Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1854/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

Số hiệu: 1854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 06/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH SÁCH HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2009/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-BDT ngày 23 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU DÂN SỐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH 102/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 7 năm 2016)

STT

Đơn vị

Tổng kinh phí
(đồng)

Dân số hộ nghèo xã khu vực II

Dân số hộ nghèo xã khu vực III

 

 

Số hộ

Số khẩu (người )

Định mức
(đồng)

Kinh phí
(đồng)

Số hộ

Số khẩu (người )

Định mức
(đồng)

Kinh phí
(đồng)

1

2

3=7+11

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng cộng

4,023,620,000

10,613

42,419

80,000

3,393,520,000

1,531

6,301

100,000

630,100,000

I

Huyện Tịnh Biên

1,098,520,000

2,220

9,004

80,000

720,320,000

863

3,782

100,000

378,200,000

II

Huyện Tri Tôn

1,325,660,000

3,518

13,422

80,000

1,073,760,000

668

2,519

100,000

251,900,000

III

Huyện An Phú

1,517,920,000

4,616

18,974

80,000

1,517,920,000

 

 

 

 

IV

Thị xã Tân Châu

63,440,000

198

793

80,000

63,440,000

 

 

 

 

V

TP. Châu Đốc

18,080,000

61

226

80,000

18,080,000

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1854/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228