Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ HỌC SINH DÂN TỘC BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGD&ĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 1065/SGD&ĐT- KT&KĐ ngày 07 tháng 9 năm 2011).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Học sinh tiểu học hoặc học sinh trung học cơ sở có đủ các điều kiện sau:

1. Bản thân học sinh hoặc bố mẹ hoặc người giám hộ: Thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn và các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của Chính phủ;

2. Do điều kiện nhà ở xa trường: Khoảng cách thực tế tính từ nhà đến trường 03 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 05 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở - học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày;

3. Khoảng cách thực tế từ nhà đến trường: Dưới 03 km đối với học sinh tiểu học và dưới 05 km đối với học sinh trung học cơ sở nhưng địa hình cách trở, giao thông khó khăn (sông, suối cách trở thường xảy ra nước lũ, đường đèo, dốc, vách đá cheo leo) học sinh không thể đi về trong ngày;

4. Học sinh ở bán trú tại trường hoặc ở trọ nhà dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị và các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Sở GD&ĐT (2b);
- Như Điều 2;
- CVP, các PVP, CB (2), NCTH;
- Lưu VT, VX3 (120b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2011/QĐ-UBND quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


871
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154