Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về tổ chức quản lý đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5752/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 63/STP-VB ngày 06 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Tổ chức quản lý đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, bao gồm phương tiện thuộc diện không phải đăng ký, đăng kiểm tại vùng nước được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố (vùng 2) trong phạm vi quản lý của địa phương.

2. Thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 cho tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý.

3. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, đồng ý đối với trường hợp cần phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với quận, huyện, cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định, báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét công bố, cho phép hoạt động tại vùng 2 theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý hoạt động và đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố khi có quy định, chỉ đạo hoặc hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp: Cục KTrVB;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- VP UBNDTP: CVP, các PCVP;
- Phòng ĐT, KSTTHC, TTCB;
- Lưu: VT, (ĐT-TNC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về tổ chức quản lý đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34