nghề nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Điều 4. Điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Người được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Bình Định, đang tham gia hoạt động sản xuất trong ngành thủ công mỹ nghệ tại Bình Định;

2. Người được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi phải là người thợ giỏi, xuất sắc tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất “có đức, có tài và có công” trong hoạt động nghề nghiệp và đối với xã hội;

3. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi do Hội đồng thẩm định và xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi (sau đây gọi tắt là Hội đồng), thẩm định và xét chọn hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định;

4. Người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi;

5. Khi xét tặng danh hiệu nghệ nhân Bình Định, nếu đạt tiêu chuẩn Nghệ nhân ưu tú, thì Hội đồng xét tặng cấp tỉnh xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú mà không phải tiến hành xét lại ở cấp cơ sở;

6. Khi xét tặng danh hiệu nghệ nhân không đạt tiêu chuẩn, nhưng đủ tiêu chuẩn Thợ giỏi, thì Hội đồng xét tặng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi mà không phải tiến hành xét lại ở cấp cơ sở.

Chương II

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI

Điều 5. Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân

a. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người và đồng nghiệp noi theo.

b. Là thợ giỏi xuất sắc được đồng nghiệp thừa nhận, tôn vinh, hoạt động lâu năm trong nghề (tối thiểu 10 năm); có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, có khả năng sáng tác thiết kế được ít nhất 5 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao mà người thợ bình thường khác không làm được.

c. Trực tiếp làm ra ít nhất 10 tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng được một trong các yêu cầu sau: sản phẩm tham gia bình chọn được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trở lên; sản phẩm được tặng giải thưởng vàng, bạc, đồng hoặc tương đương tại các hội chợ triển lãm quốc gia hoặc quốc tế; đạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi sản phẩm thủ công do các cơ quan, đơn vị, hiệp hội nghề tổ chức; sản phẩm, tác phẩm được chọn trưng bày trong các bảo tàng, công trình văn hóa, phục hồi di tích lịch sử;

Đối với những người không có điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm thì phải có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao được nhiều người cùng ngành nghề suy tôn thì được Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân.

d. Có nhiều thành tích trong việc khôi phục, duy trì và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; đã truyền nghề, dạy nghề cho trên 100 lao động (danh sách học viên đã đào tạo có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

Riêng đối với một số nghề đặc thù có khả năng bị thất truyền, ít truyền cho người ngoài, chưa đào tạo truyền nghề đủ 100 người, hay chưa đủ thâm niên nghề theo quy định, nhưng đạt một số tiêu chuẩn điểm a, b khoản 1 Điều này vẫn được xem xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân (Sở Công Thương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định những nghề này).

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thợ giỏi

a. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người và đồng nghiệp noi theo.

b. Là thợ lành nghề, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 5 năm, có khả năng sáng tác mẫu mã sản phẩm đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được.Trực tiếp sáng tác, thiết kế làm ra ít nhất 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trở lên.

Điều 6. Trình tự, thủ tục, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, thực hiện như sau:

a. Người đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu tại đơn vị đang công tác.

b. Người đề nghị xét tặng danh hiệu không thuộc điểm a khoản 1 Điều này nộp hồ sơ tại UBND xã nơi đang cư trú hoặc nơi tổ chức sản xuất hành nghề.

2. Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Bình Định được tiến hành theo 02 cấp:

a. Hội đồng xét tặng cấp cơ sở tổ chức xét chọn những người có đủ điều kiện xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi được quy định tại Điều 5 của Quy định này. UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, gửi hồ sơ và báo cáo kết quả xét chọn của cấp mình cho UBND cấp huyện xác nhận kết quả xét chọn và gửi đề nghị Hội đồng xét tặng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cho những người đủ điều kiện theo quy định.

b. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xét duyệt trình UBND tỉnh thông qua Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cho những trường hợp đủ điều kiện xét phong tặng danh hiệu được quy định tại Điều 5 Quy định này.

Điều 7. Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở để xét và trình cấp tỉnh gồm có:

a. Hồ sơ cá nhân: (mỗi loại 3 bản)

- Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu.

- Bảng tóm tắt thành tích cá nhân (có dán ảnh, xác nhận của đơn vị hoặc chính quyền địa phương).

- Các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước và quốc tế (bản sao hợp lệ).

- Danh sách học viên đã được Nghệ nhân, Thợ giỏi trực tiếp dạy nghề, truyền nghề (xác nhận của đơn vị hoặc chính quyền địa phương).

- Bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước của cá nhân nơi đang cư trú.

b. Các văn bản của Hội đồng cấp cơ sở

- Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Thợ giỏi: 5 bản

- Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Thợ giỏi: 5 bản

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm: 5 bản

- Báo cáo kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu: 5 bản

- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi: 5 bản

- Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Thợ giỏi: 3 bản.

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh để xét và trình UBND cấp tỉnh

a. Hồ sơ cá nhân (điểm a, khoản 1 Điều này): mỗi loại 2 bản.

b. Các văn bản của Hội đồng cấp cơ sở (điểm b, khoản 1 Điều này) mỗi loại 2 bản.

c. Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của UBND cấp huyện: 2 bản.

d. Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của Hội đồng cấp tỉnh: 2 bản.

đ. Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của Hội đồng cấp tỉnh: 2 bản.

e. Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm: 2 bản.

g. Báo cáo kết quả xét chọn danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của Hội đồng cấp tỉnh: 2 bản.

h. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của Hội đồng cấp tỉnh: 2 bản.

i. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của Hội đồng cấp tỉnh: 2 bản.

Điều 8. Thành phần, nguyên tắc xét duyệt và trách nhiệm Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Thành phần Hội đồng:

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi gồm 2 cấp:

a. Hội đồng cấp cơ sở:

Do Thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, số lượng thành viên gồm các thành phần:

- Thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ tịch UBND cấp xã: Chủ tịch Hội đồng.

- Phó thủ trưởng đơn vị phụ trách công tác Thi đua Khen thưởng hoặc Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công nghiệp: Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng đơn vị, xã: Ủy viên.

- Đại diện Công đoàn hay Đoàn thanh niên đơn vị/Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã: Ủy viên.

- Cán bộ kỹ thuật chuyên ngành hoặc Nghệ nhân/Thợ giỏi đã được tặng danh hiệu: Ủy viên.

b. Hội đồng cấp tỉnh:

Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, số lượng gồm các thành phần:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Công Thương: Chủ tịch Hội đồng.

- Giám đốc Sở Công Thương: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên.

- Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Ủy viên.

- Đại diện Hiệp hội ngành nghề: Ủy viên

- Đại diện Sở, Ban, Ngành liên quan: Ủy viên

2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng các cấp

a. Mỗi thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét, lựa chọn danh sách Nghệ nhân, Thợ giỏi đạt tiêu chuẩn để bỏ phiếu tín nhiệm.

b. Các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi hoạt động theo nguyên tắc sau:

- Phiên họp xét tặng danh hiệu phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các thành viên Hội đồng các cấp đánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được thực hiện chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan hoặc bằng hình thức khác do Hội đồng quyết định. Người được Hội đồng cấp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi phải có ít nhất 70% số phiếu tán thành của tổng số thành viên Hội đồng cấp đó.

- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi chỉ xét tặng các trường hợp đã được cấp cơ sở hoặc Hội đồng cấp cơ sở đề nghị.

- Hội đồng không xem xét các trường hợp: Hồ sơ kê khai không đúng mẫu, không đủ hồ sơ hoặc nộp chậm thời hạn quy định.

3. Trách nhiệm của Hội đồng

a. Hội đồng cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp bằng chứng nhận cho Nghệ nhân, Thợ giỏi đạt tiêu chuẩn.

b. Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu ở cơ sở trong phạm vi quản lý để lấy ý kiến và tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị (thời gian góp ý không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày niêm yết công khai). Các ý kiến phản ánh, kiến nghị có liên quan đến việc xét tặng phải được Hội đồng cấp cơ sở xem xét, kết luận cụ thể và báo cáo trung thực với UBND cấp huyện.

Điều 9. Thời hạn xét tặng và công bố danh hiệu

1. Danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi được xét tặng, công bố 02 năm/một lần vào dịp Quốc khánh 2 - 9.

2. Việc xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi của cấp cơ sở được hoàn thành và gửi hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cấp tỉnh về Sở Công Thương, định kỳ trước ngày 30/6 của năm tổ chức xét tặng hoặc theo thời gian yêu cầu của cơ quan Thường trực Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh.

3. UBND cấp huyện, xã xem xét, tổng hợp hồ sơ và có văn bản gửi Sở Công Thương trước ngày 30/6 của năm tổ chức xét tặng.

4. Sở Công Thương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng, đồng thời là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng. Hội đồng xét tặng tổ chức xét tặng vào quý III của năm tổ chức xét tặng.

5. Hội đồng xét tặng tổ chức xét duyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chương III

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Điều 10. Quyền lợi của Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Quyền lợi đối với Nghệ nhân:

a. Được UBND tỉnh cấp Bằng Giấy chứng nhận danh hiệu “Nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định” kèm theo mức tiền thưởng là 07 lần mức lương tối thiểu đối với công chức tại thời điểm phong tặng.

b. Là cơ sở đề nghị Hội đồng cấp nhà nước xem xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân theo quy định.

c. Được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo pháp luật hiện hành.

d. Được tổ chức truyền, dạy nghề trực tiếp và thu tiền học phí của các học viên trên nguyên tắc thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Được ký kết hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân để truyền, dạy nghề.

đ. Được hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án đào tạo nghề, truyền nghề, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo chương trình hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Các sản phẩm do chính Nghệ nhân làm ra khi tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế được hưởng các chính sách về hỗ trợ xúc tiến thương mại của tỉnh theo quy định.

g. Được xem xét hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ tỉnh theo quy định để đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đầu tư nghiên cứu chế thử sản phẩm, hoặc các tác phẩm có giá trị cao.

2. Quyền lợi đối với Thợ giỏi

a. Được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận danh hiệu “Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định” kèm theo mức tiền thưởng là 05 lần mức lương tối thiểu đối với công chức tại thời điểm phong tặng.

b. Là cơ sở để xem xét tặng danh hiệu Nghệ nhân cấp tỉnh.

c. Được ký kết hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân để truyền, dạy nghề.

d. Được hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án đào tạo nghề, truyền nghề, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo chương trình hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ. Các sản phẩm do Thợ giỏi làm ra khi tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế được hưởng các chính sách về hỗ trợ xúc tiến thương mại của tỉnh theo quy định.

e. Được xem xét hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ tỉnh theo quy định để đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đầu tư nghiên cứu chế thử sản phẩm, hoặc các tác phẩm có giá trị cao.

Điều 11. Nghĩa vụ của Nghệ nhân, Thợ giỏi

1. Tích cực tham gia đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề.

2. Cung cấp tài liệu, phổ biến kinh nghiệm sản xuất; tích cực nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm, đầu tư công nghệ sản xuất mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Tích cực nghiên cứu giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghề truyền thống của dân tộc.

4. Hưởng ứng tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm mới tại các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế hàng năm.

Điều 12. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí in ấn giấy chứng nhận, bằng chứng nhận, làm khung, tiền thưởng và biểu trưng tặng cho Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Bình Định được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét tặng của các đơn vị hành chính nhà nước được sử dụng từ kinh phí ngân sách ở cấp đó theo dự toán được phê duyệt.

3. Các nội dung chi khác được sử dụng từ các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi và việc vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định.

2. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên địa chỉ và gửi cho Chủ tịch Hội đồng cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh. Nếu việc khiếu nại mà Chủ tịch Hội đồng cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh giải quyết chưa thỏa đáng, hợp tình, hợp lý thì người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện, hoặc UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

3. Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng các danh hiệu nhận đơn, có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại; không xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Điều 14. Phân công trách nhiệm

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan Thường trực Hội đồng xét duyệt của tỉnh, làm đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi.

- Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật, mỹ thuật cho các nghệ nhân, thợ giỏi; tổ chức các cuộc thi thợ giỏi để lựa chọn tạo dựng lớp nghệ nhân kế cận; tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ thường niên; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm phát triển mẫu mã sản phẩm cho các Nghệ nhân, Thợ giỏi.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi và các quyền lợi, chế độ của Nghệ nhân, Thợ giỏi hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét công nhận Nghệ nhân, Thợ giỏi.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí cho công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi và giải quyết các chế độ chính sách của Nghệ nhân, Thợ giỏi theo Quy định này.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan đánh giá những sản phẩm, công trình của cá nhân được xét tặng, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất của các Nghệ nhân, Thợ giỏi; có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết chế độ của Nghệ nhân, Thợ giỏi theo Quy định này.

4. UBND huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND xã trong việc tuyên truyền, phổ biến Quy định này, hướng dẫn kê khai hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã, kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của các bộ hồ sơ; tổng hợp và hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi Sở Công Thương.

5. Các Hội nghề nghiệp

Có trách nhiệm tuyên truyền tới các hội viên các nội dung của Quy định này; phối hợp với UBND các cấp lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi.

Điều 15. Trách nhiệm và xử lý vi phạm

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hội nghề nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận hồ sơ. Cá nhân đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong hồ sơ kê khai.

Trường hợp phát hiện có hành vi khai man, bị tước danh hiệu và tùy thuộc mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250